nieuws

Verzekeringskamer beveiligt voorzieningen levensverzekering

Archief

De Verzekeringskamer heeft het rapport ‘Actuariële principes’ uitgebracht, waarmee ze de voorschriften uit de derde Europese richtlijn leven en de daarmee corresponderende artikelen in de WTV vertaalt.

Deze bepalingen dwingen verzekeraars tot voldoende voorzichtigheid bij de vaststelling van de technische voorzieningen.
Hieronder de hoofdlijnen uit de interpretatie van de Verzekeringskamer.
De actuaris zal moeten beoordelen of de voorziening verzekeringsverplichtingen voor de hele bestaande levenportefeuille op voldoende voorzichtige grondslagen is berekend. Hij moet daartoe de ‘toereikendheidstoets’ uitvoeren. In geval van tekorten moet hij (in een niet te publiceren bijlage bij het actuarieel verslag) aangeven hoe de tekorten elders worden gecompenseerd.
Nieuwe produktie
De technische voorziening voor nieuwe produktie moet altijd worden vastgesteld volgens voorzichtige grondslagen, ongeacht de premiestelling. Het compenseren van tekorten uit nieuwe produktie met elders aanwezige overschotten, is niet toegestaan. Wanneer de premie is gebaseerd op minder voorzichtige grondslagen en deze tot verlies lijdt, moet dit verlies in het resultaat van het jaar van het sluiten van de verzekering worden verwerkt. Het tekort moet worden afgedekt met een reserve. “De premie mag beneden de kostprijs liggen, maar de technische voorziening moet meteen op peil zijn”, aldus drs A. Kool, lid van het bestuur van de Verzekeringskamer.
Winstgevendheidstoets
Wanneer een maatschappij nieuwe produkten ter kennisname voorlegt aan de Verzekeringskamer, moet zij van nu af op de produkten een ‘winstgevendheidstoets’ uitvoeren en deze toelichten.
De traditionele voorgeschreven rekenrente van 4% voor de berekening van de technische voorziening – tegenover de geactiveerde rentestandskorting – is niet meer steeds nodig. Onder voorwaarden kan voor de berekening de feitelijke beleggingsrente worden toegepast.
De voorziening voor winstgaranties, die tot nu toe in hoogstens 15 jaar mag worden opgebouwd, moet van nu af meteen gevormd worden. Voor nog niet zo lang lopende contracten kan dit tot gevolg hebben, dat de voorziening verhoogd moet worden. Tekorten mogen echter gecompenseerd worden met elders aanwezige overschotten.
Bij kanssystemen (sterfte, invalidering, royement, gehuwdheid) en bij kostenbegroting dient niet alleen te worden uitgegaan van waarnemingen van het nabije verleden, maar ook van ontwikkelingen in de toekomst.

Reageer op dit artikel