nieuws

Verzekeraars zetten puntjes op de i bij kabinetnota sociale zekerheid

Archief

“Als de uvi’s worden geveild moet een onafhankelijke partij de reële waarde vaststellen.” Dit is één van de reacties van het Verbond op de kabinetsnota ‘Structuur Uitvoering Werk en Inkomen’.

Bij de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid kon tot 1 mei worden gereageerd op het kabinetsplan voor de uitvoering van de sociale zekerheid, in de wandelgangen de ‘SUWI-nota’. Het Verbond van Verzekeraars heeft uiteraard gereageerd. In het vorige nummer van AM (AM 9, pag. 8) staat het standpunt van het Verbond over de claimbeoordeling. Het Verbond had de rest van de brief op dat moment nog niet gereed.
Ook het ‘kloosteroverleg'(zo genoemd, omdat de eerste bijeenkomst plaats vond in een klooster) heeft een reactie gestuurd. Deze groep verzekeraars (Achmea, Amersfoortse, Anova-ZAO-Anoz, CZ, Nuts-Ohra, NN en VGZ) vreest dat uitvoering van het plan leidt tot onoverkomelijke bureaucratie. De standpunten van het kloosteroverleg sporen met die van het Verbond.
Op een bijeenkomst die het kloosteroverleg met het oog op ‘1 mei’ belegde, was ook de overleggroep bestaande uit AXA, Generali, De Goudse, Royal Nederland, en Zwolsche Algemeene uitgenodigd; in de wandelgangen ook wel het kaasoverleg geheten. Erno Kleijnenberg, directeur van de Goudse, zegt er wel “als toehoorder” geweest te zijn, maar niet als vertegenwoordiger van het kaasoverleg. “Begin dit jaar hebben wij over de uvi’s een nota aangeboden aan staatssecretaris Hoogervorst. Er is echter geen sprake van structureel overleg. Wij hebben nu dus ook geen reactie gezonden. Het Verbondsstandpunt is ons voldoende.”
Opdrachtgeverschap
Het Verbond heeft meegedeeld, dat het er niet mee eens is, dat uitsluitend het landelijke instituut Lisv opdrachten gaat geven aan de uvi’s. Het kabinet wil dat het Lisv dit gaat doen in samenwerking met een sectorraad (uitgangspunt hierbij is de huidige indeling in bedrijfssectorren). Het Verbond vindt dat er, omwille van de marktwerking bij uvi’s, meer opdrachtgevers moeten zijn.
Ook cao-partijen en grote werkgevers (meer dan honderd werknemers) moeten opdrachten kunnen geven. “In de opzet van het kabinet kan een kleine werkgever zich slechts bij een andere uvi aansluiten als de gehele sector dit steunt. Daardoor zal verandering van uvi in de praktijk weinig voorkomen. Dit staat op gespannen voet met bedoelingen van de wetten Wulbz en Pemba om werkgevers te prikkelen tot preventie en reïntegratie.” Ook het kloosteroverleg bepleit decentralisatie bij het opdrachtgeverschap.
Reïntegratie
Het Verbond pleit er voor dat in het eerste ziektejaar een gezamenlijke poortwachtersrol wordt vervuld door verzekeraars, arbodiensten, particuliere reïntegratiebureaus en uvi’s. “Als langdurig verzuim dreigt moet dat signaal zo snel mogelijk worden afgegeven.” Ook moeten “de partijen die verantwoordelijk zijn voor de reïntegratie, in het eerste ziektejaar gebruik kunnen maken van financiële middelen op grond van de Wet op de Reïntegratie”. Het Verbond maakt hierbij de kanttekening dat dit punt in het kabinetsstandpunt niet (meer) voor komt.
Het kloosteroverleg zit op dezelfde lijn. “Wij bepleiten een integrale beoordeling van de werkprocessen in het kader van kort verzuim en langdurig verzuim.”
Gegevens
Het Verbond vindt, dat “als uvi’s aan derden gegevens verstrekken, die tegen dezelfde voorwaarden, kosten en snelheid geleverd moeten worden aan alle partijen, zowel binnen als buiten het samenwerkingsverband met private partijen.” Ook moet het kabinet, aldus het Verbond, in deze niet alleen regels opstellen voor privacy maar ook “het mededingingsaspect daarbij betrekken”.
Het kloosteroverleg: “Behalve wetgeving is het zinvol als partijen een code of conduct afspreken.” Het kloosteroverleg wil daarom een inventarisatie maken van de huidige regels en van de nodige aanvullende regels.
Toetredingsdrempels
Het kabinet wil begin 2002 marktwerking bij uvi’s. Om nieuwe uvi’s te bewerkstelligen, worden de toetredingsdrempels verlaagd. Zo zullen er geen eisen worden gesteld aan eigendomsverhoudingen of aan de bestemming van winsten. Ook mag de uvi private en publieke taken combineren (mits daarbij wordt voldaan aan ondermeer privacy-eisen). Om het mogelijk te maken dat werkgevers van uvi wisselen, moeten de uvi’s hun gegevensbeheer standaardiseren.
Het kloosteroverleg gaat in zijn brief niet in op de toetredingsdrempels. Het Verbond schrijft dat het positief staat tegenover lagere drempels. Met het oog op de voorbereiding voor 2002 moet er wel op korte termijn duidelijkheid komen over zaken als toelatingseisen en eisen omtrent gegevensbeheer.
Omdat veel verzekeraars een uvi willen, heeft het kabinet aangekondigd de huidige uvi’s – geheel of in delen – te veilen. Het Verbond: “Maar dan moet een onafhankelijke partij de reële waarde vaststellen.”

Reageer op dit artikel