nieuws

Vereenvoudiging regrespraktijk en lagere kosten mogelijk

Archief

Het verzekeringsinstituut van de Erasmus Universiteit heeft door middel van vergelijking met de ons omringende landen onderzocht welke instrumenten er zijn om de transactiekosten van het uitoefenen van regres te verminderen.

Uit het onderzoek, dat in opdracht van het Verbond van Verzekeraars werd uitgevoerd, kwam naar voren dat door collectivering en institutionalisering de kosten beperkt kunnen worden. Bij collectivering wordt de afkoop van de regreslast van alle schadegevallen in één keer afgehandeld. Institutionalisering heeft betrekking op het vaststellen van standaarden voor bepaalde situaties of voor het vaststellen van forfaitaire bedragen of percentages. In Nederland wordt de regrespraktijk gekenmerkt door individuele afhandeling van regresvorderingen op basis van het gemene recht. In Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Italië hebben sociale verzekeraars regresrecht, en is de regrespraktijk door collectivereing of institutionalisering gereguleerd. Grote winst van institutionalisering en vooral collectivering is de snelheid waarmee zaken kunnen worden afgehandeld, hetgeen kostenbesparend werkt.
De weerslag van het onderzoek is te vinden in het boek Collectivering en institutionalisering: instrumenten voor kostenbeheersing. Auteurs zijn S.P. de Haas en T. Hartlief, de eindverantwoordelijkheid ligt bij J.H. Wansink.
Het werk kost f 25 en is uitgegeven door het Verbond van Verzekeraars in samenwerking met Kluwer Juridische Uitgevers, ISBN nr 90 801378 5 5. Het boek is te bestellen via het Infocentrum van het Verbond van Verzekeraars, tel. 070 – 361.47.31.
S.J. Jonker, voorzitter van het Verbond van Verzekeraars (rechts), overhandigt het boek ‘Collectivering en institutionalisering van regres: instrumenten voor kostenbeheersing’ aan Tica-voorzitter J.F. Buurmeijer.

Reageer op dit artikel