nieuws

Verzekeraars verliezen speel- ruimte aan pensioenfondsen

Archief

Het werkterrein van pensioenfondsen wordt verruimd, ten nadele van het gebied van pensioenverzekeraars, zo blijkt uit voornemens van staatssecretaris Linschoten (sociale zaken).

Linschoten bereidt een algemene maatregel van bestuur voor waardoor pensioenfondsen collectieve pensioenregelingen mogen uitvoeren zonder dat de werkgever daarvoor een bijdrage (premie) betaalt.
Tot dusver eist de Verzekeringskamer (VK), op grond van de WTV, dat de werkgever ten minste 50% daarvan voor zijn rekening neemt, anders treedt het fonds op als verzekeraar en valt het onder de WTV. De terreinafbakening van het 50%-criterium kon echter omzeild worden, reden waarom de VK aan de bel trok.
Pensioendefinitie
Door middel van de maatregel van bestuur wordt het begrip ‘toezegging omtrent pensioen’ in de Pensioen en Spaarfondsen Wet (PSW) beter gedefinieerd. Collectieve regelingen die aan de definitie voldoen, mogen door fondsen worden uitgevoerd. Daarmee kan het 50%-criterium vervallen. Vrijwillige pensioenaanvullingen van individuele deelnemers mogen eveneens voortaan slechts door fondsen worden uitgevoerd als ze voldoen aan de definitie.
Door deze wijzigingen kunnen de pensioenregelingen bij fondsen flexibeler worden.
Linschoten heeft in een brief aan de Tweede Kamer medegedeeld, dat hij de Verzekeringskamer advies heeft gevraagd voor het ontwerp van de maatregel van bestuur.
Organisaties van pensioenuitvoerders waaronder het Verbond van Verzekeraars, en de Stichting van de Arbeid en de Verzekeringskamer hebben dit voorjaar desgevraagd hun instemming betuigd met deze oplossing. Ze hebben toen ook de vraag van bewindslieden beantwoord, hoe naar hun mening de marktwerking in pensioenen verbeterd zou kunnen worden.
Verbond van Verzekeraars
Het Verbond van Verzekeraars heeft toen geantwoord dat de voorgestelde verruiming van het terrein van pensioenfondsen alleen acceptabel is als voor verzekeraars en fondsen gelijke concurrentievoorwaarden gaan gelden en de deelnameverplichting bij bedrijfstakpensioenfondsen zal worden opgeheven (hetgeen alle andere genoemde instanties afwijzen).
Over het onderwerp ‘marktwerking in de pensioensector’ zal de staatssecretaris zo spoedig mogelijk het kabinetsstandpunt aan de Tweede Kamer laten weten, schrijft hij in de bewuste brief.
Kern van het voorstel van Linschoten is, dat een pensioentoezegging volgens de PSW (na de algemene maatregel van bestuur) een toezegging is die deel uitmaakt van de arbeidsvoorwaarden.
Pensioenfondsen mogen nu ook bepaalde vrijwillige pensioenaanvullingen verzekeren voor individuele deelnemers, op grond van (art. 13 van) de WTV 1993.
Linschoten vindt het “redelijk en wenselijk” dat deze individuele voorzieningen op dezelfde wijze zullen worden behandeld als de collectieve regelingen. Ze moeten vastgelegd zijn in de arbeidsvoorwaarden.
Voor deze nieuwe afbakening moet naast de PSW ook de WTV 1993 (art. 13) gewijzigd worden.

Reageer op dit artikel