nieuws

Verzekeringskamer schaft ‘eigen’ productleeswijzer af

Archief

De productleeswijzer, noodzakelijk onderdeel van de verzekeringsbescheiden die iemand ontvangt bij het sluiten van een levensverzekering, wordt vervangen door een kernpuntendocument. Die aanbeveling doet de Verzekeringskamer (VK), na een evaluatie van de Regeling Informatieverstrekking aan Verzekeringnemers (Riav 1998).

Het kernpuntendocument moet op een standaardwijze de aard van het product, de kosten, de fiscale behandeling, het risico en het rendement, de klachtenregeling en de naam van de toezichthouder bevatten. Dit document dient ter vervanging van de productleeswijzer, die augustus vorig jaar werd geïntroduceerd, op advies van de VK zelf.
De productleeswijzer is net als het kernpuntendocument een opsomming van de wezenlijke kenmerken van een levensverzekering. De leeswijzer verwijst echter naar de plaatsen in het verstrekte informatiemateriaal waar uitleg te vinden is, terwijl het kernpuntendocument zelf de uitleg geeft. Volgens de VK biedt de leeswijzer nu onvoldoende overzicht en ontbreekt uniformiteit.
De toezichthouder voor de verzekeringsbranche vindt dat het kernpuntendocument verplicht moet worden voor alle complexe financiële producten, dus ook voor bank- en beleggingsproducten. Het document zou ontwikkeld moeten worden door de Raad van Financiële Toezichthouders, waarin naast de VK ook De Nederlandsche Bank en de Stichting Toezicht Effectenverkeer zitting hebben.
Te veel
Het Verbond van Verzekeraars is vooral met dat laatste element blij. “Uit het onderzoek blijkt eens te meer dat levensverzekeraars in hun informatievoorziening voorop lopen, niet alleen in Nederland maar in heel Europa. We pleiten voor een gelijke benadering van alle financiële dienstverleners. Dat het kernpuntendocument dus ook voor hen gaat gelden, is een goede zaak”, aldus woordvoerder Gert Kloosterboer.
Of het document ook echt een verbetering gaat opleveren, betwijfelt hij. “Het zal van de invulling afhangen. Als het document bijdraagt aan het begrip van de klant, zijn wij er natuurlijk niet op tegen. Belangrijk is wel dat er een balans wordt gevonden tussen te weinig en te veel informatie. Als je klanten met te veel informatie opzadelt, dan lezen ze straks helemaal niets meer.”
Vooruitgang
De VK concludeert op basis van het jongste Riav-onderzoek – gehouden in de maanden maart, april en mei van dit jaar – dat de levensverzekeraars in hun klantvoorlichting grote vooruitgang hebben geboekt. De regelgeving wordt doorgaans goed gevolgd bij de vermelding van de uitkeringen en de factoren waarvan de uitkering afhankelijk is. Van behoorlijke kwaliteit is verder de informatie over de looptijd van de overeenkomst, de premie voor de hoofduitkering, de frequentie van premiebetaling, en de kosten die naast de premie in rekening worden gebracht.
Duidelijke voortgang is geboekt bij de vermelding van afkoop- en premievrije waarden. In 89% van de ruim tweehonderd onderzochte offertes was die informatie aanwezig. In 1997, toen de VK de naleving van de Riav 1994 onderzocht, werden afkoop- en premievrije waarden bij slechts 30% van de beleggingsverzekeringen vermeld en bij 11% van de traditionele polissen.
Volgens de toezichthouder zijn aanbieders van beleggingsverzekeringen sowieso verder gevorderd met de implementatie van de regels dan traditionele verzekeraars. Wel moet bij beleggingsverzekeringen de toelichting op de aard van de beleggingen en het risico en rendement verbeterd worden.
Minpunten
