nieuws

Verzekerden met een uitsluiting doen tòch meer beroep op verzekering

Archief

Het toepassen van individuele uitsluitingen in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen blijkt goed verdedigbaar. Uit wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Limburg is gebleken, dat verzekerden met een uitsluitingsclausule desondanks veelal een groter beroep doen op de polis dan verzekerden die zonder een dergelijke beperking zijn geaccepteerd.

Met verwijzing naar de uitkomsten van dit onderzoek kan het Verbond van Verzekeraars een gefundeerde bijdrage leveren aan de discussie over de huidige keuringspraktijk.
Die discussie kreeg vorig jaar een belangrijke impuls door de standpuntbepaling van de Gezondheidsraad naar aanleiding van een rapport van het RIVM. Dit Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne had in opdracht van de regering een rapport uitgebracht over voorspellend medisch onderzoek in keuringssituaties. De Gezondheidsraad concludeerde op grond van dit rapport, dat de voorspellende waarde van de medische keuring niet bekend is. Men verwachtte echter dat deze waarde klein zal zijn.
Effectiviteit
Het Verbond van Verzekeraars heeft vervolgens aan de Rijksuniversiteit Limburg gevraagd om een onderzoek te doen naar de effectiviteit van keuringen bij het sluiten van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en de daarbij toegepaste uitsluitingsclausules.
De Limburgse universiteit voerde een tweeledig onderzoek uit: een zogeheten dossieronderzoek en een enquête.
Uit een bestand van 1.905 dossiers werden twee even grote groepen geselecteerd: een groep verzekerden mèt een uitsluitingsclausule en een groep zònder. Voor de enquête werden alle 1.905 verzekerden aangeschreven. De respons was 43%.
Het dossieronderzoek
Uit het dossieronderzoek kwam naar voren, dat verzekerden met een uitsluitingsclausule een groter beroep doen op de verzekering. Dit betekent, aldus de onderzoekers, dat dit grotere beroep plaatsvindt op grond van àndere aandoeningen dan de uitgesloten aandoening. Het instrument ‘uitsluitingsclausule’ is dus niet te streng, aldus de onderzoekers.
Het enquête-onderzoek
In de enquête liet de groep verzekerden met een uitsluitingsclausule hogere scores (= slechtere gezondheid) op de meeste gezondheidsindicatoren zien dan de groep zonder uitsluitingsclausule. Dit geldt onder meer voor het subjectieve oordeel over de gezondheid, psychosomatische klachten, klachten van het bewegingsapparaat, het aantal huisartsbezoeken, en het aantal verzuimdagen.
Algemene conclusie
De gehele studie overziende, stellen de Limburgse wetenschappers vast, dat de resultaten van beide onderzoeken in overeenstemming met elkaar zijn.
Verzekerden met een uitsluitingsclausule vertonen tevens een hoger aantal algemene gezondheidsklachten. Bovendien is gebleken, dat verzekerden met een bepaalde uitsluitingsclausule vaker naar de huisarts gaan en vaker verzuimen, ook om andere redenen dan waarvoor de uitsluitingsclausule is vastgesteld.
“Het hebben van een uitsluitingsclausule duidt dus op een minder goede algemene gezondheid”, luidt de slotregel van het rapport.

Reageer op dit artikel