nieuws

Verzekeringskamer beoordeelt beleidsbepalers maatschappijen

Archief

In een circulaire aan de verzekeraars heeft de Verzekeringskamer de beoordeling aangekondigd van de deskundigheid en betrouwbaarheid van beleidsbepalende functionarissen bij verzekeringsmaatschappijen. De toets geldt niet alleen voor aankomende, maar ook voor zittende bestuurders.

De beoordeling van nieuwe directie- of bestuursleden en commissarissen geldt momenteel al. Zittende beleidsbepalers – zo’n 1.500 directieleden en ongeveer evenveel commissarissen – zullen in de komende vijf jaar worden beoordeeld. Het is de bedoeling dat deze toets om de vijf jaar wordt herhaald. Aanleiding van de gewijzigde en deels verscherpte manier van toetsen is de Vie d’Or-affaire.
Tot voor kort moesten verzekeraars een wijziging in de samenstelling van directie, bestuur of raad van commissarissen binnen veertien dagen melden aan de Verzekeringskamer. Voortaan moet deze melding voorafgaan aan de benoeming. De Verzekeringskamer zal de deskundigheid en betrouwbaarheid van de nieuwe persoon binnen vier weken beoordelen. De minister van Financiën wil deze toetsingsprocedure in een wet vastleggen.
Procedure
De Verzekeringskamer denkt de deskundigheid en betrouwbaarheid te kunnen toetsen aan de hand van een viertal stukken. Allereerst via een door de persoon in kwestie in te vullen vragenlijst, met ondermeer vragen over financiële, juridische en strafrechtelijke aangelegenheden. Daarnaast wordt het curriculum vitae en een ‘verklaring omtrent het gedrag’ van de burgemeester verlangd. Ten slotte wordt van de verzekeraar een verklaring gevraagd, waarin hij stelt dat hem geen omstandigheden bekend zijn die ertoe zouden kunnen leiden dat de belangen van verzekeringnemers, verzekerden en uitkeringsgerechtigden in gevaar komen.
De Verzekeringskamer kan op basis van die stukken overgaan tot een gesprek met de verzekeraar of de te benoemen persoon. Zelfs het inschakelen van de Economische Controledienst kan worden overwogen. Na vier weken moet duidelijk zijn of er bezwaar bestaat tegen de benoeming. Als de Verzekeringskamer schriftelijk heeft meegedeeld bezwaar te hebben of nog vragen te hebben, mag (nog) niet tot benoeming worden overgegaan.

Reageer op dit artikel