nieuws

Verzekeringskamer onderzoekt aanpak euro en millennium

Archief

Onlangs waarschuwden de Europese toezichthouders van banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen dat financiële instellingen op korte termijn moeten starten met het aanbrengen van de noodzakelijke aanpassingen voor de komende millenniumovergang. Ook de invoering van de euro brengt voor de banken, verzekeraars en pensioenfondsen het nodige werk met zich mee. Reden genoeg voor de VK om te inventariseren welke voorbereidingen de verzekeraars en pensioenfondsen inmiddels hebben getroffen.

door Kees Verhagen
Het jaar 2000 en de invoering van de euro komen steeds dichterbij. Verzekeraars en pensioenfondsen worden zich bewust van de consequenties die de euro en de millenniumovergang voor hun organisatie kunnen hebben en maken een begin met de voorbereiding op beide gebeurtenissen. Zij inventariseren de gevolgen van de invoering van de euro en de millenniumovergang, zetten zo nodig een projectorganisatie op en spreken stappenplannen af. Overkoepelende organisaties zijn hierachter een belangrijke motor. Zo heeft een gezamenlijke projectgroep van de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen en de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen een eurodraaiboek uitgebracht. Uiteindelijk coördineert het Nationale Euro Forum dit soort activiteiten.
De VK volgt nauwgezet de ontwikkelingen op het gebied van de euro. De beoogde totstandkoming van de EMU en de deelname van Nederland aan de EMU is daarbij een gegeven. Steeds meer vangt de VK signalen op dat de aanpak van de europroblematiek qua prioriteit en aandacht strijdt met de aanpak van het millenniumprobleem. De regering heeft inmiddels het Millennium Forum ingesteld. Ook is aan de VK aandacht gevraagd voor oplossing van het millenniumprobleem door onder toezicht staande instellingen.
Vragenlijst noodzakelijk
Op basis van periodieke contacten heeft de VK een eerste indruk van de aanpak van het europrobleem en het millenniumprobleem. Voor een goede uitoefening van haar toezichtstaak wil de VK per instelling een vollediger inzicht in de stand van zaken hebben. Daarom is vorige week (op 11 december) naar alle onder toezicht staande instellingen een vragenlijst gestuurd over de voortgang bij en de aanpak van de euro en de millenniumovergang. Aandachtspunten daarbij zijn: de afbakening van het probleem, de fasering van de aanpak met concrete tijdslijnen en meetpunten de overlegstructuren en de verantwoordelijkheden.
Ook vraagt de VK naar de inventarisatie van de noodzakelijke aanpassingen. Deze kunnen te maken hebben met de organisatie in het algemeen, maar zeker specifiek met de automatisering.
Het is zeer waarschijnlijk dat programma’s en apparatuur moeten worden aangepast waaronder de geautomatiseerde gegevensuitwisseling met leveranciers, afnemers et cetera. Dat geldt ook voor de meer persoonlijke programma’s, macro’s en spreadsheets die binnen de organisatie worden toegepast en die niet zijn geregistreerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het testen van de aangepaste programmatuur en apparatuur.
Het is noodzakelijk dat de testfase ruim voor de millenniumovergang danwel de invoering van de euro, is afgerond. Gegeven deze activiteiten is een strakke tijdsplanning een absolute voorwaarde. Ruime aandacht en een verantwoording voor eventuele afwijkingen van die planning is dan ook nodig. De komende jaren zal de VK in haar contacten met de verzekeraars en pensioenfondsen de bovenstaande vragen aan de orde blijven stellen.
Twee projecten
Ondanks de overeenkomsten qua organisatorische aanpak van de euro en de millenniumovergang is het aan te bevelen beide projecten afzonderlijk uit te voeren. De twee soorten projecten zullen een aanzienlijk beslag op capaciteit (IT en andere disciplines) leggen. Daar waar interne capaciteit niet aanwezig is of niet kan worden vrijgemaakt, zal gebruik moeten worden gemaakt van externe ondersteuning.
Euro-specifiek
Zoals bekend komt er een overgangsperiode waarin zowel de euro als de gulden een wettig betaalmiddel is. Verzekeraars en pensioenfondsen moeten dus tegelijkertijd met de euro en de gulden kunnen werken.
Millennium-specifiek
Specifiek aandachtspunt is de onafwendbaarheid van de millenniumovergang. Het tijdig afronden van de testfase, bij voorkeur vóór 1 januari 1999 is daarom van wezenlijk belang. Daarbij bestaat de mogelijkheid de gevolgen van de millenniumproblematiek te verzekeren.
Resultaten onderzoek
De uitkomsten van het onderzoek worden in eerste instantie gebruikt bij het toezicht op de individuele verzekeraars en pensioenfondsen. Wanneer de uitkomsten daar aanleiding voor geven neemt de relatiebeheerder contact op met de verzekeraar of het pensioenfonds. In het voorjaar presenteert de VK de resultaten van het onderzoek in de vorm van een totaaloverzicht van de stand van zaken bij verzekeraars en pensioenfondsen. Dan presenteert de VK in “VK in beweging” eveneens haar inventarisatie die zij gemaakt heeft van de gevolgen van de invoering van de euro voor het toezicht op verzekeraars en pensioenfondsen. De nadruk ligt daarbij op wet- en regelgeving, jaarverslaggeving in de vorm van de verslagstaten, statuten en reglementen.
Kees Verhagen is senior communicatie-adviseur bij de Verzekeringskamer.

Reageer op dit artikel