nieuws

VGZ pleit voor basisverzekering inclusief AWBZ

Archief

Een basisverzekering waarin de AWBZ en de hoofdverzekeringen zijn samengevoegd en waarvoor een grotendeels procentuele premie geldt. Hiervoor pleitte VGZ bij de presentatie van de jaarcijfers.

“Het zorgstelsel is onbestuurbaar geworden”, vindt Boudewijn Dessing, bestuursvoorzitter van VGZ, een zorgverzekeraar die ziekenfonds en particuliere verzekeraar is. De overheid stuurt de zorg vanuit de optiek van het aanbod. Maar niet het aanbod, maar de vraag moet centraal staan. De overheid moet terugtreden: regelgeving moet plaatsmaken voor marktwerking.
De AWBZ en hoofdverzekeringen (particulier en ziekenfonds) moeten worden samengevoegd tot één basisverzekering. Een basisverzekering voor iedereen, hetgeen inhoudt dat onder meer ambtenarenverzekeringen en standaard(pakket)polissen verdwijnen. De premie moet voornamelijk procentueel zijn (tot een bepaalde inkomensgrens) en door de fiscus worden geheven. De verzekeraar moet voorts een nominale premie vragen die voor al zijn verzekerden gelijk is. Om de collectieve lasten die door dit alles in beginsel stijgen, te drukken moet de ‘wooncomponent’ (geheel of gedeeltelijk) worden geschrapt. Nu dekt de AWBZ behalve de verzorging in AWBZ-instellingen (bejaarden-, verpleeg-, en verzorgingstehuizen), ook de ‘woonfunctie’. Doordat de toekomstige ouderen relatief veel geld hebben, zal die ‘wooncomponent’ enerzijds steeds luxer worden, en zullen zij die anderzijds steeds vaker zelf kunnen betalen.
Naturastelsel
Voor de basisverzekering dragen de verzekeraars 100% het risico. “Dat betekent dat zij een groot volume nodig hebben”, zei Dessing desgevraagd. “Ja, er zullen dus kleinere verzekeraars verdwijnen.” Dessing denkt dat er uiteindelijk in ons land zo’n tien tot vijftien zorgverzekeraars overblijven. VGZ heeft qua volume niets te vrezen. De verzekeraar heeft een totaal marktaandeel (particulier plus ziekenfonds) van ruim 10%.
In het stelsel dat Dessing voor ogen staat, moet de overheid een stap terug doen. Bestaande tarievenwetwetgeving en het stelsel vergunningen voor medische instellingen moeten plaats maken voor marktwerking. Er is dan geen onderscheid meer tussen reguliere klinieken en privéklinieken. Verzekeraars sluiten naar eigen inzicht contracten met zorgaanbieders. “Nee ik geloof niet dat dit er toe zal leiden dat verzekeraars financieel gaan deelnemen in klinieken”, zegt Dessing. “Ik ga er van uit dat zij zich bij hun leest willen houden.” Met het oog op de contracten met aanbieders acht Dessing het noodzakelijk dat het nieuwe stelsel een naturastelsel wordt.
Aanvullende segmenten
Wat niet in het basispakket komt, valt in de optiek van Dessing uiteen in de (Angelsakisch getinte verzekerings-)segmenten ‘zorg als consumptiegoed’ en ‘zorg als investering in menselijk kapitaal’. Bij het eerst genoemde segment staat Dessing alles voor ogen wat particulieren aan extra’s, al dan niet in de preventieve sfeer, willen. Bij het tweede segment gaat het om pakketten voor werkgevers. Dessing denkt hierbij vooral aan mogelijkheden om het ziekteverzuim van werknemers terug te dringen (employers-benefits). Het kan dan gaan om reïntegratiemogelijkheden, om aanscherping van wachttijden, en behandeling in bedrijfsklinieken. De tweedeling die hierdoor kan ontstaan noemt Dessing “acceptabel”.
Samenwerking
VGZ had vorig jaar 1,68 miljoen (+16.000) verzekerden, onder wie 439.000 (+8.000) particulier verzekerden. Voorts heeft VGZ zo’n 95.000 ‘deelnemers uitvoeringscontracten’. Het gaat hierbij om asielzoekers (62.000), kinderen die door Justitie uit huis zijn geplaatst, gedetineerden en mensen met TBS.
VGZ werkt samen met de ambtenarenverzekeraar IZA. VGZ is risicodrager voor SIZ, een verzekeraar voor ex-ambtenaren (onder en boven de loongrens) die niet langer bij IZA verzekerd kunnen blijven.
VGZ werkt voorts samen met Amev. Amev verkoopt onder eigen label en voor eigen risico individuele ziektekostenpolissen van VGZ. Het intermediair dat met Amev werkt, sluit collectieve verzekeringen rechtstreeks bij VGZ. De samenwerking bestaat er voorts uit, dat VGZ bemiddelt voor zorggerelateerde producten van Amev. Het gaat om uitvaartpolissen en spaarproducten, maar vooral om reisverzekeringen. VGZ ontving hiervoor f 1,8 (2,0) mln aan provisie.
Jaarcijfers
Het totale inkomen uit premies en bijdragen (pooling, MOOZ, AWBZ, en ziekenfondskas) bedroeg bij VGZ f 4,1 (3,8) mld. De totale omzetverantwoordelijkheid, dit is inclusief de functie van VGZ als zorgkantoor (uitvoerder voor de AWBZ) bedroeg f 7,4 (7,0) mld. De groep had een netto verzekeringresultaat van f 98,9 (79,3) mld.
Het eigen vermogen van de groep bedraagt f 1,3 (1,2) mld, waarvan f 331 (242) mln van het ziekenfonds. Het particuliere bedrijf had een premie-inkomen (inclusief poolingsbijdragen) van f 947 (885) mln. Het technisch resultaat kwam uit op min f 42 (min 45) mln. De winst bedroeg f 57 (59) mln.
Boudwijn Dessing: “Tweedeling door employers-benefits vind ik acceptabel”.

Reageer op dit artikel