nieuws

Verzekeringskamer wijst op risico’s derivaten

Archief

De Verzekeringskamer heeft in een circulaire aan alle onder toezicht staande verzekeraars en pensioenfondsen haar toezicht op financiële derivaten nader uiteengezet.

Vooraf heeft de Kamer over het gebruik van derivaten en de daaraan verbonden risico’s gesproken met een aantal pensioenfondsen en verzekeraars.
Deze categorieën maken volgens de toezichthouder een toenemend gebruik van financiële derivaten (bijvoorbeeld opties, futures en swaps). Het zijn waarden die afgeleid worden van financiële ontwikkelingen als bijvoorbeeld aandelenkoersen of -indexen, van kapitaalmarktrenten of valutakoersen.
Ze bieden iemand de mogelijkheid om zich snel, (soms) relatief goedkoop en effectief in te dekken tegen voor hem negatieve ontwikkelingen op de financiële markten of om bepaalde risico’s juist aan te gaan tegen negatieve ontwikkelingen.
Nuttige rol
De Verzekeringskamer vindt dat derivaten een nuttige rol kunnen spelen bij een efficiënt vermogensbeheer, bij het afdekken van bepaalde marktrisico’s en bij het streven naar rendementsverbetering. Ook kunnen derivaten van nut zijn bij de ontwikkeling van nieuwe produkten door verzekeraars, aldus de toezichthouder.
Ondeskundig of onvoorzichtig gebruik van derivaten heeft in een aantal gevallen tot aanzienlijke stroppen geleid. In eigen land leden verschillende woningbouwcorporaties en een gemeente forse verliezen met verkeerd uitgepakte transacties. In het buitenland zijn ook talrijke voorbeelden van slachtoffers, waaronder de Britse bank Barings, die onlangs door de ING Groep werd overgenomen.
De Verzekeringskamer wenst dat de pensioenfondsen en verzekeraars de specifieke risico’s van het gebruik van derivaten beperken binnen het raamwerk van een solide beleggingsbeleid.
Hefboomwerking
Een specifiek risico vormt bijvoorbeeld de ‘hefboomwerking’ van derivaten: winsten of verliezen kunnen al snel vele malen hoger zijn dan het geïnvesteerde (of ontvangen) bedrag. Juist deze mogelijkheid om tegen relatief geringe initiële betaling omvangrijke posities in te nemen, is van belang gebleken bij calamiteiten bij derivaten, aldus de Verzekeringskamer.
Bij de onder toezicht staande instellingen ligt de eindverantwoordelijkheid voor het gebruik van derivaten bij de besturen en directies, stelt de toezichthouder.
Hij legt de nadruk op de interne maatregelen bij de instellingen om de risico’s van het gebruik van derivaten te beheersen.
In de circulaire zijn een aantal richtlijnen vermeld waaraan de Verzekeringskamer derivaten zal toetsen.

Reageer op dit artikel