nieuws

Verzekeraars in actie voor beheersing WA-personenschade

Archief

De verzekeraars gaan op zeer korte termijn aan tafel met de ministeries van justitie en van sociale zaken. Ze willen beide departementen indringend voorhouden wat de gevolgen van op stapel staande wetgeving zijn voor de WA-personenschadelast. Bij Justitie gaat het om de aansprakelijkheidsverhoudingen in het verkeer en bij Sociale Zaken om de het voorgenomen regresrecht voor de volksverzekeringen.

Als gevolg van een samenloop van diverse ontwikkelingen dreigt de aansprakelijkheidsverzekering onbetaalbaar te worden. Aspecten als toenemende slachtofferbescherming en (wettelijke) uitbreiding van regresmogelijkheden maken, samen met de groeiende claimbewustheid, een verdubbeling van de WA-personenschadelast verre van denkbeeldig.
Bij het Verbond van Verzekeraars wordt een Projectgroep Personenschade ingesteld, die ondersteuning moet gaan bieden aan de reeds anderhalf jaar bestaande stuur- en werkgroep van schadeverzekeraars. De maatschappijen zijn er van doordrongen, dat zij op korte termijn ‘in gesprek moeten gaan’ met o.m. de overheid, de politiek en belangenbehartigers van letselslachtoffers. Dit is gebleken tijdens een afgelopen vrijdagmiddag in Den Haag gehouden vergadering van de sector Schade van het Verbond.
Maatschappelijk probleem
De (aftredend) voorzitter van de Stuurgroep Personenschade, P. van den Hul (NN), betoogde dat het tot op zekere hoogte niet het probleem van ‘de verzekeringen’ is, maar een maatschappelijk probleem. Als de schadelast stijgt, kunnen de verzekeraars de premies verhogen. Maar bij een schier onbeperkt stijgende schadelast, zal het probleem gaan ontstaan dat de premies onbetaalbaar worden voor de modale consument.
Er is niet alleen de dreiging van onbetaalbaarheid, maar ook van onbepaalbaarheid van de premies. Moeten de verzekeraars in het algemeen al enigermate achter de (schade)feiten aanlopen, het calculeren van de juiste premie verwordt tot gissen indien de wetgever en de rechter steeds ruimhartiger grenzen verleggen.
Steeds meer factoren
L. Degreef (Delta Lloyd), die Van den Hul tijdens de bijeenkomst is opgevolgd als voorzitter van de stuurgroep, wees er na afloop op, dat er steeds meer schadefactoren in aanmerking worden genomen. Het gaat daarbij niet alleen om zaken als de verdiencapaciteit van de gelaedeerde en de kosten van thuiszorg. “Men dreigt de kring van gerechtigden bij smartegeld uit te breiden tot de nabestaanden. Voorts is er sprake van oprekking van het causaliteitsdenken: het ‘meenemen’ van oud zeer in de schade-afwikkeling.
Verkeersschade
De toenemende slachtofferbescherming komt heel sterk tot uiting in het wegverkeer. De schuldvraag is in zekere zin steeds minder van belang. De automobilist wordt geacht het ‘risico’ in het leven te roepen en zal daarom moeten opdraaien voor de schade van de zwakkere verkeersdeelnemer. En dat hoeft meestal geen probleem te zijn, want die automobilist heeft immers een (wettelijk verplichte) verzekering. Volgens de stuurgroep is het aansprakelijkheidsrecht inmiddels sterk bepaald door de gedachte, dat ‘wie verzekerd is, aansprakelijk is’.
Wat dit in cijfers betekent, legde werkgroep-voorzitter mr F.Th. Kremer (NN) uit. “In 1993 bedroeg de WA-personenschadelast in de motorrijtuigverzekering f 1 miljard. Bij de voorgenomen uitbreiding van het regresrecht tot de volksverzekeringen (AAW, AWBZ, AWW) en daarbij uitoefening in bruto-bedragen, stijgt deze schadelast naar f 1,8 miljard. Voorts overweegt Justitie toepassing van risico-aansprakelijkheid in het verkeer, hetgeen de schadelast doet oplopen naar f 2,5 miljard”.
Gedragsregels
J. Misana (Delta Lloyd), die deel uitmaakt van de werkgroep, sprak over de problematiek van het ontbreken van algemene normen waaraan de betrokken partijen zich bij schaderegeling zouden moeten houden. “Al zouden we maar alvast kunnen komen tot het afspreken van gedragsregels. Soms wordt er bijna een jaar lang gediscussieerd over de vraag, welke neutrale deskundige ingeschakeld zal worden. Daar wordt het betrokken slachtoffer echt gek van.”

Reageer op dit artikel