nieuws

Verzamelingverzekeraar vrijuit

Archief

na diefstal Swarovski-kristal

Bij een inbraak wordt al het Swarovski-kristal van de vrouw des huizes gestolen. Voor deze verzameling had zij een verzamelingverzekering gesloten bij verzekeraar A, terwijl haar inboedel verzekerd is bij verzekeraar B. Eerstgenoemde keert de schade uit, maar wil deze verhalen op de ander. Ze worden het niet eens en leggen hun geschil voor aan de Commissie Samenloop van het Verbond van Verzekeraars.
De verzekeraar van de verzamelingverzekering heeft de schade vergoed, omdat hij als eerste door de vrouw was aangesproken. Maar omdat de inboedelverzekering van eerdere datum is en omdat zijn verzamelingverzekering een ‘na-u clausule’ bevat, stelt hij zich op het standpunt dat de inboedelverzekeraar uiteindelijk de schade moet dragen.
Een zeer belangrijk aspect in deze zaak is, dat de verzamelingverzekeraar de zogeheten ‘Overeenkomst betreffende samenloop algemene en speciale polis’ niet heeft ondertekend. Op grond van die overeenkomst, die voor het overgrote deel van de verzekeraars geldt, prevaleert de speciale polis en is verhaal niet mogelijk.
Nut van speciale polis
In zijn verweer voert de inboedelverzekeraar aan, dat de kwestie in essentie gaat over de zin of zinloosheid van de speciale polis van de verzamelingverzekeraar, ter dekking van Swarovski-kristal. “Deze polis wordt afgezet bij klanten die in de regel al zijn voorzien van een algemene inboedelpolis met grotendeels dezelfde dekking voor de betreffende objecten.”
Mede in ogenschouw nemend, dat de verzamelingverzekeraar zich niet heeft aangesloten bij de ‘Overeenkomst betreffende samenloop algemene en speciale polis’, komt de inboedelverzekeraar tot het verwijt dat zijn opponent een afwentelingsmechanisme toepast.
Overwegingen commissie
Voor het antwoord op de vraag welke verzekering vóórgaat, zijn de artikelen p in de verzamelingpolis en q van de inboedelpolis van belang, zo overweegt de Commissie Samenloop.
Het genoemde uitsluitingsartikel van de verzamelingpolis luidt, dat “indien, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen worden op uitkering op grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, op grond van enige wet of andere voorziening, is deze verzekering pas op de laatste plaats geldig. Dan zal alleen die schade voor uitkering in aanmerking komen die het bedrag te boven gaat waarop verzekerde elders aanspraak zou kunnen maken”. De commissie is van oordeel dat qua inhoud deze clausule een zogenaamde ‘harde’ samenloopbepaling omvat. Zij stelt: “Uit de tekst van de clausule blijkt dat deze verzekering niet alleen een subsidiair karakter draagt ingeval van het feitelijk bestaan van een andere verzekering, maar eveneens indien een andere verzekering – bij gebreke van de verzekering van verzekeraar A (de verzamelingverzekering – red. AM) – dekking zou hebben geboden.”
Clausule inboedelpolis
In de polisvoorwaarden van de inboedelverzekeraar staat in artikel q: “Voorzover zaken zijn verzekerd op een andere polis (zoals glas-, televisie-, kostbaarheden-, reisbagage-, bromfietspolis en dergelijke) zijn deze ten aanzien van de op de andere polis gedekte evementen niet onder deze verzekering begrepen”.
De Commissie Samenloop kwalificeert dit als een ‘zachte’ samenloopbepaling, zodat op grond hiervan de inboedelverzekering ten opzichte van de verzamelingverzekering prevaleert en derhalve voor de ontstane diefstalschade primaire dekking zal hebben te verlenen.
Aanvullende dekking
De commissie merkt voorts op, dat indien er sprake mocht zijn van onderverzekering ten aanzien van de totale inboedel, er voor het ontbrekende bedrag terzake van vergoeding van de diefstalschade van de Swarovski-verzameling een aanvullende dekking op de verzamelingverzekering bestaat.
“Het subsidiaire beroep van de inboedelverzekeraar op anticipatie op de samenloopbepaling in ontwerp-BW 7.17.2.24a moet naar het oordeel van de commissie worden verworpen. Artikel 7.17.2.24a NBW is alleen van kracht wanneer sprake is van gelijkwaardige dekking op twee of meer verzekeringen.”
De commissie vervolgt: “Ook na invoering van artikel 7.17.2.24a zullen polisbepalingen, zoals die momenteel onderdeel van de polisvoorwaarden uitmaken hun kracht blijven behouden. Het genoemde wetsartikel zal namelijk waarschijnlijk aanvullend recht betreffen waardoor de werking hiervan door een samenloopclausule terzijde wordt gesteld.”
Conclusie
De commissie concludeert dat beide verzekeringen in beginsel dekking bieden voor de geclaimde schade. De polis van de inboedelverzekeraar gaat echter voor aangezien de polis van de verzamelingverzekeraar een harde ‘na-u-clausule’ bevat.
Swarovski-verzameling.

Reageer op dit artikel