nieuws

Verzekeraars: geen wijziging in restitutiebeleid voor WAO-gat

Archief

De verzekeraars zijn niet van plan hun beleid te wijzigen ten aanzien van de restitutie van WAO-gatpremies. Ook niet na het rumoer dat ontstaan is na een uitzending van het Vara-programma Kassa! over dit onderwerp .

Verzekeraars zouden veel te veel kosten inhouden van de WAO-gatpremies over 2004 en 2005 die geretourneerd moeten worden. Deze premies worden teruggestort, omdat er geen sprake was van een risico, omdat de vervangende WIA-wetgeving met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 werd ingevoerd.
Werknemers betaalden gemiddeld _ 20 tot _ 30 premie voor dit product per maand. Het gaat bij een totaal van anderhalf miljoen verzekerden om een groot financieel belang.
Brief Klachteninsituut
In het Vara-programma kwam naar voren dat het helpt als je klaagt. Stichting De Ombudsman had een klacht binnengekregen van een verzekerde over een te hoog percentage aan ingehouden kosten. Om hier een uitspraak over te krijgen, werd de zaak voorgelegd aan het Klachteninstituut Verzekeringen. Deze stuurde vervolgens een brief aan de betreffende verzekeraar, in dit geval Achmea.
Uit de brief blijkt dat door de verzekeraar uiteindelijk een inhouding van 17,5% wegens kosten is toegepast, nadat aanvankelijk al 24,5% was berekend. Tijdens het Vara-programma bleek uiteindelijk dat de verzekeraar was gezakt naar 10% kosteninhouding.
In zijn brief stelt de Ombudsman Verzekeringen dat hij de aanduiding ‘administratiekosten’ ongelukkig vindt. Dit zou volgens hem het beeld kunnen oproepen dat het met de efficiënte werkwijze bij verzekeraars niet zo goed gesteld is. Verder wijst de Ombudsman er fijntjes op dat het “opvallend is dat een groot aantal verzekeraars precies hetzelfde percentage hanteert. Sterker nog: ik ben vrijwel geen andere regelingen tegengekomen. Dat zou kunnen betekenen dat de berekeningsgrondslag voor deze kostenfactor voor al die verzekeraars dezelfde is óf dat er sprake is van een onderlinge afspraak of afstemming, maar dit terzijde”.
Verder begrijpt hij niet dat de kostencomponent in een percentage van het restitutiebedrag moet worden uitgedrukt. “Naar mijn mening ligt een toepassing van een nominaal bedrag, eventueel in combinatie met een procentueel bedrag, meer voor de hand gezien de factoren die op de inhouding een rol spelen. Ik onderscheid in dit verband premie-, kosten- en provisieaspecten.”
Om helder te krijgen of een inhouding van 17,5% billijk is, vraagt de Ombudsman Verzekeringen om een onderbouwing van het percentage. Daarbij valt volgens hem te denken aan administratiekosten verband houdend met het in de boeken houden van de polis, aan een excasso-opslag en een incasso-opslag.
Ten aanzien van de provisie stelt de Ombudsman dat het mogelijk is dat er in de korting op het restitutiebedrag ook rekening is gehouden met provisie die aan de tussenpersoon is uitgekeerd. “Het is niet redelijk om de provisiecomponent mee te rekenen als over het restitutiebedrag provisie wordt teruggeboekt van degene die deze bij de prolongatie heeft ontvangen. In de praktijk heb ik met dit argument een aanvullende premierestitutie van 15% van de premie over 2004 kunnen bewerkstelligen”, aldus de Ombudsman in zijn brief.
Ook wijst hij op de mogelijkheid dat de verzekerde, “eventueel op aanraden van zijn belangenbehartiger, over de kwestie nog een uitspraak zal vragen aan de Raad van Toezicht Verzekeringen, waarbij een eventuele gegrondverklaring van de klacht door publicatie van de uitspraak een brede uitwerking zal hebben”.
Bij het Klachteninstituut is een tiental klachten binnengekomen, al voordat Kassa! het onderwerp op de agenda zette.
Klagen helpt
Stichting De Ombudsman treedt op als belangenbehartiger voor een individueel verzekerde. “Bij ons ontstaat het beeld dat je geld terugkrijgt als je klaagt. Klaag je niet, dan krijg je niets terug. Dat kan niet. Dus vandaar dat wij iedereen oproepen om te gaan klagen”, aldus Rogier de Haan van Stichting De Ombudsman.
De Haan hoopt dat er op korte termijn een uitspraak komt van het Klachteninstituut. “Dat betekent overigens niet dat iedereen dan weet waar hij aan toe is. Ik hoop wel dat er dan richtlijnen in staan waar verzekeraars mee aan de slag moeten.”
Billijk
