nieuws

Verbond niet tuk op duidelijkheid omtrent ‘verzekerbaar belang’

Archief

in aov

Het Verbond van Verzekeraars krijgt van de studieclub van assurantieadviseurs Friese Rabobanken een dikke onvoldoende. Het Verbond blijkt namelijk niet van plan om in de aov-polissen duidelijkheid te scheppen over het begrip ‘verzekerbaar belang’.
,,Het begrip ‘verzekerbaar belang’ wordt door arbeidsongeschiktheidsverzekeraars niet uniform geïnterpreteerd en dat leidt tot problemen in de praktijk.” Dit werd in Open Forum in AM 11 (pag. 27) aangekaart door Dirk Faber, voorzitter van de studieclub van assurantieadviseurs Friese Rabobanken. Het antwoord van het Verbond – zie Open Forum in AM 15 (pag. 43) – was allerminst bevredigend. ,,Helaas moet ik constateren, dat u inhoudelijk vrijwel niet ingaat de door ons gestelde vragen”, schreef de studieclub hierop.
Op 14 september kwam mr Leo de Boer van het Verbond opnieuw met een antwoord. Ook daaruit blijkt, dat het Verbond niet van plan is duidelijkheid te scheppen. ,,Het lijkt erop of de deskundigen met opzet onduidelijk willen zijn om per schadegeval te kunnen oordelen”, vindt de studieclub.
Hieronder geven wij de brief van Het Verbond weer en vervolgens de reactie hierop van de studieclub.
,,In mijn vorige reactie heb ik de visie verwoord van de Technische Commissie aov van het Verbond van Verzekeraars op de relatie tussen het feitelijke inkomen, het verzekerbaar belang en de verzekerde sommen. Ik veronderstelde hierbij, kennelijk ten onrechte, dat de antwoorden op de door u gestelde vragen hieruit logisch volgden. Naar aanleiding van uw brief ben ik echter gaarne bereid deze antwoorden nog eens expliciet te geven:
Het is vanzelfsprekend dat het Verbond zijn leden adviseert zoveel mogelijk duidelijkheid te bieden over hetgeen in de polisvoorwaarden is opgenomen. Dit beperkt zich niet tot arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en evenmin tot het begrip ‘verzekerbaar belang’.Wij zien geen aanleiding de leden te adviseren over de wijze waarop het inkomen dient te worden vastgesteld. Dit is aan de verzekerde en de verzekeraar.Voor het vragen van medische waarborgen bij verhoging van verzekerde bedragen lijkt ons het in het verleden verzekerde bedrag geen relevante omstandigheid. Wij zien niet in waarom medische waarborgen achterwege zouden kunnen blijven, indien in het verleden hogere bedragen verzekerd zijn geweest, en niet achterwege zouden kunnen blijven, indien men een louter stijgend inkomen heeft gehad.Wij zien geen reden onze leden te adviseren een jaarlijkse narekening op de polis in te voeren.”Mr. Leo de Boer secretaris sector Leven/Zorg Verbond van Verzekeraars
De studieclub reageert hierop als volgt:
,,Wij vinden het teleurstellend dat het Verbond aan de ene kant zegt de leden te adviseren zo veel mogelijk duidelijkheid in de voorwaarden te bieden, maar aan de andere kant geen aanleiding ziet om de leden te ‘adviseren over de wijze waarop het inkomen dient te worden berekend’.
Om dit laatste gaat het nu namelijk. Het inkomen staat voor het verzekerbaar belang (géén inkomen is géén verzekerbaar belang), en de voorwaarden van de diverse maatschappijen bieden op dit punt geen enkele duidelijkheid. Verzekerden en tussenpersonen blijven dus overgeleverd aan de willekeur van de verzekeraar of de betreffende schadecorrespondent.
Als dit het standpunt is van de technische commissie van de sector Zorgverzekering van het Verbond, deskundigen dus, dan lijkt het er op dat deze deskundigen zeggen: ‘houd het maar onduidelijk, dan kunnen we per (schade)geval nog wel zien welke kant we op moeten’.
Voor alle betrokken partijen, verzekerden, maatschappij en tussenpersoon, is het van belang te weten hoe de hoogte van het inkomen, waarvan dan maximaal 80% verzekerd kan worden, dient te worden berekend. Een reactie van drs. Peter Roos van Swiss Re Life & Health/Alhermij (red: zie AM 15, pag. 43), sterkt ons in onze opvatting dat onder ‘inkomen’ kan worden verstaan: de nettowinst uit onderneming, vermeerderd met de afschrijvingen. Afschrijvingen zijn namelijk onderdeel van het besteedbare inkomen. De cashflow van een ondernemer wordt ook berekend door de afschrijvingen bij de nettowinst op te tellen.
Uitdagen
Nu het Verbond het dus laat afweten, dagen wij hierbij de verzekeraars zelf uit om het begrip ‘verzekerbaar belang’ duidelijk in de voorwaarden vast te leggen. Waarom zouden we bij levensverzekeringen wel zoveel moeite doen om duidelijk te zijn over wat we verkopen met de Code Rendement en Risico, en bij een zo belangrijke inkomensverzekering als de aov niet?
Creatieve ontwikkelaars
Ook hebben wij de mogelijkheid geopperd om verzekerden, die op grond van hun lagere inkomen, hun verzekerde som van de aov moeten verlagen, de mogelijkheid te bieden deze zonder medische waarborgen weer te verhogen tot oorspronkelijk B geïndexeerde – verzekerde sommen. Volgens het Verbond is een in het verleden verzekerd (hogere) bedrag dan geen relevante omstandigheid (3). Waarom dit niet relevant zou zijn, is ons een raadsel. Er is toch op dat hogere bedrag een acceptatie geweest en een overeenkomst gesloten met de verzekerde? Als een verzekerde vervolgens overeenkomstig de voorwaarden handelt en zijn verzekeraar netjes inlicht over het feit dat zijn ‘verzekerbaar belang’ lager is en B dus – de verzekerde som wordt verlaagd, waarom zou een eerder afgesproken hoger verzekerde som dan niet relevant zijn? Daar moet toch een oplossing voor de bedenken zijn? Laat creatieve productontwikkelaars daar eens naar kijken. Dit lijkt ons echt van een andere orde, dan dat een verzekerde een verzoek doet om de verzekerde som te verhogen tot een bedrag dat niet eerder verzekerd is geweest.
Nu het Verbond verder niet op onze voorstellen in gaat, is het logisch dat het ook niets ziet in een jaarlijkse naverrekening. Het zij zo. Dit voorstel onzerzijds was in samenhang met de vorige alinea. Maar ook hier zijn misschien mogelijkheden voor productontwikkelaars.
Wij hebben met deze discussie slechts willen bereiken dat er duidelijkheid komt. Bij individuele verzekeraars hebben wij op onze vragen geen bevredigende antwoorden ontvangen en B helaas – is er bij het Verbond ook geen enthousiasme te bespeuren.” namens de studieclub assurantie- adviseurs Friese Rabobanken Dirk Faber voorzitter

Reageer op dit artikel