nieuws

Verbond wil meer duidelijkheid in tussentijds opzeggen

Archief

Het Verbond van Verzekeraars wil in gesprek met het ministerie van Justitie om meer duidelijkheid te krijgen over de verschillende interpretaties van de parlementaire geschiedenis met betrekking tot wetsartikel 7:940 lid 3 BW (tussentijds opzeggen)

In een circulaire aan de leden wordt er tegelijkertijd op gewezen dat de goede naam van het verzekeringsbedrijf gebaat is bij een zo consumentvriendelijk mogelijk handelen van verzekeraars. Aangeraden wordt – “behoudens in die gevallen waarin sprake is van strijdigheid met de uitgangspunten van redelijkheid en billijkheid” – zo ruimhartig mogelijk in te stemmen met de wens van een verzekerde om de verzekeringsovereenkomst tussentijds te beëindigen.

Reageer op dit artikel