Navraag bij het Verbond van Verzekeraars leert dat de percentages gehanteerd door de verzekeraars zijn gebaseerd op berekeningen van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. Daar is berekend dat inhouding van 11% per jaar billijk is. Het Verbond mengt zich verder niet in de discussie. “Wij gaan niet over de kosten, maar het is logisch dat er kosten ingehouden zijn voor iets dat de verzekeraars twee jaar in de lucht hebben moeten houden. En wees blij dat het bij een verzekeraar is ondergebracht en niet bij een pensioenfonds. Dan had je namelijk niets teruggekregen.”
Fout
Achmea heeft voor de labels Centraal Beheer, Zilveren Kruis en Interpolis een kostenvergoeding van maximaal 20% (als totaal over de twee jaren) gehanteerd. “De percentages variëren en worden onder andere beïnvloed door de grootte en de samenstelling van de portefeuille. De percentages genoemd in Kassa zijn fout. Alleen voor de verzekeringen van het merk Avéro Achmea is in eerste instantie zo’n 24,5% ingehouden. Dit is in mei 2006 al gecorrigeerd en alle klanten hebben toen een nabetaling ontvangen”, aldus een woordvoerder. Of Achmea naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek door de Ombudsman Verzekeringen de uit te betalen bedragen zal corrigeren, wil het concern nog niet zeggen. “We wachten eerst het definitieve advies af en pas dan buigen we ons over de vraag of en hoe we het moeten bijstellen als we het fout hebben gedaan.” Volgens Achmea zijn er bij concern “slechts vijf” individuele klachten binnengekomen.
Verzekeraars
Nationale-Nederlanden heeft over 2004 aan kosten 25% ingehouden en over 2005 alles teruggestort. Onder de kosten rekent NN ook uitloopkosten voor schadegevallen. “Verzekerden die bijvoorbeeld ziek waren, vallen nu toch nog onder de WAO-regeling. Deze schadelasten moet NN wel betalen.”
Aegon heeft dezelfde kosteninhouding als NN toegepast. De verzekeraar vindt dat Kassa! een verkeerd beeld heeft neergezet door alleen te spreken over administratiekosten. “Wij hebben twee jaar een heel apparaat werkend moeten houden, waaronder een callcenter.”
Fortis ASR (inclusief De Amersfoortse) heeft 12,5% per jaar ingehouden. Volgens de woordvoerder zitten er twee aspecten aan de kosten: enerzijds het vormen van een voorziening om aanspraken te kunnen financieren en anderzijds de administratiekosten.
AXA heeft over 2004 15% ingehouden aan kosten. “Daarin zitten ook 6,5% aan provisiekosten. Er is geen provisie teruggehaald bij het intermediair.
Delta Lloyd laat eenzelfde beeld zien als NN en Aegon. De Goudse heeft haar WAO-gatrelaties het aanbod gedaan de lopende WAO-gatverzekering per 1 januari 2004 om te zetten naar de WIA-aanvullingsverzekering. “Dit voorstel hield in dat de reeds betaalde WAO-gatpremie over 2004 en 2005 gebruikt werd voor de WIA-aanvullingsverzekering. Met de WAO-gatpremies over 2004 en 2005 zijn ook de WIA-aanvullingspremies over 2006 en 2007 gefinancierd.”
Maakte men geen gebruik van het aanbod, dan werd over 2004 aan kosten 25% ingehouden en over 2005 nog eens 10%.
Brancheorganisaties
Bij de NVA is “lichtelijk verbaasd” gereageerd op de ophef in de media. “Het is de politiek die raar doet. Laten we dat eerst even vasttellen”, aldus Hans de Bruin, voorzitter van de sector Leven bij de NVA.
“De wetgever bepaalde dat de wetgeving met terugwerkende kracht werd ingevoerd. Dat leidde ertoe dat er eigenlijk sprake was van een oneigenlijke verzekering waarbij wel premie werd betaald, maar er geen risico was. Vervolgens werd wettelijk vastgelegd dat de premie gerestitueerd moest worden met inhouding van kosten tot maximaal 25% per jaar. Dat is dus 50% over twee jaar. Daar is onder andere door de NVA tegen geprotesteerd en daar is uitgekomen dat het 25% over twee jaar is geworden.”
De NBVA is van mening dat de consument recht heeft op een eerlijke teruggave van ten onrechte betaalde premie, waarbij de hoogte van de teruggave niet afhankelijk mag zijn van de mate waarin de verzekerde zich beklaagt. Verder vindt de NBVA dat in te houden administratiekosten naar rato van gemaakte kosten over intermediair en verzekeraar verdeeld dienen te worden. “Ook het intermediair maakt namelijk kosten. De markt moet ophouden te suggereren dat provisie een vorm van pure winst is. Het is een eerlijke vergoeding voor de kosten van het intermediair, waaronder alledaagse posten als personeel, huisvesting, automatisering, opleiding en niet onaanzienlijke administratieve lasten.”
verzekeraars precies hetzelfde percentage hanteert. Sterker nog: ik ben vrijwel geen andere regelingen tegengekomen.”

Reageer op dit artikel