nieuws

Vermeend lost problemen met successierecht samenwoners op

Archief

Staatssecretaris Vermeend van Financiën heeft nieuwe regels vastgesteld voor de heffing van succesierecht bij levensverzekeringen van samenwonenden en buiten gemeenschap van goederen gehuwden. Het gaat om de heffing van successierecht op overlijdensuitkeringen uit gemengde verzekeringen, zoals de aan een hypothecaire lening gekoppelde levensverzekering (spaarhypotheek). Heffing kan achterwege blijven als de premie voor de gemengde verzekering – onder bepaalde voorwaarden – is gesplitst.

Ingevolge artikel 13 van de Successiewet 1956 wordt een overlijdensuitkering op basis van een levensverzekering gelijkgesteld met een erfrechtelijke verkrijging. Hierop wordt successierecht geheven. Een uitzondering geldt voor verkrijgingen waarvoor niets is onttrokken aan het vermogen van de overledene (erflater).
Bij gemengde verzekeringen kan een uitkering bij leven worden betaald óf bij overlijden. In het eerste geval zijn geen successierechten verschuldigd. Bij een overlijdensuitkering kan dat wel het geval zijn, afhankelijk van de vraag wie de premie heeft betaald. Door de premie te splitsen en de verschuldigdheid ervan goed vast te leggen, wordt door het nieuwe beleid van Vermeend heffing van successierecht ontlopen.
Splitsen
Premiesplitsing houdt in dat de premie wordt verdeeld in een gedeelte dat betrekking heeft op de uitkering bij leven en een gedeelte dat betrekking heeft op de uitkering bij overlijden. Als de premie voor de overlijdensuitkering door een ander dan de overledene is verschuldigd, dan is niets onttrokken aan het vermogen van de overledene. En dus blijft heffing van successierecht achterwege.
De ‘verschuldigdheid’ van de premie moet blijken uit de polis (of een bij de polis behorend clausuleblad) én het aanvraagformulier. Alle bij de premiesplitsing betrokken partijen – verzekeringnemer(s), verzekerde(n), eerste en tweede begunstigde – moeten tekenen voor de verschuldigdheid. Een premiesplitsing die niet met de verzekeraar is overeengekomen, mist fiscale betekenis.
Als de verschuldigdheid goed is geregeld, is de wijze van betalen – bijvoorbeeld via een en/of-rekening – niet meer van belang voor de vraag of iets is onttrokken aan het vermogen van de overledene.
De premiesplitsing mag niet in tegenspraak zijn met de huwelijkse voorwaarden of het samenlevingscontract. De vermogens moeten strikt gescheiden zijn, want de verschuldigde premies mogen niet uit het gemeenschappelijk vermogen afkomstig zijn. Voor de beoordeling of iets is onttrokken aan het vermogen van de overledene, is het tijdstip van overlijden beslissend.
Overgangsrecht
Overeenkomsten van levensverzekering die niet voldoen aan de door Vermeend gestelde voorwaarden (verschuldigdheid premie en berekeningsmethode), moeten vóór 1 juli 1998 aangepast worden. In het overgangsrecht is opgenomen dat het voor reeds bestaande overeenkomsten niet noodzakelijk is, dat alle bij de overeenkomst betrokken partijen alsnog hun handtekening zetten. Wel moet de verschuldigdheid van de premie juist zijn vastgelegd en moeten de huwelijkse voorwaarden of het samenlevingscontract goed geredigeerd zijn, oftewel premiesplitsing toestaan. Verrekening van premies tussen de premieplichtigen is niet nodig.
Komt een overlijdensverzekering voor 1 juli 1998 tot uitkering zonder dat de premieverschuldigdheid en de premiesplitsing goed zijn geregeld, dan is beroep mogelijk tegen de heffing van successierecht. Dit beroep moet ingesteld worden voordat de aanslag onherroepelijk vaststaat.

Reageer op dit artikel