nieuws

Verbond staat achter risico- aansprakelijkheid automobilist

Archief

De voorgenomen wetswijziging waardoor automobilisten in beginsel altijd aansprakelijk worden gehouden voor letselschade bij fietsers en voetgangers, heeft ook de steun van het Verbond van Verzekeraars.

Deze risico-aansprakelijkheid voor automobilisten moet volgens het kabinet het ‘kwetsbare’ verkeer (voetgangers, fietsers etc.) beter beschermen.
Fietsers en voetgangers met letselschade als gevolg van een aanrijding moeten wel aankloppen bij de eigen verzekeraar wanneer ze zich schuldig hebben gemaakt aan bewuste roekeloosheid of opzet.
Het wetsvoorstel van het kabinet ligt voor advies bij de Raad van State.
Versnelling schaderegeling
Bij een aanrijdingsschade duurt het dikwijls lang voordat de schuldvraag afdoende is beantwoord. Het slachtoffer moet daardoor (te) lang wachten op de schadevergoeding. Met de wetswijziging wordt deze schaderegelingsprocedure aanmerkelijk versneld.
De verschuiving van schuldaansprakelijkheid naar risico-aansprakelijkheid voor automobilisten wordt mogelijk gemaakt doordat autobezitters in ons land verplicht verzekerd moeten zijn voor wettelijk aansprakelijkheid in het verkeer.
Minister Sorgdrager van Justitie verwacht dat de wetswijziging een premieverhoging van ongeveer f 25 per polis tot gevolg zal hebben. Het Verbond van Verzekeraars denkt dat de verhoging hoger zal uitpakken, variërend van f 50 tot f 100.
“De wens tot wetswijziging bestaat al vijftien jaar”, aldus een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. “Sinds 1990 is het overleg waaraan we deelnemen enigszins ingehaald door uitspraken van de Hoge Raad. Een lopend of fietsend kind jonger dan 14 krijgt altijd honderd procent schadevergoeding, een persoon ouder dan 14 jaar minstens vijftig procent, afhankelijk van de aansprakelijkheid. De lijn van de Hoge Raad wordt doorgetrokken, hoewel het huidige wetsvoorstel alleen op letselschade en niet op materiële schade betrekking heeft.”
Passagiers
De voorgenomen wetswijziging behandelt niet alleen ongevallen waarbij automobilisten, voetgangers en fietsers zijn betrokken. Ook ongevallen met alleen auto’s komen in de wijzigingsvoorstellen aan de orde.
Moest een auto-inzittende voorheen bij de schuldige bestuurder zijn schade claimen, met het wetsvoorstel kan hij rechtstreeks bij zijn bestuurder terecht als er althans geen inzittendenverzekering is gesloten. Ook bestuurders van een bedrijfswagen worden extra beschermd, waarbij te denken valt aan koeriers. Bij schade wordt de bestuurder gezien als passagier. In ongevallen waarbij twee bestuurders betrokken zijn geldt de normale schuldaansprakelijkheidsregeling.
De moeilijke bepaling van opzet of gedachtenloosheid bij een ongeval lijkt een nieuw struikelblok. Het Verbond: “Wat de roekeloosheid van de kant van de zwakkere verkeersdeelnemer betreft: die moet echt duidelijk zijn. Ook hier zal zich jurisprudentie over vormen.”
Weerstand automobilisten
De weerstand van automobilisten tegen het wetsvoorstel draait vooral om twee punten: de verwachte premieverhoging en het verlies van de no-claim buiten eigen schuld. “De automobilist heeft het gevoel dubbel te worden gepakt. Hij moet meer premie betalen en kan daarboven nog eens door een onoplettende fietser of voetganger zijn no-claim kwijtraken. De no-claim is een van de zaken die we extra moeten onderzoeken”, meent het Verbond.
De ANWB pleit voor een bonus/malus-regeling die uitgaat van schuldvrij rijden in plaats van schadevrij rijden. Indien bij een ongeval de automobilist geen schuld heeft, maar zijn verzekeraar in de lijn van het wetsvoorstel toch voor de kosten moet opdraaien, is het rechtvaardig dat zijn no-claim-korting niet aangetast wordt. “Je moet niet uitgaan van bestraffing, maar van premievoordeel”, aldus een ANWB-woordvoerder.
De ANWB vindt het positief dat met het wetsvoorstel gepoogd wordt de vergoeding van letselschade sneller te laten plaatsvinden. “Alle verkeersslachtoffers moeten vergoeding ontvangen, of ze nu schuld hebben of niet, en of het nu voetgangers, fietsers of automobilisten betreft”.
De onrust is volgens het Verbond niet gericht tegen oudere fietsers die moeite hebben verkeerssituaties te overzien, maar tegen 17-, 18-jarigen die vaak op onverantwoorde wijze aan het verkeer deelnemen. “Aan het weggedrag van veel jongere fietsers en hun verlichting kan nog heel wat verbeterd worden. Daar is ook Veilig Verkeer Nederland actief mee bezig”, aldus het Verbond. Ook de ANWB maakt zich sterk voor het in goede banen leiden van het voetgangers- en fietsersgedrag. “Dit zou bereikt kunnen worden door onder meer een betere controle en meer beboeting bij overtreding van verkeersregels”, aldus de ANWB.
De Enige Nederlandse Fietserbond ENFB en de Voetgangersvereniging juichen het wetsvoorstel toe. De zwakkere verkeersgebruikers zullen naar verwachting minder vaak slachtoffer zijn van aanrijdingen.
De Consumentenbond die voetgangers, fietsers en automobilisten vertegenwoordigt, geeft aan dat er bij een wetswijziging weinig zal veranderen aan de huidige praktijk. “De jurisprudentie is eigenlijk al een aantal jaren zo ingericht dat als de automobilist niet kan bewijzen dat de schuld bij voetganger of fietser ligt, deze voor de schade moet opdraaien. Met een wettelijke regeling zal het makkelijker zijn de schuld bij een partij te leggen. Hierdoor zal de schaderegelingsprocedure sneller verlopen. Daar ligt de grootste winst.”

Reageer op dit artikel