nieuws

Verzekerde raakt vertrouwen in rechtshulp verzekeraar kwijt en schakelt

Archief

advocaat in

Van de klachten bij de Raad van Toezicht over de rechtsbijstandsverzekering handelt een groot aantal over de vraag of verzekerde het bewuste conflict al zag aankomen toen hij de verzekering sloot. Daar is in talrijke gevallen sprake van. De Raad van Toezicht oordeelt dan ook prompt dat de verzekeraar terecht dekking heeft geweigerd.
In onderstaande klacht kostte de discussie over de vraag van de dekking zo veel tijd dat verzekerde in tijdnood kwam en op eigen houtje een advocaat inschakelde.
De rechtsbijstandsverzekering is op 5 april 1993 in werking getreden. Bijna twee maanden daarna krijgt verzekerde onverwachts van zijn werkgever te horen dat zijn functie in verband met een reorganisatie per 1 januari 1994 vervalt. De werkgever biedt een schadevergoeding aan.
Verzekerde vraagt aan zijn rechtsbijstandverzekeraar of het aanbod van de werkgever redelijk is. Het contact met de behandelend juriste van de verzekeraar verliep uiterst onbevredigend. Zij betichtte verzekerde ervan dat hij de verzekering gesloten had met het oog op het komende ontslag. Verzekerde moest aantonen dat dat niet het geval was. De juriste weigerde om verzekerde het gevraagde advies te geven. Uiteindelijk is de kwestie van de dekking na veel onaangename telefoongesprekken met de juriste toch opgelost.
Relatie verstoord
Omdat de relatie met de juriste inmiddels zeer verstoord was, heeft verzekerde aan verzekeraar gevraagd om een andere behandelend jurist. Met deze jurist heeft verzekerde de kwestie met zijn werkgever besproken, waaronder het voorstel van de werkgever tot een schadevergoeding (acht maanden salaris en de mogelijkheid van outplacement).
De jurist vond het een acceptabel voorstel. Klager is het daarmee echter oneens, omdat zijn ontslag oneigenlijk zou zijn, daar zijn werkzaamheden in 1994 in de onderneming ook na zijn ontslag zouden blijven bestaan.
Een door verzekerde geraadpleegde advocaat bleek de visie van verzekerde volkomen te delen. Verzekerde heeft de jurist van de verzekeraar daarvan op de hoogte gebracht, maar deze bleef bij zijn standpunt. Daardoor raakte verzekerde, voor de tweede maal in deze kwestie, zijn vertrouwen in de verzekeraar geheel kwijt. Hij heeft toen, mede in verband met de tijdsdruk, moeten besluiten om de advocaat te belasten met de behandeling van de ontslagkwestie.
Kosten advocaat
Nu deze advocaat in deze kwestie voor verzekerde heeft kunnen bereiken wat verzekerde voor ogen stond en waartoe verzekeraars jurist niet in staat was, vindt verzekerde dat de verzekeraar de kosten van de advocaat (f 3.596,38) voor zijn rekening moet nemen. Verzekerde verwijst in dat kader naar de bepalingen in de polis omtrent de geschillenregeling.
Verzekeraar weigert de advocatenrekening te betalen. Verzekerde dient een klacht in bij de raad van toezicht.
Verzekeraar doet het volgend relaas.
Zijn jurist heeft verzekerde een concept-brief gestuurd waarin bij de werkgever wordt geïnformeerd naar de voortgang bij de pogingen van de werkgever om verzekerde op weg te helpen naar een vervangende betrekking. Deze concept-brief moet tevens dienen om een aanbod uit te lokken van de werkgever.
Vervolgens zendt verzekerde aan de jurist een door hemzelf bewerkte versie van deze brief ter bespreking toe, welke bespreking diezelfde dag telefonisch plaats heeft. Verzekerde verzendt de brief vervolgens naar zijn werkgever en ontvangt daarop een reactie van zijn werkgever.
