nieuws

Vrachtwagenchauffeur gebruikt geparkeerde auto als afstapje: wie

Archief

gaat die schade betalen?

Een vrachtwagenchauffeur heeft het door hem bestuurde voertuig klemgereden. Om te kunnen beoordelen hoe hij verder moest manoevreren, heeft hij de bestuurderscabine verlaten. Het uitstappen vond plaats via de motorkap van een geparkeerd staande personenauto, die daarbij werd beschadigd. Wie moet dekking verlenen: de wam-verzekeraar van de vrachtwagen of de avb-verzekeraar van de chauffeur z’n werkgever?
De avb-verzekeraar heeft tegen cessie de schade vergoed aan de eigenaar van de betrokken personenauto en zoekt verhaal bij de wam-verzekeraar. Laatstgenoemde stelt echter, dat er geen sprake is van een gebeurtenis die valt onder de wam-dekking. Ze besluiten hun geschil voor te leggen aan de Commissie Samenloop van het Verbond van Verzekeraars.
De avb-verzekeraar merkt op, dat uit de wettekst en wetsgeschiedenis blijkt, dat de wetgever heeft gestreefd naar een ruime afbakening van gevallen waarin de wam (= wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen) van toepassing is. Ook uit de jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dit volgens hem. “Het gedrag van de vrachtwagenchauffeur staat in zodanig nauw verband met het door middel van een motorrijtuig deelnemen aan het wegverkeer, dat een uit dit gedrag voortvloeiende schade is gedekt onder de wam-verzekering.”
Geen verband
De wam-verzekeraar stelt: “Niet is komen vast te staan, dat het voor de bestuurder onmogelijk was de auto te verlaten zonder daarbij schade aan derden toe te brengen. (…) De aansprakelijkheid voor schade die door de bestuurder fysiek voor of tijdens het instappen, respectievelijk tijdens of na het uitstappen aan derden wordt veroorzaakt, wordt geacht geen verband meer te houden met het door middel van een motorrijtuig deelnemen aan het wegverkeer.”
Volgens de wam-verzekeraar is de oorzaak van de schade het uitsluitende gevolg van een inschattingsfout van de bestuurder, die ten onrechte meende met zijn volle gewicht op een auto te kunnen leunen. Deze inschattingsfout is geen verkeersfout met het motorrijtuig en houdt zijns inziens ook geen verband met deelname aan het verkeer met het motorrijtuig. Daarom dient volgens hem de avb-verzekeraar voor de schade op te draaien.
Overwegingen
De Commissie Samenloop overweegt, dat de chauffeur uitsluitend ten behoeve van het uitvoeren van een manoeuvre met zijn vrachtauto is uitgestapt en derhalve in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vrachtwagen de schade aan de geparkeerde auto heeft toegebracht.
“Aangezien artikel 3 van de wam bepaalt dat de wam-verzekering moet dekken de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig in het verkeer aanleiding kan geven, van onder andere de bestuurder van het verzekerde motorrijtuig, behoort de wam-verzekering voor de toegebrachte schade dekking te verlenen.” De wam-verzekeraar van de vrachtauto zal dus moeten betalen, doch… hij niet alleen. De Commissie heeft namelijk de ‘motorrijtuigen-uitsluiting’ in de betrokken avb-polis ook nog eens goed tegen het licht gehouden. “De Commissie is, op grond van de formulering van dit polisartikel, van oordeel dat deze uitsluiting beperkt moet worden uitgelegd, aangezien dit artikel voor de omschrijving van het begrip motorrijtuig uitsluitend verwijst naar de definitie van een motorrijtuig in de zin van de wam en niet naar het ‘verkeersrisico’.” In de onderhavige kwestie werd de schade niet toegebracht met of door een motorrijtuig, maar door de handelwijze van de uitstappende chauffeur. Dus is er ook dekking onder de avb-polis. De Commissie concludeert, dat beide verzekeraars dekking moeten verlenen, conform de verdeelsleutel die is vastgelegd in de branche-overeenkomst betreffende samenloop bij aansprakelijkheidsverzekeringen. Uitspraak nr 88 van de Verbondscommissie Samenloop inzake ‘uitstappende vrachtwagenchauffeur’.

Reageer op dit artikel