nieuws

Verbond van Verzekeraars corrigeert Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen

Archief

Een eventuele aanvullende verzekering voor het AWW-gat dat zou kunnen ontstaan als de regeringsplannen worden uitgevoerd, zal voor een 40-jarige circa f 75 per maand kosten.

Dus zo’n aanvullende verzekering is niet onbetaalbaar, zoals de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen stelt. Dit staat in een persbericht van het Verbond van Verzekeraars waarin de organisatie reageert op een brief van de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen (VB) aan alle fracties van de Tweede Kamer over het regeerakkoord.
Bij genoemde verzekering van het AWW-gat is de verzekerde een man en beloopt het verzekerd AWW-gat circa f 20.000 per jaar, aldus een toelichting van het Verbond.
De organisatie van verzekeraars kan volgens haar persbericht een aantal punten in de brief van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen niet onderschrijven. “De VB stelt dat pensioenfondsen mogelijkheden moeten krijgen om aanvullende verzekeringen tegen loonderving bij ziekte af te sluiten voor hun verzekerden. Het Verbond wijst er op, dat in de PSW en in de WTV nauwkeurig de grenzen zijn afgebakend van het werkterrein van verzekeraars en dat van pensioenfondsen. Het Verbond wijst de wens van de VB dan ook af, tenzij verzekeraars ook toegang krijgen tot het marktterrein van de bedrijfstakpensioenfondsen, zodat op gelijke voorwaarden kan worden geconcurreerd”, aldus het Verbond van Verzekeraars.
Verschuiving
De VB heeft haar reactie op het regeerakkoord gestuurd aan alle fracties van de Tweede Kamer.
Het achterblijven van de AOW op de loonontwikkeling is geen kostenbesparing maar een verschuiving van kosten van de overheid naar het bedrijfsleven, betoogt de VB. Het AOW-gat moet in het aanvullend pensioen worden opgevuld.
Grote bezwaren heeft de vereniging tegen de uitbreiding van de inkomenstoets voor de hoogte van de AOW naar het inkomen van de AOW-trekker zelf. Indien een deel van de AOW-uitkering afhankelijk wordt van bijvoorbeeld een aanvullend pensioen van de AOW-trekker, wordt het systeem op zijn kop gezet: de AOW wordt een aanvulling en het aanvullend pensioen wordt de basis, aldus de organisatie.
Tegen het volledig inkomensafhankelijk maken van de AWW heeft de VB dezelfde bezwaren. De AWW verliest dan zijn karakter van bodemvoorziening. De vereniging schrijft: “Voor het verzekeren van het risico van overlijden geldt nog in het bijzonder het probleem van de toegankelijkheid. Vooral op oudere leeftijd zal het – buiten de sfeer van een collectieve regeling – moeilijker en zelfs onmogelijk worden tegen een redelijke premie een aanvullende nabestaandenvoorziening te treffen”.
De organisatie pleit verder voor het wegnemen van de wettelijke belemmeringen (in de PSW) voor (aanvullende) verzekeringen tegen ziekte door pensioenfondsen.
Ook inzake de invoering van marktwerking in de WAO willen de bedrijfstakpensioenfondsen in het regeerakkoord genoemd worden als potentiële uitvoerders van de WAO naast bedrijfsverenigingen en verzekeraars.
VUT
De bedrijfsspaarregelingen worden ingezet als vervanging voor de VUT. Het verbaast de vereniging dan ook dat het succes van deze regelingen als een ‘tegenvaller’ wordt aangemerkt en plannen in de maak zijn om het gebruik van die regelingen minder gemakkelijk te maken.
Handhaving van een bepaalde mate van collectiviteit en solidariteit maakt het mogelijk de sociale risico’s van ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid tegen een aanvaardbare premie te verzekeren, aldus de organisatie van bedrijfstakpensioenfondsen.
Een verdere versnippering van de uitvoering is minder effectief en leidt tot kostenverhoging. De organisatie adviseert het kabinet de ervaringen in Engeland met opting out of contracting out in het privatiseringsproces te betrekken. Genoemde fenomenen betreffen de vrijheid van pensioenfondsdeelnemers om hun pensioenopbouw op eigen houtje te regelen.

Reageer op dit artikel