nieuws

Verzekeraars mogen niet klagen over 2005

Archief

De verzekeringsmaatschappijen hebben vorig jaar _ 12 verdiend op elke _ 100 aan ontvangen premie. In totaal bedroeg het premie-inkomen _ 47,3 mld. Goede beleggingsresultaten en minder grote schades zorgden op alle fronten voor betere resultaten, zo blijkt uit het brancheverslag 2005 van het Verbond van Verzekeraars.

Het premievolume bij schadeverzekeringen is vorig jaar niet gegroeid. Door het positieve resultaat in de afgelopen twee jaar en de stevige concurrentie zijn de premies niet of nauwelijks gestegen. Een sterke daling van het aantal grote schades zoals bedrijfsbranden, minder diefstal, een afname van het aantal verkeersslachtoffers en meer nadruk op preventie zorgden er in 2005 voor dat de resultaten voor de schadebranche zijn gestegen naar 10% van de verdiende premie.
Motorrijtuigen
Het premievolume van de branche Motorrijtuigen is in 2005 met 1% gedaald ten opzichte van 2004. Deze daling werd veroorzaakt door de teruglopende schadefrequentie en het onder druk van de stevige concurrentie niet verhogen, of soms zelfs het verlagen van de premies in combinatie met een stijging op de bonus-malusladder.
Het resultaat van de branche Motorrijtuigen is in 2005 zowel bij casco als bij WA verbeterd ten opzichte van 2004 en steeg van 6% naar ruim 8%.
Brand
Bij Brand is het premievolume vorig jaar met 1% licht afgenomen. Het resultaat na rente en na herverzekering steeg van 11% naar 12% van de verdiende premie door de lagere herverzekeringsmarge – omdat brandverzekeraars meer in eigen behoud hebben gehouden – en door betere resultaten bij de technische verzekeringen. Ook viel er in 2005 geen grote storm te melden.
Transport
Het premievolume bij transportverzekeringen is in 2005 gegroeid met 7% tot _ 630 mln en ligt hiermee wat hoger dan in de voorgaande jaren.
Het resultaat na rente en na herverzekering van de branche Transport springt eruit en laat een stijging zien van 11% naar bijna 16% van de bruto verdiende premie in 2005.
Volgens Anton Cornel van Fortis Corporate Insurance is er een aantal redenen te noemen voor de groei in premievolume en de goede resultaten bij transportverzekeringen: “Eén daarvan is de stijging van de prijzen van grondstoffen. Dat vertaalt zich in een hogere premie. In de Nederlandse markt is meer capaciteit beschikbaar, daardoor worden risico’s, die voorheen in het buitenland werden ondergebracht, nu weer in eigen land verzekerd. Ook het aantrekken van de economie heeft een gunstig effect op het premievolume. In het afgelopen jaar bleven grote schades uit. Daarnaast zien we dat de schadefrequentie lager wordt. Voor mij is er een duidelijk verband met de toenemende aandacht voor preventie en risicomanagement”.
Aansprakelijkheid
Bij Aansprakelijkheid is het premievolume het afgelopen jaar met 3% gegroeid.
Het resultaat voor herverzekering steeg van 0% naar 16% van de bruto verdiende premie, vooral door een resultaatverbetering bij bedrijfsaansprakelijkheid.
Rechtsbijstand
De groei van het premievolume bij Rechtsbijstand was met 11% in 2005 in lijn met de voorgaande jaren en kwam uit op ongeveer _ 500 mln. Het resultaat na rente steeg van 5% naar 13%. Deze opvallende verbetering was zichtbaar bij alle vormen van rechtsbijstand.
Opvallend is ook, dat het resultaat bij gezinsrechtsbijstand voor het eerst positief was, aldus het Verbond.
Anja Pieroen van DAS Rechtsbijstand hierover: “In 2005 zijn in de hele branche rendementsverbeterende maatregelen genomen, waaronder een verhoging van de premies, omdat het product al jaren niet rendabel was.”
