nieuws

VGZ streeft naar uitbouw van samenwerking met arbodiensten

Archief

Zorgverzekeraar VGZ is ervan overtuigd, dat werkgevers steeds meer geïnteresseerd zullen zijn in een combinatie van zorgverzekering en dienstverlening op het gebied van gezondheid en arbeidsomstandigheden. Daarom is VGZ (1,5 miljoen verzekerden) op zoek naar uitbreiding van haar samenwerking met arbodiensten.

VGZ participeert sinds medio vorig jaar in de joint-venture Avios, in welke arbodienst collega-verzekeraar Amev en de bedrijfsvereniging BVG (gezondheidszorg) de andere partners zijn. Omdat deze dienst zich, op grond van haar expertise, vooral richt op de sector gezondheidszorg, worden ook binnen Avios de mogelijkheden van samenwerking met andere arbodiensten onderzocht.
VGZ heeft voor uitbreiding van de strategische samenwerking met arbodiensten een bedrag van f 5 mln gereserveerd.
Samenwerking met IZA
Bestuursvoorzitter ir B.F. Dessing van VGZ stond tijdens de presentatie van het jaarverslag ook nog even stil bij het onderzoek dat VGZ en IZA Nederland (verzekeraar van gemeente-ambtenaren) uitvoeren naar mogelijkheden van samenwerking.
Voor VGZ is het aantrekkelijk, dat IZA (600.000 verzekerden) een landelijke verzekeraar met negen vestigingen is. IZA, dat zelf een ziekenfonds in oprichting heeft, kan profiteren van de ziekenfonds-expertise van VGZ.
Het IZA-systeem
Wat voor Dessing erg belangrijk is, is het specifieke verzekeringssysteem van IZA. De premie is inkomensgebonden; de verstrekkingen zijn gebaseerd op een systeem van eigen bijdragen per dekking, waarbij in totaal als maximum geldt: 1% van het jaar-inkomen. Dessing noemde dit een fantastisch systeem.
Hij wees erop, dat in de regeringsverklaring van het huidige kabinet het IZA-systeem als voorbeeld genoemd in het kader van bespiegelingen over stelselwijziging. Op kortere termijn is de praktijk echter, dat er voor ziekenfondsverzekerden (per 1 januari 1997) een eigen risico van f 200 wordt ingevoerd. “De vrees is gerechtvaardigd dat dit op termijn een groter bedrag zal worden. Met deze ontwikkeling wordt de solidariteit c.q. het draagkrachtbeginsel eigenlijk geweld aangedaan”, aldus Dessing.
Ontwikkeling VGZ Groep
Het aantal verzekerden nam in 1995 met bijna 35.000 toe tot 1.559.214. Dit totaalbestand is opgebouwd uit ziekenfondsverzekerden (1.140.631, een groei van bijna 26.000) en particulier verzekerden (418.583, een groei van 9.000).
De toeneming van het aantal fondsverzekerden is vooral te danken aan het Van Otterloo-effect. Dat ook het particulieren-bestand groeide, is vooral te danken aan de toeneming van het aantal collectiviteiten. Omdat binnen een collectiviteit geen verschil meer hoeft te worden gemaakt tussen ‘fonds’ en ‘particulier’ neemt de vraag duidelijk toe. Ook de verbreding van het aanbod met o.m. arbodiensten, heeft de vraag vergroot, aldus VGZ. “Als gevolg van deze ontwikkelingen ontstond in 1994 een felle prijsconcurrentie op de markt voor collectiviteiten. VGZ heeft echter ervaren dat het element ‘prijs’ minder relevant wordt, zodra werkgevers de positieve effecten van deskundigheid en kwaliteit ondervinden. Aan goed relatiebeheer wordt uiteindelijk meer waarde gehecht dan aan een ‘uitgeknepen’ prijs.”
Resultaten
Het resultaat was met f 76,4 mln aanzienlijk hoger dan de f 27,3 mln in het voorgaande jaar. Van dit resultaat kwam f 61,9 (13,5) mln uit de ziekenfondsverzekering.
Zowel bij de uitvoering van de Ziekenfondswet als de AWBZ was de schadestijging minder dan verwacht. Deze ontwikkeling gekoppeld aan de sterk verhoogde AWBZ-premie voor de verzekerden en hogere bijdragen van de Ziekenfondsraad leidde tot de relatief sterke winststijging. Ook bij de particuliere verzekering deed zich een gunstige ontwikkeling van de verhouding premie/schade voor. Dat het resultaat slechts weinig hoger uitkwam dan in het voorgaande jaar (f 14,5 mln tegen f 13,9 mln) wordt vooral verklaard door een getroffen voorziening van f 10 mln in verband met de per 1 januari 1995 ingevoerde particuliere tandartsverzekering voor fondsverzekerden. Naar verwachting zal de gekozen premiestelling voor het jaar 1995 niet toereikend zijn om de begrote schadelast te dragen. Er was natuurlijk ten dele sprake van een ‘kip of ei’-vraag bij die premievaststelling. Bij welk realistisch premieniveau zullen zo veel mogelijk fondsverzekerden de tandartsdekking willen sluiten? Desgevraagd zei Dessing, dat van de ruim 1,1 mln fondsverzekerden er 670.000 inmiddels een tandartsdekking hadden gesloten, hetgeen hij “een mooi percentage” vond.
Verschil in waardering
De samenwerking met Amev resulteerde in 1994 in een actieve promotie van spaar- en overlijdensrisicoverzekeringen.
“Een analyse van de resultaten heeft geleerd, dat particulier verzekerden deze uitbreiding van het aanbod weten te waarderen. Ziekenfondsverzekerden stellen zich wat terughoudender op; zij zien VGZ vooral als zorgverzekeraar. Het lijkt dan ook verstandig om dergelijke niet-zorgprodukten als een welkome aanvulling te beschouwen, maar wel een die de core-business van VGZ niet mag belemmeren.”
Acquisitie
Bij de acquisitie is naast direct mail ook telemarketing ingezet, waarmee de nodige resultaten zijn geboekt (hierbij worden onder meer het ABC Spaarplan van Amev en de reisverzekeringen genoemd).
“De harmonisatie van ziekenfonds- en particuliere verzekeringspakketten en de consequenties van wetswijzigingen boden ruimschoots kansen voor intensivering van het contact met de klant”. VGZ Groep 1994 1993 ——————————————– (in f mln) totale omzet 4.961,3 4.836,7 tot. premies en bijdragen 3.192,9 3.082,6 tot. bedrijfskosten 159,4 155,4 groepsresultaat 76,4 27,3 groepsvermogen 600,8 541,1 Particuliere bedrijf verdiende premie 503,2 467,0 technisch resultaat -17,5 15,2 netto resultaat 14,5 13,9
Dessing: “IZA Nederland heeft een fantastisch systeem, een ras-voorbeeld”.

Reageer op dit artikel