nieuws

Vervoerder ziet geen heil in blokkadeverzekeringen

Archief

Een verzekeringsoplossing voor bedrijfsschade van vervoerders waarvan vrachtwagens stilstaan in een wegblokkade is weliswaar technisch mogelijk, maar voor de vervoerder meestal niet interessant. Een krachtige politieke lobby heeft meer zin. Dit is één van de conclusies die getrokken werd uit de studiedag ‘blokkades en verzekerbaarheid’ van het Verbond van Verzekeraars.

Wegblokkades zijn een uiterst actueel onderwerp. Hoewel er op dit moment geen versperringen zijn, zou dat weleens de spreekwoordelijke stilte voor de storm kunnen zijn. Blokkades zijn immers het gevolg van sociale onrust.
De schade als gevolg van wegblokkades kan snel oplopen. Iedere week gaan zo’n vierduizend vrachtwagens op pad naar Frankrijk, Spanje en Italië. Een twee weken durende wegblokkade in bijvoorbeeld Frankrijk kan volgens globale berekeningen een schadepost voor de betrokken transporteurs opleveren van tientallen miljoenen guldens.
Tijdens de studiedag van het Verbond waren alle betrokken partijen (politiek, vervoerders en verzekeraars) vertegenwoordigd in een poging om problemen en oplossingsrichtingen te inventariseren.
Diplomatie
Minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat zette tijdens de studiedag uiteen wat haar mogelijkheden zijn om via politieke weg blokkades te voorkomen en waar dat niet lukt, ze in omvang en duur te beperken. Dat kan alleen via diplomatieke kanalen, maar die worden dan ook volledig benut en het resultaat daarvan was volgens Jorritsma bij de laatste Franse blokkade-actie al duidelijk te merken. De blokkades concentreerden zich toen vooral op secundaire wegen, waardoor de doorstroming op hoofdwegen redelijk op gang bleef.
Kort gezegd zijn er bij het internationale wegvervoer twee partijen die het risico lopen op forse verliezen als gevolg van wegblokkades. Aan de ladingkant gooien we gemakshalve de opdrachtgever, de afzender, de ladingeigenaar en de ontvanger maar even op één hoop.
Dus, zo beknopt mogelijk: de vervoerder loopt het risico van materiële schade aan zijn voertuig (levert geen verzekeringsprobleem op); bedrijfsschade wegens stilstand (hier en daar beperkt verzekerbaar) en last but not least, zijn aansprakelijkheid voor schade aan, verlies, en vertraagde aankomst van de vervoerde goederen.
CMR-verdrag
In het CMR-verdrag, waaraan partijen in het internationaal beroepsgoederenvervoer onderworpen zijn, geldt dat de vervoerder aansprakelijk is voor schade aan de vervoerde goederen, tenzij, en dan volgen een paar uitzonderingen, te omschrijven als overmacht. Maar ook kan vrijwaring van aansprakelijkheid verkregen worden als de schade het gevolg is van schuld of opdrachten van de afzender. De (zware) bewijslast van de diverse ontheffingen rust geheel op de vervoerder.
Dit risico is voor de vervoerder gemakkelijk te verzekeren. De vele polissen op de markt zijn echter lang niet allemaal van gelijke kwaliteit en verre van gemakkelijk leesbaar. Polissen die de volledige CMR-aansprakelijkheid dekken zijn er wel, maar deze zijn weer niet voor iedereen beschikbaar.
De ‘ladingbelanghebbende’ kan er dus beter maar niet van uitgaan dat hij voor alle financiële gevolgen van schade aan zijn goederen, te late aankomst ervan of zelfs bij verdwijning, zonder meer bij de vervoerder kan aankloppen. Zo lang het om materiële schade gaat, is dit risico echter normaal verzekerbaar, ook bij stakersmolest. Bij immateriële schade (bijvoorbeeld te late aankomst) wordt dat al heel wat moeilijker tot geheel onmogelijk. Hierbij geldt mede dat het verzekeringsaanbod zich aanpast aan de vraag, maar als de premies ter sprake komen, kiezen de meeste ondernemers er toch voor om het risico zelf te dragen. Na betaling krachtens een goederentransportverzekering zal de verzekeraar altijd trachten die op de vervoerder te verhalen. Ook de niet voor transportschade verzekerde opdrachtgever zal dat doen. Hij schroomt daarbij dikwijls niet dat te doen door middel van verrekening met verschuldigde vrachtpenningen. Dit is onwettig maar niettemin vrij gebruikelijk in de transportsector.
Dankzij een geslaagde politieke lobby beperkte de Franse wegblokkade zich afgelopen zomer met name tot secundaire wegen.
Zürich blijft bij blokkadepolis
Terwijl vrijwel alle betrokken partijen tijdens de studiedag van het Verbond tot de conclusie kwamen dat verzekering van blokkadeschade niet interessant is voor vervoerders, blijft Zürich enthousiast over de afgelopen zomer geïntroduceerde blokkadeverzekering. Willem van Weerdenburg, businessmanager wegtransport bij Zürich, voelt zich niet aangesproken door de vernietigende conclusie. “De goederen zijn onverzekerbaar, dat ben ik met ze eens. Onze blokkadeverzekering dekt echter bedrijfsschade bij stilstand. Dat daar wel degelijk vraag naar is, blijkt uit de ruim honderd verzekeringen die we al hebben verkocht.” Met het begrip ‘onzeker voorval’ zegt Van Weerdenburg genuanceerd om te gaan. “Als er een blokkade in Frankrijk staat en een bedrijf heeft vrachtwagens die uit Afrika terug moeten komen, vatten wij dat bij stilstand op als een onzeker voorval. Die wagens kunnen moeilijk via Polen teruggereden worden.”

Reageer op dit artikel