De verzekerde en de jurist bespreken de ontstane situatie telefonisch en komen overeen dat de jurist een reactie aan de werkgever zal opstellen, met het oog waarop verzekerde hem nog diezelfde dag de nodige informatie toefaxt.
Nog voordat de jurist was toegekomen aan het formuleren van zijn concept-reactie, werd hij per fax benaderd door een advocaat met het verzoek hem het dossier te doen toekomen. De advocaat was ingeschakeld door verzekerde.
De jurist voldeed aan het verzoek van de advocaat en wees hem er ter vermijding van misverstanden op, dat de advocaatskosten niet voor rekening van verzekeraar zouden kunnen komen.
Op deze brief van de jurist werd niet geantwoord.
Korte tijd later zond de advocaat een copie van een beschikking van de kantonrechter aan de verzekeraar, met het oog op completering van diens dossier. Vervolgens maakte de advocaat namens verzekerde aanspraak op vergoeding van de kosten die met zijn inschakeling gemoeid waren.
Geen opdracht
Verzekeraar weigerde die kosten te betalen aangezien hij geen opdracht had verstrekt aan de advocaat. Een beroep op de geschillenregeling wees verzekeraar van de hand. Immers, tijdens de behandeling van de zaak door de jurist van de verzekeraar is niets gebleken van het bestaan van een verschil van mening over de haalbaarheid of de wijze van behandeling van de zaak. Indien een verschil van mening zou zijn gebleken, zou verzekeraar de zaak conform de geschillenregeling voor advies hebben voorgelegd aan een advocaat naar keuze van verzekerde. Een opdracht tot behandeling van de zaak zonder meer zou in die situatie zeker niet zijn gegeven. Door zijn handelwijze heeft verzekerde de mogelijkheid afgesneden dat een eventueel verschil van mening aan het licht zou komen, en heeft hij verzekeraar de kans ontnomen om verzekerde in dat geval te wijzen op het bestaan van de geschillenregeling.
In zijn weerwoord handhaaft verzekerde zijn klacht. Na alle vertraging door de discussie omtrent de dekkingsvraag, kwam de jurist van de verzekeraar niet verder dan te bepalen wat het standpunt van verzekerde zou dienen te zijn tegenover zijn werkgever. Omdat het aanbod van de werkgever bijna afliep, kwam verzekerde in tijdnood. Daarom heeft verzekerde de verdere behandeling van de ontslagkwestie in handen moeten geven van een advocaat. Deze heeft zich naar volle tevredenheid van verzekerde van zijn taak gekweten. Verzekerde wijst erop dat hij niet zonder noodzaak een dure advocaat in de arm neemt, terwijl hij een rechtsbijstandsverzekering heeft.
Raad van toezicht
Gezien de aard van de kwestie – ontslag in verband met reorganisatie – en gezien het feit dat verzekerde de zaak bij de verzekeraar meldde kort na het totstandkomen van de verzekering, mocht verzekeraar onderzoeken of verzekerde in verband daarmee aanspraak had op dekking. Niet kan gesteld worden dat de behandeling van de kwestie door de verzekeraar niet voldeed aan de daaraan te stellen eisen. Verzekerde heeft, zonder eerst met verzekeraar daaromtrent contact op te nemen en hem aldus de mogelijkheid ontnemend om verzekerde te wijzen op de geschillenregeling in de polis, de kwestie overgedragen aan een advocaat, zulks in strijd met de algemene voorwaarden. Verzekeraar heeft de advocaat er vervolgens direct schriftelijk op gewezen dat de kosten van de advocaat voor rekening van verzekerde zouden blijven. Hierop is door verzekerde pas gereageerd toen de zaak bij de kantonrechter was geëindigd. Door de kosten van de advocaat niet te vergoeden, handelde verzekeraar niet in strijd met de goede naam van het schadeverzekeringsbedrijf, aldus de Raad van Toezicht.
(Uitspraak nr VI – 95/5)

Reageer op dit artikel