nieuws

VNAB onderzoekt noodzaak van Beurs Data Netwerk

Archief

VNAB onderzoekt noodzaak van Beurs Data Netwerk

De Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs houdt een oriënterend onderzoek naar de technische en financiële mogelijkheden van een Beurs Data Netwerk (BDN). Onder meer wordt bekeken of aansluiting kan worden gezocht bij bestaande netwerken, zoals het Assurantie Data Netwerk.
Een BDN zal de papierstroom, kenmerkend voor het co-assurantieverkeer, drastisch moeten indammen. Beursdocumenten, waaronder sluitnota’s, premie- en schadeboekingsnota’s, polissen, etc. worden vaak op diverse plaatsen geadministreerd, en zijn vaak lang onderweg naar alle verzekeraars.
Naast een versnelling van procedures en beperking van de papierstroom, moet een BDN bijdragen aan een besparing van kosten, optimalisering van de dekkingscapaciteit, en verbeteren van de concurrentiepositie van de Nederlandse co-assurantiemarkt ten opzichte van het buitenland.
Aanzet gegeven
Een BDN moet in principe elk bericht van de deelnemende makelaars en verzekeraars kunnen ‘doorgeven’. Aan de hand van een analyse van de dagelijkse informatiestroom is een selectie van berichten gemaakt. Deze standaardisatie moet de communicatie van computer tot computer mogelijk maken.
Feitelijk is er volgens VNAB-directeur A.C. Frederiks al een aanzet geven voor een datanetwerk door een tiental grote verzekeraars (o.m. NN en Delta Lloyd), die een on-line verbinding hebben met de VNAB. Via dit netwerk van ongeveer zestig terminals, kunnen deze verzekeraars alle informatie opvragen over transacties die via het Beurs Clearing Systeem (BCS) worden verricht.
Dit netwerk kan volgens Frederiks worden uitgebreid tot een BDN voor de totale co-assurantiemarkt. Essentieel daarbij is de vraag of dit netwerk geschikt kan worden gemaakt voor de digitale opslag van de polisdocumenten. Een eerder onderzoek in 1993 naar de haalbaarheid van digitale opslag van polisdocumenten door middel van image-processing (vastleggen van beelden) werd te duur en te omslachtig gevonden. “Bovendien werkt dat tijdrovend. Het duurt lang, voordat zulke informatie digitaal vanuit Amsterdam naar bijvoorbeeld Rotterdam is overgezonden”.
Discipline verbeteren
Hoewel de plannen bestaan, zal het volgens vice-voorziter J.M.F. Waterreus nog wel even duren voordat er sprake kan zijn van een datanetwerk voor het co-assurantieverkeer. Hij wijst erop, dat de discipline bij makelaars en verzekeraars eerst drastisch moet verbeteren, wil er een efficiënct werkend netwerk kunnen worden opgericht.
In dat verband noemt hij de teleurstellende resultaten van een enquête onder 117 verzekeraars en makelaars naar de werking van de standaard procedures Administratieve Ondertekening Polisdocumenten (AOP) en Schadeproces Co-assurantie (SPC). Beide standaard regelingen werden in 1993 geïntroduceerd met het doel de polisondertekening en schade-afwikkeling sneller te laten verlopen. Nu blijkt volgens Waterreus dat een meerderheid (circa 60%) van de leden zich niet of nauwelijks aan deze regelingen houdt.
Meer communicatie door het management richting werkvloer over het gebruik van deze standaard regelingen kan, aldus Waterreus, daarin verbetering brengen. “Bij bedrijven ontbreekt het nog wel eens aan de noodzakelijke follow up”, aldus Waterreus. Kenmerkend is ook het hoge aantal fouten dat door makelaars en verzekeraars wordt gemaakt bij transacties via het Beurs Clearing Systeem. Als de makelaars foutloze informatie zouden aanleveren, en de verzekeraars die gegevens foutloos zouden interpreteren, kan de VNAB met vijf tot zes medewerkers minder stellen. “Dat aantal is nu dagelijks bezig met het corrigeren van kwalitatief slecht aangeleverde informatie”, benadrukt Waterreus. “Op korte termijn kunnen we dus beter maar niet denken aan de invoering van een beursdatanetwerk.”
Nieuwe brandbeurspolis
Veel positiever nieuws is de introductie in de loop van dit en volgend jaar van zeker vier nieuwe beurspolissen.
De stuurgroepen brand, transport, varia, en technische verzekeringen van de VNAB leggen de laatste hand aan het ontwerp van respectievelijk een nieuwe beursbrandpolis, een aanbouwpolis voor schepen, aansprakelijkheidspolis voor bedrijven (AVB basispolis), en beursmontagepolis.
De beursbrandpolis die per 1 januari 1996 verschijnt, is feitelijk een modernisering van de bestaande beurspolis. Nieuwe onderdelen zijn: de regeling van inductieschade, en de vergoeding van opruimings- en milieukosten. De ontwerp-polis wordt deze week met de makelaars besproken. Waterreus verwacht dat in de herfst het concept klaar zal zijn. “De ingangsdatum wordt zeker ruim gehaald”.
De stuurgroep brand onderzoekt ook de wens van makelaars om schadeprocedures te optimaliseren. De kwaliteit van schade-afwikkeling door verzekeraars laat te wensen over.
AVB basispolis
Onder leiding van de afdeling aansprakelijkheid van het Verbond van Verzekeraars is een werkgroep opgericht, die de introductie van een basispolis aansprakelijkheid van bedrijven mogelijk moet maken. In afwachting van dit initiatief heeft de VBAB-stuurgroep varia de ontwikkeling van een beursaansprakelijkheidspolis tijdelijk stopgezet. “De nieuwe beurspolis zal zo veel mogelijk aansluiting moeten hebben bij de AVB basispolis”, zegt Waterreus.
Hij verwacht, dat het concept begin juni aan de makelaars kan worden voorgelegd. Een aanpassing is onder meer het beperken van de uitlooptijd bij aansprakelijkheidsschaden tot hooguit twee jaar. Nu komen nog uitloopperiodes voor van 30 jaar of meer. Waterreus: “Daar moeten we vanaf.”
Een commissie uit de stuurgroep technische verzekeringen houdt zich sinds eind 1994 bezig met de ontwikkeling van een beursmontagepolis. Deze beurspolis is zo goed als klaar. Dat geldt ook voor de aanbouwpolis voor schepen, die door de stuurgroep transport is opgesteld. De polis is een afgeleide van de polis naar Brits recht uit 1947.
Iets kleiner ledental
Het aantal leden van de VNAB is teruggelopen naar 117 (122). Drie verzekeraars (Hansa, Eagle Star Reinsurance, en Reliance National Insurance) traden toe. Daarentegen beëindigden vijf verzekeraars hun lidmaatschap. Bij de makelaars een soortgelijke ontwikkeling: vijf bedrijven namen afscheid, en zes bedrijven maakten hun opwachting bij de vereniging. Bij de gevolmachtigde agenten hielden vier bedrijven het voor gezien. Er stond geen aanwas tegenover.
De ontwikkeling van het ledenbestand van de VNAB: 1994 1993 verzekeraars 32 34 gevolmachtigden 19 23 makelaars 66 65 totaal 117 122 Geboekte BCS-premie mak./verzek. mak./verzek. in 1994 in 1993 brand 745/707 715/646 transport 660/557 634/538 varia 275/256 270/216 totaal 1.680/1.520 1.619/1.400

Reageer op dit artikel