Ook een fors lagere schadelast is hiervoor de verklaring: “Het verkeer wordt steeds veiliger; er gebeuren gewoon minder ongelukken. Daarnaast zien we bij DAS dat mensen tegenwoordig eerder bellen voor een preventief advies over hoe ze een zaak het beste kunnen aanpakken. Dat voorkomt in veel gevallen dat het tot een rechtszaak komt.”
Andere trends zijn een verschuiving van verkeerszaken naar juridische zaken en de invoering of verhoging van een eigen risico door sommige marktpartijen.
Reis
In de branche reisverzekeringen vertoont het premievolume al jaren weinig tekenen van groei en schommelt het rond de _ 400 mln. Wel valt een verschuiving te constateren van aflopende naar de verhoudingsgewijs goedkopere doorlopende reis- en annuleringsverzekeringen. Daarnaast lijkt de reislust van de Nederlander wat terug te lopen en wordt er in de reisbranche behoorlijk gestunt, wat z’n weerslag heeft op het premievolume.
Het resultaat na rente van de totale reisbranche is in 2005 blijven staan op 12% van de bruto verdiende premie.
Leven
Bij levensverzekeringen daalde het brutopremievolume met 1 % van _ 25,0 mld naar _ 24,8 mld. Deze daling komt geheel voor rekening van de individuele levensverzekeringen en wordt volgens het Verbond mogelijk veroorzaakt door het aflopen van kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten vóór de Brede Herwaardering.
Het brutopremievolume van lopende verzekeringen (vervolgpremies van de bestaande portefeuille) daalde, gecorrigeerd voor inflatie, met 6,5% tot _ 15,6 mld.
Het premievolume van de nieuwe productie van individuele levensverzekeringen is vorig jaar met 11% gestegen tot _ 7,5 mld. Deze stijging werd vooral veroorzaakt door een toename van de koopsomproductie, waarvan het grootste gedeelte direct ingaande lijfrenten betrof.
In 2005 vertoonde het totaal aantal nieuwe individuele levensverzekeringen voor het eerst sinds 1999 weer een stijging en werden 1,3 miljoen polissen verkocht.
Leven collectief
Het brutopremievolume van de collectieve levenportefeuille is vorig jaar, gecorrigeerd voor inflatie, met ruim 5% gegroeid naar _ 9,2 mld.
De belangrijkste oorzaak voor deze toename is dat veel kleine pensioenfondsen worden herverzekerd of ondergebracht bij verzekeraars, door de geplande invoering van het Financieel Toetsingskader (FTK) voor de pensioenfondsen per 1 januari 2007.
Zorgverzekeringen
De premieomzet bij zorgverzekeringen kwam vorig jaar uit op _ 11,3 mld, een stijging van bijna 3% ten opzichte van 2004. Normaliter groeit het premievolume bij Zorg met ongeveer 10%. De premiegroei bij ziektekostenverzekeraars was dit jaar verhoudingsgewijs beperkt. Verder is door de afschaffing van de WAO en de invoering van de WIA door de inkomensverzekeraars circa _ 650 mln aan WAO-gat en Pemba-premies teruggeboekt. Bij inkomensverzekeringen is het premievolume daardoor met ruim 5% afgenomen tot _ 3,5 mld.
Het resultaat van Zorg is gestegen van 10% naar 12%, vooral dankzij de vrijval op de schadevoorzieningen voor WAO-gat- en Pembaverzekeringen.
Het premievolume bij particuliere ziektekostenverzekeringen is in 2005 met een kleine 7% gestegen van _ 7,3 tot _ 7,7 mld. Deze stijging werd hoofdzakelijk veroorzaakt door verhoging van de premies en niet door extra gesloten polissen. Toch daalde het resultaat van de ziektekostenverzekeraars, voor het eerst in vier jaar, van 4,2% naar 3,5% van de verdiende premie, voornamelijk doordat de groei van het premievolume toch kleiner was dan de toename van de geleden schade.
verdiende premie, behaald in het binnenlands bedrijf, na rente en na herverzekering, maar vóór afdracht van vennootschapsbelasting.
door nieuwe productie en de verhogingen van de premies.

Reageer op dit artikel