nieuws

Verbond werkt aan protocol voor ‘verzekerbaar belang’ in aov

Archief

“Het begrip ‘verzekerbaar belang’ wordt door arbeidsongeschiktheidsverzekeraars niet uniform geïnterpreteerd en dat leidt in de praktijk tot problemen.” Dit is in Open Forum in AM 11 (pag. 27) aan de orde gesteld. In dit Open Forum twee reacties. Allereerst het Verbond van Verzekeraars dat inmiddels werkt aan een protocol voor dergelijke situaties. De tweede reactie is van drs. Peter Roos van Swiss Re/Alhermij die vindt, dat ‘replacement ratio’ kan helpen om invulling te geven aan het begrip ‘verzekerbaar belang’

. De niet-uniforme interpretatie van het begrip ‘verzekerbaar belang is in AM aan de orde gesteld door Dirk Faber, voorzitter van de studieclub assurantie-adviseurs van de Friese Rabobanken. Voordien had Faber al een brief gestuurd aan het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond heeft zich over de materie gebogen en werkt nu aan protocol voor dergelijke situaties. Op 7 juli heeft het Verbond de volgende brief aan Faber gestuurd:
“Uw brief is besproken in de Technische Commissie Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars. Alvorens u inhoudelijk te informeren over de reactie van deze commissie op uw vragen hecht ik eraan duidelijkheid te scheppen over de formele status van deze reactie. Het Verbond van Verzekeraars adviseert zijn leden over zaken als polisvoorwaarden. De leden zijn echter vrij om deze adviezen al dan niet over te nemen. De in deze brief weergegeven reactie op uw vragen geeft de mening weer van een tiental aov-deskundigen, verenigd in de Technische Commissie AOV. Deze reactie kan niet worden gehanteerd als norm waaraan de werkwijze van individuele verzekeraars wordt getoetst.
Het Verbond van Verzekeraars heeft zijn leden in 1994 geadviseerd de correctiebepaling te schrappen. Dit wil overigens niet zeggen dat daarmee ieder verband tussen de verzekerde sommen en het inkomen is losgelaten. Verzekeraars zijn in de regel bereid om (maximaal) 80% tot 90% van het inkomen af te dekken. Tegen deze achtergrond is het noodzakelijk dat in de polis de verplichting wordt opgenomen opgave te doen, indien de verzekeringnemer structureel geen of minder verzekerbaar belang heeft bij hetgeen verzekerd is.
Het inkomen van de zelfstandige zal doorgaans jaarlijks variëren. De verplichting opgave te doen van minder verzekerbaar belang betekent niet dat de verzekerde jaarlijks dient aan te geven of, en zo ja, in welke mate het feitelijk inkomen afwijkt van het verzekerde bedrag. Wel dient de verzekeraar geïnformeerd te worden over een min of meer structurele en substantiële afwijking.
Indien de verzekerde in het geheel geen inkomsten uit arbeid meer geniet, is geen sprake van een verzekerbaar belang en wordt de verzekering in beginsel beëindigd.
Mocht de verzekerde wel van plan zijn in de nabije toekomst meer inkomsten uit arbeid te gaan verwerven, dan bestaat bij veel verzekeraars de mogelijkheid om tegen een ‘sluimerpremie’ de verzekering voor een periode van in de regel maximaal drie jaar op te schorten. Bij het in kracht herstellen van de verzekering zijn dan geen medische waarborgen vereist. Speciale aandacht verdienen de gevallen waarbij sprake is van een (ogenschijnlijke) samenloop van arbeidsongeschiktheid en bedrijfsbeëindiging. De verzekeraar zal hierbij moeten vaststellen of de arbeidsongeschiktheid al dan niet is ingetreden voor het tijdstip waarop de bedrijfsvoering feitelijk is stopgezet.
Het Verbond werkt thans aan een advies over een protocol dat ziet op dergelijke situaties. Dit protocol regelt dat de verzekeraar een eventueel voor de verzekerde minder gunstige beslissing neemt op basis van evidente, objectieve criteria die naar redelijkheid en billijkheid worden gewogen.”

Reageer op dit artikel