nieuws

Verzekeringskamer: actuariële principes naar risicoprofiel

Archief

Vóór 1 januari 2001 wil de Verzekeringskamer nieuwe actuariële principes vaststellen voor onder toezicht staande verzekeraars. In afwachting daarvan gelden enkele overgangsmaatregelen, onder meer de verlaging van de rekenrente per 1 maart 2000 voor schade- en natura-uitvaartverzekeraars.

In een circulaire aan verzekeraars en pensioenfondsen deze week stelt de Verzekeringskamer dat herziening van de actuariële principes nodig zijn door de lage kapitaalmarktrente en de uitbreiding van het toezicht tot het risicobeheer van een financiële instelling, met nadruk op meer transparantie, explicitering en waardering op actuele waarde. “Het meer gevarieerde productaanbod en beleggingsbeleid en de sterk toegenomen professionaliteit van instellingen op het gebied van risicobeheer rechtvaardigen een toezichtssystematiek die op een gedifferentieerde manier daarop aansluit”, aldus de Verzekeringskamer.
Voordeel van deze aanpak is volgens de toezichthouder dat toezichtseisen preciezer kunnen worden afgestemd op het risicoprofiel van een instelling en daarmee tevens een goed risicobeheer wordt gestimuleerd. Een interne verkennende studie naar en wetenschappelijke consultatie over dit onderwerp zijn afgerond. Dit najaar zal de Verzekeringskamer “meer uitgebreide berekeningen en analyses uitvoeren om een preciezer inzicht te verkrijgen in de robuustheid van de voorgenomen aanpak en de consequenties van de reserveringseisen onder een reeks van scenario’s.”
Brede steun
De actuariële principes van levensverzekeraars zijn inmiddels geëvalueerd en worden volgend jaar herzien. De evaluatie en herziening van actuariële principes voor pensioenfondsen staan eveneens in 2000 op het programma. Verder wordt gewerkt aan het opstellen van actuariële principes voor schadeverzekeraars met actuariële producten en natura-uitvaartverzekeraars.
De Verzekeringskamer hecht er sterk aan dat de nieuwe actuariële principes breed worden ondersteund door alle partijen. “Wij zullen hen begin volgend jaar raadplegen over de nieuwe actuariële principes. Wij streven ernaar dat de nieuwe actuariële principes met aparte maar onderling consistentie versies voor pensioenfondsen, levensverzekeraars, schadeverzekeraars (inclusief ziektekosten) en natura-uitvaartverzekeraars van kracht zullen zijn per 1 januari 2001.
Overgangsmaatregelen
De korte tijd tot de invoering van nieuwe actuariële principes en de toereikende solvabiliteitspositie van levensverzekeraars hebben de Verzekeringskamer doen afzien van een verlaging van de rekenrente van 4% naar 3% voor de bestaande portefeuilles. Wel acht de toezichthouder overgangsmaatregelen nodig, mede door de onzekerheid over de (lange) kapitaalmarktrente.
Zo handhaaft de Verzekeringskamer zijn advies om voor de nieuwe levenproductie met opbrengstgarantie een lagere rekenrente (3%) te hanteren. Dit advies wordt per 1 maart volgend jaar uitgebreid tot natura-uitvaartverzekeraars met WTN-vergunning en tot schadeverzekeraars met specifieke producten die actuariële reservering vereisen, zoals ziektekosten- en loondervingspolissen (ziekteverzuim, wao-gat en aov). Voor pensioenfondsen blijft de rekenrente van 4% van kracht, omdat de actuaris moet verklaren dat de fondsmiddelen voldoende zijn voor een continue dekking van de minimumvoorziening, rekeninghoudend met kapitaalmarktrente en mogelijke dalingen daarvan.
Verder overweegt de Verzekeringskamer aanvullende informatie op te vragen over de totale financiële positie van de instellingen in het boekjaar 1999. Daarover worden verzekeraars en pensioenfondsen dit najaar separaat geïnformeerd door de toezichthouder.
Regeling
Als laatste wijzigt de Verzekeringskamer de ‘Regeling maximum rentepercentages en voorzichtigheidsmarges levensverzekeringsbedrijf 1994’. In de eerste plaats komen óók natura-uitvaart- en schadeverzekeraars onder deze regeling.
In de tweede plaats wordt de bepaling opgenomen dat de Verzekeringskamer nadere voorschriften kan geven aan verzekeraars met een dubieuze financiële positie over de hoogte en indeling van de voorzieningen voor verplichtingen en kosten, en naar welke grondslagen de technische voorzieningen berekend moeten worden.
De ‘Regeling maximum rentepercentages, voorzichtigheidsmarges en voorschriften technische voorzieningen verzekeringsbedrijf 1999’, zoals de nieuwe regeling gaat heten, wordt per 1 augustus van kracht voor alle levensverzekeraars en per 1 maart volgend jaar voor alle natura-uitvaartverzekeraars en schadeverzekeraars.
De regeling wordt binnenkort in de Staatscourant gepubliceerd.

Reageer op dit artikel