nieuws

Voorkeursbehandeling NVA- en NBVA-leden niet haalbaar

Archief

Een voorkeursbehandeling op administratief gebied van het georganiseerde intermediair is geen haalbare kaart. Niet alleen verzekeraars, maar ook tussenpersonen zetten vraagtekens bij dit voorstel. De verwachting is dat een voorkeursbehandeling alleen maar een grotere administratieve chaos in de hand werkt.

Een ‘status aparte’ werd onlangs bepleit door NVA-directeur Niels Mourits (zie AM 4, pag. 1), die wil dat de leden automatisch recht hebben op het beste service level agreement. Volgens NBVA-voorzitter Alexander van Voorst Vader werkt dit verzoek alleen maar een nog grotere administratieve chaos bij verzekeraars in de hand. “En daar zitten we op dit moment echt niet op te wachten”, zo sprak hij vorige week tijdens een afsluitende forumdiscussie op een door het Verbond van Verzekeraars, NVA, NBVA en de Federatie van Assurantieclubs georganiseerde informatie-avond voor tussenpersonen in Leiden.
Van Voorst Vader is zeker niet tegen het fenomeen van service level agreements. Integendeel zelfs. “Wij zijn al drie jaar aan het praten met zo’n veertien à vijftien verzekeraars om te onderzoeken of dit soort afspraken mogelijk zijn. Maar de verzekeraars willen c.q. kunnen er niet aan meewerken”, aldus de NBVA-voorman. “Zij zeggen dat ze nog meer tussenpersonen hebben dan alleen NVA- of NBVA-leden en dat het voor hen administratief niet goed te onderscheiden is of het een klant van een NVA- of NBVA-kantoor is. En ik kan mij dat organisatorisch ook heel goed voorstellen.”
“Maar in het kader van het Belastingplan 21e eeuw is de wens voor dit soort afspraken in een stroomversnelling terecht gekomen. Ons is gebleken dat zogenaamde A-kantoren of volumekantoren een voorkeursbehandeling krijgen bij het aanvragen van gegevens ten behoeve van de oudedagsvoorziening. Als vertegenwoordiging van het middelgrote en kleine assurantiekantoor vinden wij dat pertinent onjuist. Gelijke monniken, gelijke kappen”, vindt Van Voorst Vader.
De NBVA-voorman weet dat er op kantoorniveau wel degelijk afspraken zijn met verzekeraars. “Ik ben daar ook niet op tegen, maar mijn streven is erop gericht dat generiek te regelen en dat blijkt dus niet haalbaar.”
De wens van de NVA om te komen tot dit soort afspraken was overigens nieuw voor de NBVA-voorzitter. “In al die jaren dat wij hierover in gesprek zijn met de verzekeraars, hebben wij nooit gehoord dat de NVA ook die wens had. Ook ten aanzien van de problematiek rond de nieuwe belastingwetgeving is de NVA niet in Den Haag geweest om te pleiten voor een verlenging van de ‘terugwentelingstermijn’.”
Te veel hooi
Willem van Es, directeur van Nationale-Nederlanden (NN), die de verzekeraars vertegenwoordigde tijdens deze informatie-avond in Leiden, kreeg vanuit het publiek de vraag voorgelegd hoe die administratieve chaos bij verzekeraars is ontstaan en wat ze er nou eigenlijk aan doen.
Van Es gaf aan dat de dienstverlening van de verzekeraars absoluut een “punt van zorg” is. “Het is zeker voor verbetering vatbaar en veel verzekeraars communiceren dat ook in hun beleidsuitgangspunten.” Voor een oorzaak grijpt Van Es terug op de situatie bij NN. “In het verleden is er te weinig focus aangebracht. We hebben te veel hooi op de vork genomen en wij hebben onszelf overschat”, zo stak hij de hand in eigen boezem Van Es gaf aan dat er door verzekeraars zeker geïnvesteerd wordt, maar dat “het kennelijk nog niet doelmatig is.”
Over de service level agreements zegt Van Es: “Dat verzoek heeft ons nog niet bereikt, maar ik heb daar uiteraard wel mijn gedachten over laten gaan. De liefde moet van twee kanten komen. Als de samenwerking beperkt is, dan zullen niet alle deuren vanzelf open gaan.”
= Klachteninstituut
Een ander heet hangijzer tijdens de forumdiscussie was wel of niet verplicht aansluiten van tussenpersonen bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeraars (SKV). Een vraag van forumleider Jurjen Oosterbaan Martinius maakte duidelijk dat een overgroot deel van de aanwezigen niet is aangesloten bij het Klachteninstituut. Van de tweehonderd aanwezigen was dan ook 98 geen lid van een branche-organisatie.
Volgens Willem van Es, die namens de verzekeraars het woord deed, is het niet aan verzekeraars om tussenpersonen te verplichten deel te nemen aan de SKV. “Wij hebben niet het middel om dat te doen.” Oosterbaan Martinius wees hem vervolgens op de mogelijkheid om deze eis op te nemen in de agentschapovereenkomst. NVA-directeur Niels Mourits wees Van Es en de aanwezigen in de zaal nog maar eens fijntjes op de lidmaatschapseisen van de NVA: beroepsaansprakelijkheidsverzekering, aansluiting bij SKV en onderschrijven van de Gedragscode Informatie Dienstverlening Intermediair (Gidi).
Johan van der Schoot (Amev), in de hoedanigheid van voorzitter Overlegplatform Intermediaire Distributie, pleitte in dit kader voor co-regulering. In de Gidi is overeengekomen dat consumenten gebruik moeten kunnen maken van een klachtmogelijkheid. Aansluiting bij de SKV lijkt logisch, maar is niet afdwingbaar. Volgens Van der Schoot zou de overheid dit kunnen opleggen. Letterlijk zei hij: “Overheid, dit is de norm die wij als bedrijfstak willen stellen, help ons om dit ook aan de bedrijfstak op te leggen.” Van der Schoot trok een vergelijking met de Code Rendement & Risico, die uiteindelijk door de bedrijfstak zelf is vastgesteld.
Ingespannen luisteren NVA-directeur Niels Mourits, NN-directeur Willem van Es, NBVA-voorzitter Alexander van Voorst Vader en Johan van der Schoot (Amev) naar de zaal die zich stevig roerde toen de voorkeursbehandeling voor NVA- en NBVA-leden aan de orde kwam. Opmerkingen: FOTO BIJGEVOEGD

Reageer op dit artikel