nieuws

Verordening voor ongediplomeerde inschrijving in SER-register gewijzigd

Archief

Met het oog op toelating van ongediplomeerde assurantiebemiddelaars tot het SER-register wordt binnenkort een vernieuwde Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf van kracht. De Sociaal-Economische Raad is in zijn septembervergadering met het ontwerp akkoord gegaan. Naar verwachting zal minister Zalm (Financiën) binnenkort zijn handtekening onder de verordening zetten.

Het is overigens geen eenvoudige zaak om zonder A- of B-diploma te worden ingeschreven in het SER-register van assurantiebemiddelaars. Bij de afdeling Vestigingswetten van de SER heeft men op verzoek van AM de laatste vier jaar nagekeken. In de A-categorie zijn per jaar de afgegeven dispensaties op de vingers van één hand te tellen: gemiddeld drie. In de B-categorie gaat het om vijftien tot twintig verklaringen per jaar.
Uitgangspunt bij de aan assurantiebemiddelaars te stellen vakbekwaamheidseisen is het bezit van een vakdiploma. De aanvrager van een ‘vrijstellingsverklaring’ moet aannemelijk maken, dat hij (of zij) niet in de gelegenheid is geweest het aangewezen examendiploma te behalen en voorts dat van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij alsnog dat diploma behaalt. Verordening
De voor vrijstelling van toepassing zijnde regels zijn vastgelegd in de Verordening Verklaringen Vakbekwaamheid Assurantiebemiddelingsbedrijf 1995. Deze verordening moet worden vernieuwd, omdat de omschrijving van de voor vrijstelling vereiste praktijkervaring niet duidelijk genoeg blijkt te zijn.
In de toelichting op de voorgestelde nieuwe verordening wordt voorts gesteld: “Een aanvrager zal in het algemeen pas na het bereiken van de leeftijd van 40 jaar kunnen bogen op een loopbaan in de bedrijfstak die de benodigde gekwalificeerde praktijkervaring met zich kan brengen. De hier bedoelde praktijkervaring is in de huidige verordening gekoppeld aan de begrippen ‘vooraanstaande positie’ voor het A-niveau en ‘gewichtige’ positie voor het lagere B-niveau. In de uitvoeringspraktijk blijkt het noodzakelijk deze aanduidingen te vervangen door meer stringente formules waarin duidelijker doorklinkt dat de aanvrager daadwerkelijk in de praktijk de benodigde vakkennis moet hebben opgedaan.” Om die reden is aan de ‘vooraanstaande positie’ voor het A-niveau toegevoegd dat die positie ook een in vaktechnische zin beleidsbepalende moet zijn geweest en is een duidelijke verwijzing opgenomen naar de voor het behalen van het examendiploma vereiste kennis. ‘Gewichtig’
Met name de aanduiding ‘gewichtige positie’ voor het B-niveau leidt in de uitvoeringspraktijk tot problemen. Het onbevredigende van de huidige redactie is dat verwachtingen worden gewekt die achteraf blijken niet gehonoreerd te kunnen worden. Om die reden is nu gekozen voor de meer zakelijke formulering dat de aanvrager een functie moet hebben bekleed voor het vervullen waarvan een gekwalificeerde kennis noodzakelijk is met ook hier een verwijzing naar de normen voor het examendiploma.
De duur van de vereiste totale ervaringsperiode is voor het B-niveau verlengd van acht naar tien jaar. Vakproeven
In de huidige verordening wordt in diverse artikelen verwezen naar de mogelijkheid dat het afleggen van een vakproef kan worden verlangd. Er is nu voor gekozen de vakproef in een aparte paragraaf op te nemen. Uitgangspunt is nu dat elke aanvrager een (mondelinge) vakproef dient af te leggen. Daarop bestaan twee uitzonderingen. De eerste heeft tot doel de vakproef niet te verlangen van aanvragers die evident in de praktijk hebben bewezen aan de vereisten te voldoen. De tweede ziet op bijzondere, persoonlijke omstandigheden van de aanvrager die het hem beletten aan een vakproef deel te nemen. “Te denken valt hierbij aan een medische of psychische conditie. Indien een aanvrager zich daarop beroept, zal een onafhankelijke deskundige daarover advies aan de raad moeten uitbrengen waarin het feitelijk bestaan van die belemmering wordt bevestigd.”
Eisen voor inschrijving op A-niveau:
– leeftijd van ten minste 40 jaar;- ten minste vijftien jaar werkzaam in het verzekeringsbedrijfstak;- heeft in de laatste vijf jaar een vooraanstaande en in vaktechnische zin beleidsbepalende positie bekleed, voor het vervullen waarvan een gelijkwaardige vakbekwaamheid is vereist als voortvloeit uit het bezit van het A-diploma;- moet in voornoemde positie regelmatig aangelegenheden hebben behandeld betreffende de navolgende onderdelen: levensverzekering (met uitzondering van volksverzekering en uitvaartverzekering in natura), brandverzekering (uitgebreid met dekking tegen andere gevaren dan brand) en verzekering ter zake van bedrijfsschade, transportverzekering en variaverzekering. Voorwaarde hierbij is voorts dat de bemoeiing met twee van genoemde vier onderdelen intensief is geweest. De verklaring van vakbekwaamheid kan in bijzondere gevallen eveneens worden afgegeven aan degene, die weliswaar niet volledig voldoet aan de vereisten, maar wiens kennis “mede gelet op zijn opleiding of vakstudie, desalniettemin is aan te merken als gelijkwaardig aan die, voortvloeiende uit het voldoen aan bedoelde vereisten”. Eisen voor inschrijving op B-niveau: – leeftijd van ten minste 40 jaar;- moet ten minste tien jaar werkzaam zijn in de verzekeringsbedrijfstak;- heeft in de laatste vier jaar een functie bekleed, voor het vervullen waarvan een gelijkwaardige vakbekwaamheid is vereist als voortvloeit uit het bezit van het B-diploma;- moet in voornoemde functie regelmatig aangelegenheden hebben behandeld betreffende de navolgende onderdelen: levensverzekering (met uitzondering van volksverzekering en uitvaartverzekering in natura), brandverzekering (uitgebreid met dekking tegen andere gevaren dan brand) en verzekering ter zake van bedrijfsschade, transportverzekering en variaverzekering. Voorwaarde hierbij is voorts dat de bemoeiing met een van genoemde vier onderdelen intensief is geweest. De verklaring van vakbekwaamheid kan in bijzondere gevallen eveneens worden afgegeven aan degene, die weliswaar niet volledig voldoet aan de vereisten, maar wiens kennis “mede gelet op zijn opleiding of vakstudie, desalniettemin is aan te merken als gelijkwaardig aan die, voortvloeiende uit het voldoen aan bedoelde vereisten”.

Reageer op dit artikel