nieuws

Volmachtbedrijven verwachten premiegroei in zakelijke markt

Archief

De volmachtbedrijven verwachten de komende vijf jaar een groei in premieomzet, met name binnen de zakelijke portefeuille. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van de NVGA.

Het aandeel van zakelijke risico’s in de brutopremie die in (beurs)volmacht wordt gesloten, neemt de komende vijf jaar toe van 36% naar 41%; de brutopremie van particuliere risico’s in de volmachtportefeuille daalt van 64% naar 59%, aldus de NVGA. Ook in de provinciale portefeuille verwacht de NVGA een groei in premie uit zakelijke risico’s van 51% tot 57% in de jaren tot 2008. De premies van particuliere risico’s in de provinciale portefeuille daalt van 49% tot 43%.
Gevraagd naar de (verwachte) ontwikkeling qua rendement – inkomsten minus kosten – geven de geënquêteerde volmachtkantoren een stijging aan binnen de volmachtportefeuille naar 55% voor dit jaar (2003: 49%). Binnen de provinciale portefeuille zou het rendement afnemen naar 45% (2003: 51%), aldus de NVGA.
Van de onderzochte volmachtkantoren geeft 55% aan dat de schadelastbeheersing binnen het volmachtbeleid belangrijker is geworden; voor 43% is daarin geen verandering gekomen. Om de schadelast te beperken, zegt 70% gebruik te maken van (meer) analyse-instrumenten en wil 15% een strenger acceptatiebeleid gaan voeren.
Meer dan de helft van de gevolmachtigden geeft aan producten onder eigen naam in volmacht te sluiten; ruim 20% zegt dit ook van plan te zijn.

Reageer op dit artikel