nieuws

Verscheurpolis

Archief

Vrijwel alle media hebben het bericht in dit vaktijdschrift opgepikt dat het Zweedse bedrijf Bisso in ons land een verzekering tegen snelheids- en parkeerboetes op de markt heeft gebracht. Een initiatief dat overigens al eind oktober vorig jaar in AM werd aangekondigd, maar toen niet de massale publiciteit kreeg die deze keer is losgekomen.

Los van de bijzondere doelstelling van het product (het economisch ondersteunen van hen die pech hebben en zonder opzet hard rijden) is er de vraag of hier sprake is van een verzekering dan wel van een abonnement.
Een vraag die ook Kamerlid Boris van der Ham (D66) recentelijk aan de bewindslieden van Justitie, Financiën en Verkeer en Waterstaat heeft voorgelegd.
Gelet op het begin dit jaar ingevoerde verzekeringsrecht, waaruit het begrip ‘onzeker voorval’ geschrapt is, lijkt het product aan alle voorwaarden te voldoen. In het nieuwe verzekeringsrecht is een verzekering gedefinieerd als een overeenkomst waarbij de verzekeraar tegen premiebetaling zich verplicht jegens de verzekeringnemer om een of meer uitkeringen te doen en er bij het sluiten van de polis geen zekerheid bestaat of en zo ja, welk bedrag moet worden uitgekeerd dan wel hoe lang de premiebetaling duurt. De ‘scheurpolis’ voldoet aan deze definitie: het is onzeker of de hardrijder of foutparkeerder zal worden bekeurd voor zijn overtreding en ook over de hoogte van de schadevergoeding (lees: boete) is geen zekerheid.
Desondanks wijzen alle betrokken partijen, overheid, verzekeraars en Bisso voorop, elke gedachte in de richting van een verzekering af.
Dat Bisso zo denkt, ligt voor de hand: voor de verkoop van een abonnementsgebonden product is geen WTV-vergunning nodig. Dat werkt wel zo makkelijk (geen toezicht) en brengt bovendien aanzienlijk minder administratieve rompslomp met zich mee.
Dat de overheid zo denkt, is ook voor te stellen omdat vergoeding van een verkeersboete strijdig is met de wet en bovendien de werking van de (corrigerende) strafmaatregel vrijwel teniet doet.
Dat verzekeraars zo denken, is eveneens logisch. Het Verbond van Verzekeraars wenst zich niet in te laten met een product “dat indruist tegen de wet, openbare orde en goede zeden”. Alsof verzekeraars in hun productontwikkeling (aandelenleaseproducten) zich altijd primair laten leiden door ethische overwegingen.
Het gevolg van deze gezamenlijke opstelling is wel dat de verkoop van de ‘scheurpolis’ onbelemmerd kan doorgaan, tenzij aanvullende wetgeving, afgedwongen door het parlement, alsnog een blokkade opwerpt. Dat laatste lijkt het meest aannemelijk, nu minister Piet Hein Donner heeft laten weten onder de huidige omstandigheden formeel niets te kunnen doen, al is een en ander strijdig met de wet.
Gelet op eerder afgeschoten initiatieven van onder meer het Rotterdamse bedrijf Leisure Investment Company (LIC) zou dat niet terecht zijn. Toen ook kwam de toezichthouder pas in het geweer op aandringen van de politiek. Ondergraving van het overheidsbeleid en maatschappelijke onverantwoordelijkheid waren destijds de gehanteerde argumenten. Dat is niet veranderd. Ook nu mag het niet zo zijn dat hardrijders en/of foutparkeerders zodanig financieel worden gecompenseerd dat elke corrigerende werking op hun rijgedrag wordt afgezwakt of teniet wordt gedaan. Dat een groot deel van de automobilisten daar anders over denkt, doet daaraan niets af.
Wim Abrahamse
w.abrahamsekluwer.nl

Reageer op dit artikel