nieuws

Vorming stichtingen FiDi/Pé gaat niet overal even snel

Archief

De assurantieclubs zijn voortvarend aan de slag gegaan met de vorming van drie nieuwe regio’s, waarin opleidingsactiviteiten centraal worden georganiseerd. De regio Zuid heeft de vorming van een stichting FiDi/Pé echter nog niet rond. Dit werd duidelijk op de algemene vergadering van de Federatie van Assurantieclubs in Dalfsen.

De Federatie van Assurantieclubs heeft een roerig jaar achter de rug. De negen bestaande regio’s werden teruggebracht tot drie (Noord-Oost, Midden-West en Zuid) en er werden drie stichtingen FiDi/Pé opgericht, die de opleidingsactiviteiten per regio gaan coördineren. Vorig jaar is ervoor gekozen dat de clubs met elkaar de regionale stichtingen zouden oprichten. Niet overal ging men even enthousiast met de nieuwe opzet aan de slag: de eerste centraal georganiseerde bijeenkomsten moesten her en der worden afgeblazen.
Vooral in de regio Zuid-Oost kwam de samenwerking moeizaam tot stand. “Naar aanleiding van het niet van de grond komen van het door de Federatie voorgestelde landelijk werkend opleidingen- en workshopcircuit is door een aantal clubs naarstig gezocht naar een eigen invulling daarvan”, zo meldt het jaarverslag. “Regio Zuid is door allerlei perikelen van organisatorische tot bestuurlijke aard enigszins achterop geraakt vergeleken met de twee andere regio’s.” In deze regio blijft de profilering van de clubs uitgangspunt. De regionale stichting is nog niet opgericht. “De clubs kiezen voor een meer via de club te begeleiden workshop- en opleidingcircuit.”
Geen vlekkeloze start dus, maar volgens Federatievoorzitter Boudewijn Bakker geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. “Onze tenen kromden soms in onze schoenen”, zei hij in zijn openingstoespraak. “Speelden er zo nu en dan persoonlijke belangen? Wil men dan niet de noodzaak zien tot professionalisering boven het goedbedoelde amateurisme? Misschien zeg ik het te hard, want het merendeel van de clubs ziet wel de noodzaak van de genomen stappen. Er bereikten mij echter ook berichten dat er onnodige vertragingen ontstonden – en nog bestaan – door misschien wel ongecoördineerde, goedbedoelde tegenwerkingen als gevolg van te snelle activiteiten van sommigen of te weinig communicatie van de betrokkenen onderling.”
Bakker wil vooral de angst wegnemen dat de stichting FiDi/Pé het begin van het einde betekent voor de clubs. “De FiDi/Pé is van de clubs en voor de leden en vooral voor de toekomstige leden die werkzaam zijn in onze branche. Wanneer u er nu in gelooft en ervoor wilt gaan, dan kunt u als club ook uw honderdjarig bestaan vieren. Heeft u als club in het verleden enig nadeel ondervonden van het bestaan van een SVV die onder andere door uw federatie was opgericht en onder haar eigen naam de opleidingen samen met ons heeft verzorgd?”
Fusies
Bakker vindt het opheffen van een club vanwege een gering ledenaantal, zoals de afgelopen jaren de Goudse en Deventer deden, geen slimme oplossing. “Denk eens verder, toekomstgericht, en kijk eens om je heen. Wanneer een club de moed in de schoenen laat zakken, dan wordt het hoog tijd dat het bestuur in redelijkheid eens naar de naburige clubs kijkt. Samenwerking en fusie kunnen dan uitkomst bieden.”
De vergrijzing, naast een dalend ledental het grootste probleem van de clubs, is op bestuurlijk niveau al aardig ingezet, aldus Bakker. “De jongere medewerker in de branche heeft de toekomst. Een jongere in uw bestuur spreekt de taal van de huidige jongeren binnen de branche. Grijp deze kans en zoek ze op.”
Tot slot pleitte Bakker voor het in ere herstellen van de commissie Opleidingen. “Teneinde de FiDi/Pé niet in het luchtledige te laten plannen en hun en onze werkzaamheden op elkaar af te stemmen zouden we een dergelijke commissie weer in het leven kunnen roepen.”
Bestuur
Tijdens de ledenvergadering werden de vorig jaar benoemde interim-bestuursleden Willem Haasnoot en Kees Eijkenduijn unaniem gekozen tot definitief lid. Het bestuur van de Federatie bestaat verder uit Boudewijn Bakker (voorzitter), Dick de Boer (secretaris) en Wilco Sonnega (penningmeester).
‘Typisch een klus voor Willem’
Tijdens de algemene vergadering van de Federatie van Assurantieclubs werd tijdens de rondvraag geopperd of er niet een speciale assurantieclub voor jongeren kon worden opgericht. Zo zou de aantrekkingskracht op de jongeren worden vergroot. “Misschien is het dan een idee als Willem Haasnoot zich hiermee gaat bezighouden”, zo schoof voorzitter Boudewijn Bakker zijn medebestuurslid als kandidaat-coördinator van de ‘FiDi-Kids-club’ naar voren. Haasnoot werd – als vader van zes kinderen – geacht de meeste expertise op jongerengebied te hebben. Gezien de hilariteit in de zaal moet worden betwijfeld of de jongerenclub er ooit zal komen.
Het Federatiebestuur, vlnr: Boudewijn Bakker, Willem Haasnoot, Wilco Sonnega, Dick de Boer en Kees Eijkenduijn.

Reageer op dit artikel