nieuws

Verzekeringskamer wil rigide rekenrente loslaten

Archief

De Verzekeringskamer overweegt serieus om niet langer vast te houden aan één rekenrente. Die conclusie valt te trekken uit de woorden van bestuurder Ton Kool, uitgesproken bij de presentatie van het jaarverslag van de toezichthouder.

“We willen de actuariële principes herzien, moderner maken”, aldus Kool. Onderdeel van de Actuariële Principes is de Regeling maximum percentages en voorzichtigheidsmarges. Die regeling bepaalt onder meer de maximale hoogte van de zogenoemde rekenrente, die van belang is voor de berekening van de technische voorzieningen van levensverzekeraars.
Moderner maken kan volgens Kool betekenen dat “niet langer rigide wordt vastgehouden aan één rekenrente. We bestuderen of we meer gebruik kunnen maken van instrumenten als asset-liabiliy-management (ALM), studies die voorzieningen en beleggingen zo optimaal mogelijk afstemmen op de verplichtingen van een specifieke portefeuille.”
Rigide rekenrente of niet, toch heeft de Verzekeringskamer (VK) eind vorig jaar aan levensverzekeraars gevraagd om de effecten te inventariseren van een rekenrente van 3,5% of zelfs 3% op de bestaande portefeuilles met opbrengstgarantie. “Het aantal zwakke plekken valt mee”, aldus Kool. “De voorlopige indruk is dat het niveau van de voorzieningen en het aansprakelijk vermogen zodanig is dat een eventuele verlaging van de rekenrente enige tijd kan worden gefinancierd.”
Code Rendement & Risico
Minder gelukkig is de toezichthouder met de naleving van de Code Rendement & Risico. “Er zitten te veel marketeers in directies van verzekeraars. De levensverzekeraars tasten de grenzen af. Wij noemen dat het edelweiss-effect”, aldus Kool, die vervolgens een sheet toonde met aan de rand van de afgrond groeiende edelweiss-plantjes, gevolgd door een sheet met in koeienletters het woord ‘Irritatie’.
De woede bleek gespeeld, getuige de sterke voorkeur die de VK-bestuurder blijft houden voor zelfregulering. Want geven de levensverzekeraars er geen blijk van niet met zelfregulering te kunnen omgaan? Kool: “We evalueren de code volgend jaar. Blijkt dan dat er veel zondaars zijn, dan is strenge regelgeving onontkoombaar. Wijst de evaluatie uit dat de code goed wordt nageleefd, dan is verdere actie niet nodig. En er zijn bemoedigende geluiden. We hebben onlangs met de toetsingscommissie gesproken en die signaleert onder levensverzekeraars een grote bereidheid tot naleving van de code.”
Boetes en dwangsommen
De Verzekeringskamer wacht het komende jaar enkele nieuwe taken en toezichtinstrumenten. Zo worden in het kader van de Regeling Informatieverstrekking aan verzekeringnemers 1999 op 1 augustus nieuwe beleidsregels van kracht. Levensverzekeraars moeten dan bijvoorbeeld over afkoopwaarden veel meer openheid verschaffen.
Vanuit Apeldoorn zal de naleving van de regels niet dagelijks worden gecontroleerd. “Structurele overtreders geven we een aanwijzing. In extreme situaties kunnen we een acquisitieverbod instellen of de vergunning intrekken”, zo schetst bestuurder Kool mogelijke strafmaatregelen.
Nog dit jaar moet ook een systeem van boetes en dwangsommen van kracht worden. Het wetsvoorstel daartoe ligt bij de Tweede Kamer. Boetes kunnen onder meer worden opgelegd voor het te laat indienen van jaarverslagstaten. Dat is wel nodig, want vorig jaar had op 1 juli – de uiterste inleverdatum – 35% van de maatschappijen zijn cijfers nog niet in Apeldoorn afgeleverd.
Voor het opleggen van boetes en dwangsommen is overleg nodig met het Openbaar Ministerie. “Je hebt immers de keuze tussen een administratieve straf of justitiële vervolging”, aldus VK-bestuurder Piet Keizer.
Overleg tussen financiële toezichthouders en opsporingsinstanties wordt sowieso gestructureerder opgezet in het nieuwe Financieel Expertise Centrum (FEC). Keizer: “Doel is expertise te ontwikkelen ten behoeve van opsporingsonderzoeken. In het verleden zijn diverse justitiële onderzoeken onbevredigend afgehandeld door een gebrek aan kennis bij opsporingsinstanties.”
Ten slotte zullen vanaf januari 2000 pensioenfondsbestuurders worden onderworpen aan een integriteitstoets. Zo’n toets op betrouwbaarheid en deskundigheid geldt al voor directieleden van verzekeraars. In de nieuwe eeuw mag de VK ook een kleine tienduizend pensioenfondsbestuurders gaan toetsen; te beginnen bij nieuwe aanstellingen en mutaties.
VK-bestuurder Ton Kool: gespeelde woede.
Toezicht Verzekeringskamer 1998 1997 levensverzekeraars binnenland 105 104 levensverzekeraars buitenland 3 3 schadeverzekeraars binnenland 277 268 schadeverzekeraars buitenland 17 18 vrijgestelde onderlingen 232 235 natura-uitvaartverzekeraars 60 92 bedrijfspensioenfondsen 84 82 beroepspensioenfondsen 11 11 ondernemingspensioenfondsen 210 214 kosten toezicht f 32,5 f 27,1 wv. voor verzekeraars f 17,0 f 14,2 aantal medewerkers VK 141 137

Reageer op dit artikel