De grootste gebreken in de informatieverstrekking door levensverzekeraars zijn: het ontbreken van essentiële en volgens de wettelijke regels vereiste informatie, sterk verschillende informatie bij identieke producten, en het verspreiden van belangrijke gegevens over meerdere documenten.
De regelgeving wordt volgens de VK onvoldoende nageleefd bij de vermelding van: de berekening en de toewijzing van de winstdeling, de premie voor de nevenuitkering, de periode waarover premie is verschuldigd, de afkoelingsperiode, de wijze van tussentijdse beëindiging én de mogelijk negatieve fiscale aspecten. Ook is nog verbetering nodig van de vermelding van klachtenregelingen en van de invloed van kosten en inhoudingen op het rendement.
Verscherping
De Verzekeringskamer heeft de uitkomsten van het rapport overhandigd aan minister Gerrit Zalm van Financiën. De toezichthouder gaf daarbij aan niet verrast te zijn door de gevonden gebreken in de voorlichting van verzekeraars. “Het eisenpakket zoals dat voortvloeit uit de Riav 1998 en de Beleidsregels is omvangrijk; het reikt zelfs verder dan de Europese richtlijnen op dit gebied. En de regelgeving was ten tijde van het onderzoek slechts een half jaar van kracht.”
Mede daarom noemt de VK het onderzoek een nulmeting. “Uiteraard vormt dit onderzoek aanleiding tot verdere toezichtsacties, waarbij ook het nieuwe instrument van boetes en bestuurlijke dwangsommen zonodig zal worden ingezet. De VK eist van de verzekeraars dat de stijgende lijn zich onverminderd zal voortzetten.”
Om de problemen op te lossen wil de toezichthouder de huidige regelgeving gaan verduidelijken. Uiteraard is van de zijde van de verzekeraars zelf een betere naleving noodzakelijk. “Daarbij wordt benadrukt dat van verzekeraars wordt verwacht dat zij niet alleen de letterlijke tekst van de regelgeving volgen, maar ook naar de geest ervan handelen”, aldus de VK, die zelf de controle zal verscherpen. “We gaan in het reguliere toezicht nadrukkelijker kijken naar de naleving van de regels voor informatieverstrekking.”
Goede zaak
Binnen het Verbond van Verzekeraars is het VK-rapport met enige opluchting ontvangen. “De Verzekeringskamer constateert een grote vooruitgang en dat is een goede zaak”, zegt woordvoerder Kloosterboer. “We vinden het goed dat de controle scherp blijft en dat de VK maatschappijen individueel wil gaan aanspreken als zij de regels overtreden. Prima.”
Volgens het Verbond zou de evaluatie van de Riav 1998 samen met die van de Code Rendement & Risico en de initiatieven van de Raad voor Financiële Toezichthouders en die op Europees vlak, moeten leiden tot het gelijktrekken van regels voor alle financiële dienstverleners. “Graag met een hoge mate van zelfregulering. En nogmaals, de balans moet niet doorslaan naar te veel informatie. Dan schieten we het doel voorbij”, aldus Kloosterboer. Hoeveel verzekeraars voldoen niet aan welke informatie-eis? verstrekking productleeswijzer 20% verstrekking folder/brochure 55% verstrekken conceptpolis 65% verstrekking verzekeringsvoorwaarden 60% naam/adres verzekeraar 5% looptijd verzekering 0% looptijd premiebetaling 10% (verwachte) uitkering 1% mogelijkheid tot wijzigen premiehoogte/ eindkapitaal/fondsverdeling 35% invloed kosten op uitkering/rendement 15% kosten buiten brutopremie 5% premie nevendekkingen 55% (indien van toepassing) recht op te zeggen binnen 14 dagen 35% wijze van beëindigen verzekering 30% (voorbeeld)bedrag afkoopwaarde 15% verwijzing naar schema afkoopwaarden 20% fiscale consequenties premie 15% fiscale consequenties uitkering 10% fiscale consequenties afkoop 35% klachtenregeling 30%

Reageer op dit artikel