nieuws

Verbond grotendeels eens met ‘asbest-advies’ van De Ruiter

Archief

In een reactie op het ‘Advies Asbestslachtoffers’ van prof. mr. Job de Ruiter aan de regering, onderschrijft het Verbond van Verzekeraars de wenselijkheid om voor deze slachtoffers juridische procedures te verkorten. “Terecht constateert prof. De Ruiter, dat de problematiek van asbestslachtoffers een nationale aangelegenheid is waar, naast werkgevers en verzekeraars, ook de overheid een rol kan en moet spelen”, aldus het Verbond.

Kernpunt in het advies van De Ruiter is het voorstel om op korte termijn een instituut op te richten waar asbestslachtoffers terecht kunnen voor opvang, steun, informatie en advies. Het instituut zal zich ook bezig moeten houden met bemiddeling bij de afhandeling van claims van slachtoffers tegen (voormalige) werkgevers.
Wat betreft de door faillissement onverhaalbare gevallen, adviseert De Ruiter een compensatieregeling. Dat betekent dat asbestslachtoffers die met hun claim nergens meer terecht kunnen, in aanmerking komen voor een uitkering van de overheid.
Herkenning
Het Verbond van Verzekeraars stelt dat het voorstellen heeft ontwikkeld ten aanzien van een voorschotregeling, het versnellen van de behandeling van claims door het normeren van schade-uitkeringen, kortere procedures door onafhankelijke, niet-rechtelijke geschillenbeslechting, en het concentreren van specifiek deskundige rechters in een ‘asbestkamer’. “Wij herkennen in het rapport veel van deze voorstellen die wij in het overleg met de verschillende betrokken partijen en de heer De Ruiter hebben ingebracht”, aldus het Verbond.
Verjaring
De Ruiter staat ook stil bij het aspect verjaring. De gevolgen van het werken met asbest openbaren zich vaak pas ná dertig jaar en dan kan er geen rechtsgeldige claim meer worden aangekaart. De Ruiter vindt dat de wetgever zich over dit aspect snel zal moeten uitspreken.
Ten aanzien van verjaring stelt het Verbond, dat verjaringstermijnen het beginsel van rechtszekerheid dienen en dat het daarom ten principale onjuist is deze met terugwerkende kracht uit te breiden.
Geen fonds
De Ruiter heeft de mogelijkheid onderzocht van een ‘asbestfonds’ van waaruit bijvoorbeeld voorschotten aan slachtoffers zouden kunnen worden uitgekeerd. Volgens hem is een fonds niet alleen onwenselijk maar ook onhaalbaar: zowel bij werkgevers, verzekeraars als bij de overheid is geen enkel animo om een asbestfonds in financiële zin te dragen.
Hij verwacht dat in de toekomst meer en meer een beroep zal worden gedaan op aansprakelijkheid van de werkgever om een schadeloosstelling te verkrijgen voor een opgelopen beroepsziekte. Voor de middellange termijn bepleit De Ruiter een plaats op de politieke agenda voor de problematiek van beroepsziekten en het daarbij in overweging nemen van een verplichte werkgevers(aansprakelijkheids)verzekering tegen beroepsziekten.
De Grave
Staatssecretaris De Grave heeft het advies van De Ruiter toegezonden aan de Tweede Kamer. Het rapport bevestigt volgens de bewindsman zijn indruk van november vorig jaar dat er voldoende aanknopingspunten zijn om tot een oplossing van de asbestproblematiek te komen. De Grave verwacht over een maand met een kabinetsstandpunt naar buiten te kunnen komen.
Prognoses
De omvang van de asbestproblematiek is onlangs op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in kaart gebracht in het rapport ‘Schatting van asbestgerelateerde ziekten’.
Naar verwachting zullen in de komende 35 jaar zo’n 40.000 asbestgerelateerde ziekten onder mannen optreden. Het gaat daarbij vooral om verschillende vormen van kanker: mesothelioom, een uitsluitend door asbest veroorzaakte verwoestende gezwelvorming in het long- of buikvlies (50%), asbestgerelateerde longkanker (49%) en in mindere mate (1%) asbestose (stoflongen). De jaarlijkse sterfte aan mesothelioom zal een piek bereiken in de periode 2015-2021 met bijna zevenhonderd gevallen per jaar. In de periode 1945-1995 zijn in totaal ongeveer 10.000 mensen blootgesteld aan de gevaren van asbest bij de verwerking van het ruwe product. Daarnaast kwamen er in die periode nog eens 330.000 mensen in aanraking met asbest door het be- en verwerken van asbesthoudende materialen en producten.
Prof. mr. Job de Ruiter: “Een verplichte (aansprakelijkheids)verzekering voor beroepsziekten is een optie”.”

Reageer op dit artikel