nieuws

Verbond tevreden over WFD

Archief

Het Verbond van Verzekeraars is tevreden over de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) zoals die nu bij de Tweede Kamer ligt. Wel constateert het Verbond dat er lacunes zijn en heeft het wensen voor de lagere regelgeving.

Eén van de lacunes die het Verbond constateert is dat als een adviseur geen concreet product adviseert, deze adviseur niet onder de reikwijdte van de wet valt. Dit is de scheidslijn tussen generiek en specifiek advies. Voor Johan van der Schoot, voorzitter van de Verbondscommissie Intermediaire Distributie, is dit onbegrijpelijk. “Hoe zit het dan met de pensioenspecialist die adviseert dat het wel goed zit met het pensioen en er niets aan gedaan hoeft te worden? Als dat geen advies is met direct klantcontact, dan weet ik het niet meer. Daar kan ongelooflijk veel fout mee gaan.”
Een ander manco zit in de beroepsaansprakelijkheid vindt het Verbond. “Een hypotheekbemiddelaar hoeft geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering te sluiten. “Dat vinden wij vreemd. Zeker gezien in het licht van level playing field”, zegt Verbondsdirecteur Richard Weurding. “Ten aanzien van de beroepsaansprakelijkheid heeft het Verbond eigenlijk twee petten op. Aan de ene kant is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht om de continuïteit van het bedrijf veilig te stellen. Het is in eerste instantie niet gericht op consumentenbescherming. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt in alle bedrijfstakken gesloten en dus ook in de verzekeringsbranche. Aan de andere kant heb je het verzekeringstechnische aspect. Wat dek je wel en wat dek je niet? Heb je je zaakjes niet op orde, dan is het niet gedekt. Fraude of opzet? Niet gedekt. Dat is in dit kader een lastig punt”, vindt Van der Schoot.
Lagere regelgeving
De WFD is een kaderwet, waarbij nog veel ingevuld wordt via lagere regelgeving. Het Verbond is voorstander van de zogeheten ‘voorhangprocedure’ in dit kader. “Dat betekent dat alle regelgeving eerst door het parlement behandeld moet worden en niet eenzijdig opgelegd wordt”, aldus Weurding.
Een ander, principieel kritiekpunt is dat de WFD ingevoerd wordt, voordat de Wet Financieel Toezicht (WFT) wordt ingevoerd. “Wij vinden ten principale dat de WFD pas ingevoerd kan worden, na invoering van de WFT. Het is geen halszaak, maar we vinden het wel merkwaardig”, zegt Weurding.
Belangrijk aandachtspunt voor het Verbond zijn de administratieve lasten en de nalevinglasten. “Wij hebben het meetinstrument Minver ontwikkeld. Dat wordt nu in samenwerking met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het ministerie van Financiën toegepast in een proef om te kijken wat de WFD aan financiële lasten met zich meebrengt. Ons gevoel zegt dat de nalevinglasten substantieel zullen zijn. De proef levert in ieder geval inzichten op waar we wat mee moeten. We zijn in ieder geval blij met de toezegging dat een en ander gefaseerd ingevoerd zal worden”, vertelt Weurding.
“Ik moet er niet aan denken dat ik nu tegen mijn ICT-afdeling moet zeggen, dat ze alles uit hun handen moeten laten vallen om de systemen gereed te krijgen voor de WFD”, zegt Van der Schoot, die in het dagelijks leven directeur Groepscommunicatie is van Fortis ASR. Van der Schoot benadrukt dat de fasering gerelateerd moet worden aan het onderwerp en niet aan de doelgroep. “Dat zou tegen het gelijke speelveld zijn.”
“Wij kijken natuurlijk ook naar de consequenties voor het intermediair. Daar waar mogelijk ondersteunen we. Niet vergeten moet worden dat er ook veel lasten bij direct-writers terecht komen. Bij deze leden van het Verbond viel het kwartje pas laat. Men leefde in de veronderstelling dat het vooral een tussenpersonenwet was”, aldus Van der Schoot.
Tevreden
Weurding is een tevreden man. “Wij hebben het traject positief ingezet. Vooral omdat de introductie van het toezicht door de AFM goed is voor de bedrijfstak. We zijn ook blij dat een aantal van onze wensen teruggekomen zijn in het uiteindelijke wetsontwerp. Zo is de wet uitgebreid naar de klein zakelijke markt. Dat was onze wens, alleen is het nu weer iets te ver doorgeschoten en geldt het voor bedrijven tot 250 medewerkers. Dat vinden wij te groot. De WFD is er gekomen vanwege consumentenbescherming. Dat speelt bij bedrijven van deze omvang niet.”
Weurding is verder tevreden over het feit dat er in de wet is opgenomen dat de consument een eigen zorgplicht heeft. De zorgplicht over het advies is bij de tussenpersoon neergelegd. Daar is Van der Schoot blij mee. “Ik heb altijd geroepen dat de aanbieder niet de voogd is van de tussenpersoon.” Ook over het voorstel om een stichting in het leven te roepen die de AFM gaat ondersteunen bij het uitoefenen van het toezicht, zijn beide heren zeer te spreken. Weurding benadrukt dat “deze stichting het toezicht door de AFM vergemakkelijkt, maar niet de verantwoordelijkheid overneemt”. De verzekeraars eisen een actieve rol op in de op te richten stichting.
De verplichte aansluiting bij een gecertificeerd klachteninstituut krijgt bij het Verbond applaus. “We hebben daarmee problemen gehad in het kader van de Gidi en met de heer Broekhuijze. Wij zijn blij dat het nu in de wet is opgenomen.”
Portefeuillerecht
Over het portefeuillerecht bestaat bij het Verbond nog onduidelijkheid. “Wat gebeurt er met de consument als de vergunning van de tussenpersoon wordt ingetrokken? Wat gebeurt er als je niets doet richting de consument? Wat zijn dan de consequenties? Wij staan op het standpunt dat wij nooit verantwoordelijk zijn voor het advies. Wel voor het product en de uitvoering van het contract. Je moet er voor waken dat je als aanbieder niet de adviesrol gaat overnemen. Als je niets doet, blijf je aanbieder. Je moet de klant wel melden dat hij op zoek moet naar een andere tussenpersoon”, vindt Van der Schoot.
Wensen heeft het Verbond ook nog. Zo is de verzekeraarsclub van mening dat er een consumentenonderzoek verricht moet worden of aan alle waarborgen die gesteld zijn in het kader van consumentenbescherming, voldaan wordt. “Financiën zou daar het voortouw in moeten nemen. Maar als zij het niet doen, doen wij het.” Weurding plaatst daarbij wel de aantekening dat de consument niet overladen moet worden met informatie.

Reageer op dit artikel