nieuws

Verzekeraars weten zich geen raad met millennium

Archief

Pas halverwege dit jaar zullen verzekeraars mededelen of, en zo ja tegen welke voorwaarden millenniumschades gedekt zijn onder bestaande bedrijfsverzekeringen. Dat is rijkelijk laat, aangezien al in 1999 de eerste computerstoringen verwacht worden.

Het millenniumprobleem, waarbij computers en andere elektronica grondig in de war raken en waar als gevolg daarvan in het ergste geval complete bedrijfsprocessen stil komen te liggen, begint de verzekeringsbranche langzamerhand zorgen te baren. Dat is bepaald niet te vroeg, aangezien besturingssystemen van sommige computers al in 1999 van slag zullen raken. Het cijfer 99 wordt door deze computers aangezien voor een foutmelding, met alle gevolgen vandien.
Op aandringen van makelaars maken verzekeraars over enkele maanden bekend of 2000-schades gedekt zullen zijn op bestaande bedrijfsverzekeringen. Het gaat hierbij met name om bedrijfs-, bestuurs- en productaansprakelijkheidsverzekeringen. De verwachting luidt dat er een domino-effect zal ontstaan van aansprakelijkheidsstellingen, waarbij toeleveranciers over elkaar heen vallen. Ook zullen aandeelhouders van ‘beschadigde’ bedrijven hun directies aansprakelijk stellen voor het niet tijdig nemen van maatregelen om millenniumschades te voorkomen.
Over het algemeen wordt aangenomen dat millenniumschades uitgesloten zullen worden. “Want wat doen verzekeraars meestal als ze het niet meer weten? Juist: uitsluiten”, aldus directeur AON Nederland, Freek Warmelink. Volgens Warmelink is het een slechte zaak dat verzekeraars pas in zo’n laat stadium uitsluitsel geven over de dekking. “Klanten vragen mij al geruime tijd of hun eventuele schade gedekt zal zijn. Zolang je als verzekeraar niets laat weten, geef je de indruk dat het verzekerd is en dan kun je het ook niet op het laatste moment uitsluiten.”
Dat verzekeringsmaatschappijen het alom besproken millenniumprobleem niet langer als een onzeker voorval beschouwen, vindt Warmelink onzin. “Daar zou ik als verzekeraar maar niet vanuit gaan. Voor een individueel bedrijf is het namelijk wel degelijk onzeker wat er in 2000 zal voorvallen en wat de hoogte van de schade zal zijn. Het is bovendien uiteindelijk de rechter die beslist of er sprake is geweest van een onzeker voorval.”
Omvang schade
Over de omvang van de te verwachten schade als gevolg van het millenniumprobleem, valt weinig te zeggen. Ook herverzekeraars tasten hierbij grotendeels in het duister. Een inventarisatie van de Kölnische Rück onder banken en industriële bedrijven in de Duitse markt leidde tot een door deze bedrijven zelf ingeschat schadebedrag van rond de f 1 mld.
Voor de Nederlandse markt wordt de schade overigens lager ingeschat, aangezien hier in vergelijking met Duitsland minder industrie te vinden is. Bij industriële bedrijven zal de schade naar verwachting aanzienlijk hoger uitpakken dan in dienstverlenende sectoren.
De onduidelijkheid rond de te verwachten schade maakt het er voor (her)verzekeraars niet makkelijker op om een beslissing te nemen over in- of uitsluiten van millenniumschades in bestaande bedrijfsverzekeringen. Uitsluiten ligt voor de hand, aangezien verzekeraars nooit rekening hebben kunnen houden met het millenniumprobleem als schade-oorzaak en er derhalve ook nooit premie voor hebben ontvangen.
Portefeuille analyseren
Herverzekeraar Kölnische Rück stelt geen voorstander te zijn van een mededeling van verzekeraars over in- of uitsluiting van millenniumschades in het algemeen, aangezien er in haar ogen slechts per individueel geval over in- of uitsluiting besloten kan worden. Volgens directeur Alexander Quack-Grobecker kunnen verzekeraars in plaats daarvan beter haast maken met een zorvuldige analyse van hun portefeuilles op potentiële 2000-claims.
“De betrokken cliënten moeten vervolgens ‘millennium-bewust’ gemaakt worden. Op die manier ontloopt u straks claims en daarmee wijzelf ook”, aldus Grobecker tijdens een millenniumbijeenkomst voor zestig verzekeraars in Zeist. Een onderzoek van de Duits-Amerikaanse herverzekeraar wijst uit dat met name kleinere bedrijven zich niet bewust zijn van het millenniumgevaar voor hun onderneming.
Grobecker benadrukte de ernst van de situatie tijdens de bijeenkomst in Zeist door te stellen dat er als gevolg van de millenniumproblematiek zeer zeker bedrijven failliet zullen gaan. Verzekeraars zullen daarop volgens hem – als gevolg van storingen in de eigen organisatie, of door torenhoge claims – geen uitzondering vormen.
Capaciteit
Als gevolg van de grote onzekerheid over de omvang van de millenniumschades voor verzekeraars, zijn er nog maar weinig aanbieders te vinden die de gevolgen van millenniumprobleen in een specifiek daarvoor bedoelde polis wensen te verzekeren. Herverzekeraars weten niet in hoeverre zij blootgesteld staan aan 2000-claims en zijn daarom niet scheutig met het aanbieden van capaciteit voor dergelijke producten. Op dit moment beperkt het aanbod in zich in ons land tot internationale producten van AIG, AXA Global Risks en sinds vorige week ook van makelaar Johnson & Higgins Marsh & McLennan (Mees & Zoonen). AON Nederland hoopt binnenkort met een ‘Nederlands’ product op de markt te komen (zie kader).
Waar blijven de 2000-polissen?
De Nederlandse markt telt nog maar erg weinig verzekeringsoplossingen die bedoeld zijn voor het millenniumprobleem. Naast internationale aanbieders AIG en AXA Global Risks met ‘Dat@net 2001’, hoopt AON Nederland binnenkort de ‘Millenniumpolis’ in de verkoop te brengen. Het product, dat wordt aangeboden in samenwerking met KPMG, is bedoeld voor middelgrote bedrijven. De premie van het product wordt bepaald nadat KPMG bij de aspirant-verzekerde een onderzoek heeft verricht naar de omvang van de 2000-problematiek en de benodigde preventiemaatregelen.
Een probleem voor AON Nederland is echter dat alleen UAP heeft toegezegd om als risicodrager van de millenniumpolis op te treden, en dat is voor de benodigde capaciteit niet genoeg.
Mees & Zoonen Marsh & McLennan presenteerde afgelopen week de ‘Millennium Secure2000′ verzekering, een product van het moederbedrijf J&H Marsh & McLennan. Het product is zelfs zó nieuw dat commercieel directeur Peter Paul Leutscher in eerste instantie niet weet of de in de brochure genoemde , 100 mln capaciteit bedoeld is per individuele verzekering of in totaal. Ook weet hij niet precies te melden wie de risicodragers zijn: “waarschijnlijk een aantal Lloyd’s syndicaten”.
Behalve een verzekeringsoplossing biedt J&H ook een ‘toolkit’ waarmee bedrijven zelf hun millenniumprobleem in kaart kunnen brengen. Deze toolkit ($ 5.000 voor klanten, het dubbele voor niet-klanten) wordt geleverd via Internet.

Reageer op dit artikel