nieuws

Verbond: reïntegratie niet in cao

Archief

Er moeten geen cao-afspraken komen over reïntegratiebedrijven. Hier heeft het Verbond op aangedrongen bij de betreffende Kamercommissie.

Volgens het nieuwe akkoord over de sociale zekerheid mogen werkgevers zelf bepalen op welk niveau zij reïntegratie-opdrachten verstrekken (zie AM 3, pag. 6). Het Verbond van Verzekeraars vindt dat het omwille van de ‘sturingsmogelijkheden’ moet gaan om individuele opdrachten. Vorige week heeft het Verbond er schriftelijk bij de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op aangedrongen dat daar geen cao-afspraken over komen.”Naar ons oordeel kunnen dergelijke afspraken succesvolle reïntegratie ernstig belemmeren, sluiten zij niet altijd aan bij bestaande belangen en verantwoordelijkheden en remmen zij het ontstaan van een volwaardige markt (…) wij achten het dan ook onwenselijk dat cao-afspraken, waarin een uitvoerder voor de reïntegratie aangewezen wordt, algemeen verbindend worden verklaard. Dit laat uiteraard onverlet dat werkgevers op vrijwillige basis aansluiting kunnen zoeken bij een (branche-)vereniging om gezamenlijk de opdrachtverlening te verzorgen.”

Reageer op dit artikel