nieuws

VGZ: ‘Relatie sociale zekerheid en zorg dreigt in de knel te komen’

Archief

“Er is te weinig samenwerking tussen de ministeries van Sociale Zaken en van Volksgezondheid. Daardoor komt de beoogde relatie tussen sociale zekerheid en zorg in de knel.” Dit zei Boudewijn Dessing. bestuursvoorzitter van VGZ bij de perspresentatie van de jaarcijfers.

Dessing gaf een recent voorbeeld van de slechte interactie tussen de twee ministeries. “In de nota over de WAO-vernieuwingen wordt bijvoorbeeld totaal voorbijgegaan aan werkgeversverantwoordelijkheden en aan het wachtlijstenprobleem, een probleem waardoor ziekteverzuim onnodig wordt opgerekt en arbeidsongeschiktheid in de hand wordt gewerkt.”
Dessing is er voorstander van dat zorgverzekeraars meer verantwoordelijkheden krijgen. Hij is er echter niet over te spreken dat de overheid de ziekenfondsen steeds meer risico laat dragen, maar hen geen ruimte geeft om die risico’s zo klein mogelijk te houden. “De regelgeving moet de ziekenfondsen meer vrijheid bieden”.
Ook is Dessing allerminst te spreken over het feit dat de overheid voortdurend de zorgkosten te laag inschat. “Het is een goede zaak dat de minister heeft bepaald, dat de zorgkosten jaarlijks met 2,3%, ofwel met f 1,4 miljard, mogen groeien. Maar het geld gaat al op aan extra medicijnkosten. De minister gaat er van uit, dat in de periode 1998-2002 een bedrag van f 1,1 miljard wordt bespaard op medicijnen en hulpmiddelen, maar dat een veel te optimistische inschatting. Om op medicijnen te besparen moeten we zorgen dat het voorschrijfgedrag van artsen verandert en dat vergt veel tijd. De minister loopt dus vooruit op mogelijk toekomstige besparingen.”
Amev
VGZ werkt samen met Amev en die samenwerking verloopt voorspoedig. Amev verkoopt onder eigen label en voor eigen risico individuele ziektekostenpolissen van VGZ. Voor de collectieve contracten die het intermediair dat met Amev werkt sluit, wendt het intermediair zich rechtstreeks tot VGZ die hiervoor risicodrager is.
Voorts bemiddelt VGZ voor zorggerelateerde producten van Amev. Het gaat voornamelijk om reis- en uitvaartverzekeringen en spaarproducten. De bemiddelingsactiviteiten verlopen uitstekend: het provisie-inkomen dat VGZ hiervoor ontvangt steeg vorig jaar van f 1,5 miljoen naar f 2,0 miljoen.
IZA
Amev werkt samen met de ambtenarenverzekeraar IZA. Voor de ambtenaren die door privatisering van het bedrijf de ambtenarenstatus verliezen en zich daardoor niet langer bij IZA kunnen verzekeren, heeft VGZ een vangnet: de SIZ (Stichting IZA Ziektekostenverzekeringen). Bij de SIZ kunnen de ex-ambtenaren ‘onder en boven de loongrens’ terecht. De particuliere verzekeraar en het ziekenfonds van VGZ dragen de risico’s.
Ook heeft VGZ samen met IZA een contract voor zo’n 50.000 asielzoekers. “Gezien de voortgaande instroom van asielzoekers valt voor 1999 een verdere uitbreiding van deze collectiviteit te verwachten”, staat in het jaarverslag.
Werkgevers
Sinds medio vorig jaar heeft VGZ het oog op het mkb gericht. Voor deze doelgroep heeft VGZ een ziektekostenpolis die standaard extra zaken dekt zoals huishoudelijke hulp in noodgevallen. Er is een aanvullende polis voor een ruimere dekking. Het pakket kan worden uitgebreid met verzekeringen op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (waarvoor Amev het risico draagt) en met een arbopakket (waarbij kan worden gekozen uit alle gecertificeerde diensten). VGZ zegt tevreden te zijn over de verkoopresultaten, maar wil uit het oogpunt van concurrentie geen concrete resultaten melden.
Voor vooral grotere werkgevers heeft VGZ het Integraal Zorg Product, IZP, in de steigers staan. Het gaat om een totaalpakket waarbij VGZ niet alleen uitvoerder maar vooral regisseur is. VGZ is dan het loket voor een dienstenpakket met diverse zorgproducten van diverse verzekeraars. Met dit product worden nu stapsgewijze proeven genomen.
Resultaten
VGZ had vorig jaar 1,66 (+ 6.500) miljoen verzekerden, onder wie 431.000 (- 8.000) particulier verzekerden. Voorts heeft VGZ zo’n 74.000 (29.000) ‘deelnemers op uitvoeringscontracten’. Afgezien van het asielzoekerscontract, gaat hierbij om kinderen die door Justitie uit huis zijn geplaatst (16.000), gedetineerden (13.000) en mensen met een TBS (1.300).
Het inkomen uit premies en bijdragen (pooling, MOOZ, AWBZ- en ziekenfondskas) bedroeg f 3,8 ( 3,7) mld. Hiervan kwam f 881 (859) mln, inclusief AWBZ, uit het particuliere bedrijf.
Het technisch resultaat kwam uit op min f 29,8 (min 12,4) mln. In het particuliere bedrijf was dit min f 45,3 (19,7) mljn
De groep had een nettoresultaat van f 70,4 (78,2) mln. Het netto resultaat van het particuliere bedrijf kwam uit op f 52,7 (63,4) mln.
Het eigen vermogen van de groep bedroeg f 1,0 (0,9) mld.
Boudewijn Dessing: “Borst schat medicijnbesparingen te optimistisch in”.

Reageer op dit artikel