nieuws

Verzekeringskamer gekapitteld over standpunt geheimhouding

Archief

Het argument van de Verzekeringskamer dat haar zwijgplicht onontbeerlijk is voor het adequaat uitoefenen van het toezicht is niet overtuigend, en de reden waarom de minister van financiën deze geheimhouding accepteert, is niet duidelijk, schrijft mevrouw mr C.A. Schreuder in een artikel in het Nederlands Juristenblad.

Als de Verzekeringskamer aan de minister van financiën geen informatie verschaft, kan de overheid niet de wettelijk mogelijke controle uitoefenen op het daadwerkelijk toezicht van de Verzekeringskamer, aldus Schreuder die onlangs promoveerde op het proefschrift ‘Publiekrechtelijke taken, private rechtspersonen”. Zij werkt thans op het ministerie van justitie.
Schreuder schrijft: “De Verzekeringskamer beoogt met haar weigering om informatie aan de minister te geven, de kwaliteit van haar toezicht op de verzekeraars zo goed mogelijk te waarborgen. Een enge interpretatie van de zwijgplicht doet volgens de Verzekeringskamer het risico ontstaan, dat de onder toezicht staande verzekeringsbedrijven gegevens zullen achterhouden. De verzekeringsbedrijven zijn echter op grond van de WTV verplicht om de Verzekeringskamer bepaalde gegevens over te leggen. Ik vind dit argument daarom niet overtuigend”.
De auteur kritiseert eveneens de houding van de minister van financiën in de kwestie.
Sinds de Verzekeringskamer in 1992 een rechtspersoon (stichting) is, heeft de minister van financiën de taak om de organisatie aan te wijzen die optreedt als toezichthouder op het verzekeringswezen. In het geval dat de aangewezen toezichthouder niet behoorlijk zijn taak vervult, heeft de minister de bevoegdheid om de aanwijzing in te trekken, betoogt Schreuder.
“Als de Verzekeringskamer geen informatie geeft, is toezicht van de overheid op de Verzekeringskamer niet goed mogelijk. De minister lijkt dit toezicht niet te willen uitoefenen. Hij wil het voorstel van de Algemene Rekenkamer om in de wet op te nemen dat de Verzekeringskamer de minister informatie moet verschaffen, niet overnemen omdat dat ‘niet wenselijk en noodzakelijk’ zou zijn. Dit betekent dat de Verzekeringskamer haar taak niet alleen zelfstandig uitvoert, maar ook dat haar taakvervulling slechts marginaal kan worden gecontroleerd. Een dergelijke controle is in tegenspraak met de grondslag van de ministeriële bevoegdheid tot aanwijzing van de rechtspersoon en in het bijzonder in tegenspraak met de wettelijke regeling omtrent de intrekking van de aanwijzing”.
Schreuder: “In de huidige praktijk is het moeilijk om de taakvervulling door de Verzekeringskamer te beoordelen op behoorlijkheid, omdat de Verzekeringskamer een geheimhoudingsplicht claimt. Deze claim wordt door de minister gehonoreerd. Waarom precies, is niet duidelijk. De zelfstandigheid van de Verzekeringskamer en een onafhankelijke en deskundige taakvervulling verdragen zich met het geven van informatie over concrete gevallen. Slechts het ingrijpen in concrete gevallen verdraagt zich hiermee niet”.
Op het belang van een enge interpretatie van de rapportageplicht kan volgens haar worden afgedongen. “Ook voor de minister geldt een algemene geheimhoudingsverplichting (art. 2:5 Algemene Wet Bestuursrecht). Wel is mogelijk een vertrouwelijke mededeling aan de Kamer te doen van geanonymiseerde bedrijfsgegevens.”.
Schreuder concludeert dat de Verzekeringskamer zich ten onrechte beroept op de WTV (art. 84) om informatie achter te houden. De omzetting van de Verzekeringskamer in 1992 van een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan in een privaatrechtelijke stichting, heeft volgens haar als consequentie dat de overheid jegens de Verzekeringskamer meer bevoegdheden heeft dan voorheen. “De Verzekeringskamer dient meer openheid van zaken te geven, zodat de wettelijke bevoegdheid tot intrekking van de taaktoedeling aan de Stichting Verzekeringskamer inderdaad zou kunnen worden gebruikt”.

Reageer op dit artikel