nieuws

VK deelt eerste dwangsommen uit

Archief

De Verzekeringskamer (VK) heeft aan een tiental verzekeraars en pensioenfondsen de eerste dwangsommen uitgedeeld. De hoogste dwangsom bedraagt f 60.000. Het onderzoek onder levensverzekeraars naar rechtstreekse pensioenregelingen lijkt in een nieuwe regen van dwangsommen te ontaarden.

Jaap Turkesteen, adjunct-directeur van de afdeling Toezicht Verzekeringen, erkent dat op vragen van de toezichthouder vaak veel te laat wordt gereageerd. “We krijgen de antwoorden wel”, stelt Turkesteen geruststellend. Om daar vervolgens aan toe te voegen: “Maar niet binnen de door ons gestelde termijn”.
Het jongste voorbeeld van het negeren van een VK-verzoek is de inventarisatie van ‘rechtstreekse regelingen’: pensioenen ondergebracht bij levensverzekeraars. Om het aantal regelingen – naar schatting 45.000 – en de inhoud ervan in kaart te brengen, heeft de VK op 9 maart een enquête gestuurd naar de honderd onder toezicht staande levensverzekeraars en de bijkantoren in Nederland. De VK eiste vóór 6 april antwoord. Op 13 april echter was 40% van de antwoordformulieren nog niet binnen. “Degenen die over twee à drie weken nog niets van zich hebben laten horen, kunnen rekenen op een dwangsom”, aldus Turkesteen.
Verslagstaten
De eerste dwangsommen zijn begin deze maand uitgestuurd aan verzekeraars en pensioenfondsen die hun verslagstaten over 1998 (!) nog niet hadden ingeleverd. “Met name bij dit onderdeel zullen we de instrumenten dwangsom en boete frequent gaan inzetten, omdat dergelijke staten van wezenlijk belang zijn voor ons toezicht”, aldus bestuursvoorzitter Arend Vermaat.
In de toekomst wil de Apeldoornse toezichthouder de indieningstermijn voor verslagstaten verder vervroegen van 1 juli tot 1 mei. Vanaf 2002 is dat verplicht; de tijd ervoor moeten verzekeraars gebruiken om hun organisatie in te stellen op snellere aanlevering van de verslagstaten.
Distributie
De Verzekeringskamer wil zich in de toekomst meer gaan bemoeien met het toezicht op de distributiekanalen, met name op assurantietussenpersonen (zie AM 8, pag. 1). De toezichthouder stuurt daartoe binnenkort een enquête uit naar verzekeraars. De vraag waarop bestuurslid Ton Kool c.s. antwoord willen hebben, is in hoeverre verzekeraars zelf een toezichtsfunctie vervullen op tussenpersonen. “Dat bepaalt straks de keuze tussen regulering en zelfregulering”, aldus Kool.
In hoeverre loopt u het gevaar ‘gewenste’ antwoorden te krijgen op uw vragen aan de verzekeraars? Geen maatschappij zal toch erkennen geen of slecht toezicht te houden op de tussenpersonen waarmee zaken wordt gedaan? Kool: “Ik denk dat dat wel meevalt. We stellen zeker niet alleen open vragen. We vragen bijvoorbeeld op welk niveau in de organisatie de aanstelling van tussenpersonen geschiedt. Op zulke vragen kun je alleen maar feitelijk antwoorden. En bij oneerlijke antwoorden word ik vinnig. Ze moeten me niet beduvelen.”
Na de zomer wil de VK de uitkomsten van het onderzoek onder verzekeraars publiceren en met aanbevelingen over het toezicht op tussenpersonen komen. Als de VK daarin straks een rol krijgt, dan verwacht Kool als eerste de positie van gevolmachtigd agenten onder de loep te gaan nemen. “Niet dat daar nou bijzonder veel misgaat, maar de gevolmachtigden verrichten een aantal taken die feitelijk des verzekeraars zijn. Het ligt dus voor de hand, dat we daar gaan beginnen.” Onderwerpen daarbij zijn onder meer: een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering, aansluiting bij klachteninstituut en voldoen aan de Regeling Informatieverstrekking aan Verzekeringnemers 1999.
Het distributiekanaal Internet heeft eveneens de verhoogde aandacht van de VK. Kool: “We bereiden een beleidsnotitie voor over toezicht op Internet-verzekeren.”
Pensioenshoppen
De Verzekeringskamer is nog altijd ongelukkig met het huidige verbod op pensioenshoppen voor houders van een kapitaalverzekering met pensioenclausule. “Deze fiscale maatregel benadeelt consumenten”, aldus VK-bestuurslid Ton Kool. “Wij zijn er dan ook niet gelukkig mee en denken graag mee over een mogelijke oplossing.”
Volgens Kool is er op heel korte termijn geen verbetering te verwachten. “Maar we zijn volop in overleg, met onder meer het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.” Kool verwacht dat uiteindelijk een wetswijziging het pensioenshoppen weer mogelijk zal maken. VK in cijfers 1999 1998 uitvoeringskosten 36,8 32,5 w.v. personeelskosten 25,0 21,9 toerekening aan verzekeraars 18,8 17,0 aantal medewerkers (fte) 155 133
Afscheid
De Verzekeringskamer ziet dit jaar twee bestuursleden vertrekken. Per 1 juni gaat Ton Kool (61) met vervroegd pensioen. En in december 2000 zal voorzitter Arend Vermaat (60) de laatste werkdag voor zijn pensionering meemaken. Kool en Vermaat hebben dan respectievelijk acht en dertien jaar onderdeel uitgemaakt van het VK-bestuur. In opvolgers is nog niet voorzien. Zittend bestuurslid is en blijft Piet Keizer (51).
Het VK-bestuur zal binnenkort andere gezichten kennen. Arend Vermaat (midden) en Ton Kool (rechts) vertrekken. Piet Keizer (links) blijft zitten.

Reageer op dit artikel