nieuws

VGZ en IZA gaan werkorganisaties onderbrengen in één holding

Archief

De samenwerkende zorgverzekeraars VGZ en IZA willen volgend hun werkorganisaties fuseren. Als risicodrager blijven de verzekeraars gescheiden.

De fusie van VGZ en IZA zal inhouden dat er een holding komt waarin de twee afzonderlijke werkorganisaties worden ondergebracht. Hiertoe gaat IZA, de publiekrechtelijke ambtenarenverzekeraar, de werkorganisatie loskoppelen van de verzekering. De activiteiten als risicodrager blijven dus gescheiden. Met de fusie anticiperen de samenwerkingspartners ten eerste op de verschuiving van aanbodgestuurde zorg naar vraaggestuurde zorg waarbij verzekeraars zelf verantwoordelijk zijn voor de regie van de zorg. De verzekeraars worden bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de wachtlijsten (voor medische behandelingen) en voor de inkoop van farmaceutische middelen, en moeten afspraken maken met ziekenhuizen over het aantal beschikbare bedden. Ten tweede wordt met de fusie geanticipeerd op de mogelijkheid dat er over een paar jaar één zorgverzekeringsstelsel in ons land is. In dat geval zou de speciale IZA-regeling voor ambtenaren moeten verdwijnen. Als dat gebeurt zouden de bedrijven geheel kunnen fuseren en integreren. Nu mag een publiekrechtelijke verzekeraar (net als een ziekenfonds) niet juridisch fuseren met een particuliere (privaatrechtelijke) verzekeraar. Het is de bedoeling dat de fusie vóór volgend jaar september zijn beslag krijgt.
IZA-kantoren
Bij IZA zijn 525.000 (gemeente-)ambtenaren en hun gezinsleden verzekerd. VGZ heeft 1,8 miljoen particuliere- en ziekenfondsverzekerden. Dit is inclusief de verzekerden van de SIZ, de stichting die door VGZ en IZA een paar jaar geleden is opgericht om de ex-ambtenaren (onder en boven de loongrens) ‘op te vangen’ die door privatisering niet meer bij IZA verzekerd konden zijn.
Hoewel de twee verzekeraars al sinds 1996 samenwerken, en na de fusie nog nauwer zullen samenwerken, blijven hun organisaties (die respectievelijk 595 en 1613 medewerkers hebben) dus fysiek gescheiden. Wel zal VGZ, om het landelijk spectrum te vergroten, een balie openen in de kantoren voor IZA-verzekerden. Die zijn gevestigd in Den Bosch, Delft, Heerhugowaard, Groningen-stad, Nijmegen, Oldenzaal, Sittard en Velp.

Reageer op dit artikel