nieuws

Verzuimverzekeraars mogen niet vragen naar ‘situationele arbeidsongeschiktheid’

Archief

Verzuimverzekeraars mogen niet vragen naar ‘situationele arbeidsongeschiktheid’

De Registratiekamer vindt dat Reaal en andere ziekteverzuimverzekeraars de arbodiensten niet mogen vragen of de werknemer verzuimt vanwege problemen op het werk. “Het is bovendien overbodig. De werknemer is arbeidsongeschikt of hij is het niet.”
Over de uitwisseling van persoonsgegevens van zieke werknemers is in de eerste maanden van dit jaar commotie geweest. De discussie spitste zich hierbij toe op Reaal. Naar aanleiding van die commotie heeft de Registratiekamer, die toezicht houdt op de naleving van de privacyregels, een onderzoek ingesteld naar de contracten van Reaal met arbodiensten. De uitkomsten gelden uiteraard voor alle ziekteverzuimverzekeraars.
Reaal wil van de arbodiensten de gebruikelijke zaken weten: een identificatienummer, naam werknemer inclusief eerste voorletter, datum ingang verzuim, percentage ziekte, hersteldatum, ziekte of ongeval, beëindiging ziektewet door 65 jaar of uitdiensttreding, wijziging ziektepercentage, en bruto jaarloon. Ook wil Reaal de leeftijd van de betrokken werknemer weten.
Minder gebruikelijk is, dat Reaal wil weten of er sprake is van ‘situationele arbeidsongeschiktheid’ (thuis vanwege problemen op het werk). Ook niet gebruikelijk is, dat Reaal allerhande wil weten over de reïntegratieactiviteiten van de werkgever.
Conceptprotocol
De Registratiekamer heeft de gegevensaanlevering van arbodiensten aan Reaal getoetst aan de Wet persoonsregistraties en heeft daarbij ook het concept ‘protocol gegevensuitwisseling’ tegen het licht gehouden. Dit conceptprotocol is samengesteld door het Verbond van Verzekeraars en de Boa, de koepelorganisatie van arbodiensten en betreft de uitwisseling van gegevens over de vaststelling van de arbeidsongeschiktheid (claimbeoordeling). De Registratiekamer is akkoord met de uitgangspunten in dit concept.
De Registratiekamer concludeert, dat de eisen die Reaal aan de arbodiensten stelt “verder gaan dan die zijn opgenomen in het conceptprotocol”. Het gaat hierbij om de vragen naar leeftijd, naar ‘situationele arbeidsongeschiktheid’ en naar reïntegratieinspanningen. Dat Reaal vraagt naar de leeftijd van de zieke, vindt de Registratiekamer geen bezwaar. “Dat past binnen het doel van de betreffende persoonsregistratie” en is dus niet in strijd met de Wet persoonsregistraties.
Over de vragen over reïntegratieactiviteiten heeft de Registratiekamer (nog) geen oordeel. Reaal wordt geadviseerd deze vragen op te schorten totdat hiervoor een speciaal protocol is. Het Verbond van Verzekeraars werkt namelijk niet alleen aan een protocol voor gegevensuitwisseling over de claimbeoordeling, maar zal zich – met de Boa – ook gaan buigen over een protocol voor gegevensuitwisseling omtrent de reïntegratie-inspanningen.
‘Situationeel’
De gegevens die Reaal van arbodiensten vraagt, kunnen “de toets aan de Wet persoonsregistraties doorstaan”, aldus de Registratiekamer. Behalve de vraag naar ‘situationele arbeidsongeschiktheid.
Situationele arbeidsongeschiktheid wordt door (vrijwel alle) ziekteverzuimverzekeraars niet (meer) gedekt. Het Verbond heeft de verzekeraars vorig jaar november geadviseerd om – voor zover dat al niet was gebeurd – deze dekking te schrappen. Dat Reaal van de arbodiensten wil weten of er sprake is van ‘situationele arbeidsongeschiktheid’ lijkt dus een logische zaak. De Registratiekamer vindt dit echter niet logisch. Het Verbond en de Boa hadden dit al voorzien en hebben dit punt dan ook niet opgenomen in het concept ‘protocol gegevensuitwisseling’. De Registratiekamer vindt de vraag bovendien overbodig. “Situationele ziekte is uitgesloten in de modelpolisvoorwaarden ziekengeldverzekeringen”, aldus de Registratiekamer. “Er is dan immers geen sprake van ziekte, ongeval of gebrek. Registratie van dit gegeven is dus niet vereist voor de voering van de overeenkomst tussen werkgever en verzekeraar over het verzuimrisico. De arbodienst dient zich in de visie van de Registratiekamer dan ook te beperken tot de registratie van het feit of de werknemer al dan niet arbeidsongeschikt is. De arbo-arts zal uiteindelijk de afweging moeten maken; een arbeidsgeschil kan aanleiding geven tot gezondheidsklachten en kan tot gevolg hebben dat de werknemer wegens ziekte arbeidsongeschikt is. Is er van gezondheidsklachten geen sprake, maar is er wel een arbeidsgeschil, dan is de werknemer niet ziek, maar arbeidsgeschikt. Wordt de werknemer toch ziek gemeld, mogelijk omdat de werknemer weigert de werkzaamheden uit te voeren of de werkgever weigert hem hiertoe in staat te stellen, dan is het aan de verzekeringsmaatschappij om de werkgever te houden aan de naleving van de verzekeringsuitkomst.”
De ‘kwestie’ Reaal
Begin dit jaar tamtamde de Boa, de koepelorganisatie van arbodiensten, dat Reaal de arbodiensten onder druk zette om ten behoeve van de verzuimverzekering vertrouwelijke persoonsgegevens te leveren (zie AM 4, pag. 4). De koepelorganisaties van artsen (KNMG) en bedrijfsartsen (NVAB) schaarden zich achter dit standpunt. Reaal stelde dat voor de vergoeding van verzuimkosten meer nodig is dan de naam en het adres van de zieke (zie AM 5, pag. 6). Dit alles leidde ertoe, dat het Verbond en de Boa overlegden over uniforme gegevensrapportage van arbodiensten aan verzekeraars (zie AM 8, pag. 33). De vrucht van dit overleg is een concept voor een ‘protocol gegevensuitwisseling’. De Registratiekamer is akkoord gegaan met de uitgangspunten in dit conceptprotocol.

Reageer op dit artikel