nieuws

Verbond geeft overzicht dekkingsmogelijkheden

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft de aangesloten maatschappijen een circulaire toegestuurd waarin een overzicht is gegeven van de belangrijkste polissen waarop het overstromingsrisico al dan niet is gedekt.

In de circulaire stelt het Verbond van Verzekeraars, dat de schaderegeling zal afhangen van de mate waarin preventiemaatregelen zijn genomen, de individuele omstandigheden van verzekerden, de polisvoorwaarden, en het maatschappijbeleid. Bereddingskosten komen altijd voor vergoeding in aanmerking voor zover er sprake is van een gedekt evenement.
Het overzicht beperkt zich tot de volgende groepen van verzekeringen:
motorrijtuigenverzekeringen: overstroming is niet uitgesloten op de casco-dekking. Preventiemaatregelen kunnen van invloed zijn op de vraag of er dekking is.
aansprakelijkheidsverzekeringen: deze polissen kennen geen overstromingsbepaling. Bij bedrijvenrisico’s kan de uitsluiting ‘geleidelijke milieu-aantasting’ een rol spelen. Voor aansprakelijkheid is ‘overmacht’ een factor.
inboedel- en opstalverzekeringen: overstroming is niet gedekt. Alleen schade door brand- en ontploffing als gevolg van overstroming (gevolgschade) komt voor vergoeding in aanmerking. Bij evacuatie zijn goederen die achter zijn gebleven, conform de polisvoorwaarden gedekt. Bij (tijdelijke) opslag elders is de inboedel normaal gedekt. Voor de inventaris is deze dekking gemaximeerd tot 10% van de verzekerde som, c.q. een vastgesteld bedrag. Het Verbond heeft verzekeraars in overweging gegeven deze 10%-limiet bij schade door onder meer brand, explosie, en bliksem los te laten. Bedrijfsschade als gevolg van overstroming is van de dekking uitgesloten, ook in het geval van evacuatie.
reis- en annuleringsverzekeringen: materiële schade aan eigendommen van verzekerde of het bedrijf waar verzekerde werkt, is gedekt. In geval van evacuatie kan coulance vergoeding verleend worden onder de annuleringspolis voor niet-genoten vakantiedagen bij voortijdig afbreken van de reis, en de volledige som bij annulering van de reis die tussen 3 en 15 februari had aangevangen. Onder de reispolis kunnen onder meer de extra reis- en verblijfskosten worden vergoed indien de reis voortijdig is afgebroken.
transport-, CAR- en technische verzekeringen: onder deze pollissen kan sprake zijn van dekking volgens de polisvoorwaarden. Op sommige transportpolissen is de opslag van goederen gedekt tegen overstromingsschade.
paarden- en veeverzekeringen: maatschappijpolissen verschillen waar het gaat om de kwalificatie van overstroming als gedekt evenement.

Reageer op dit artikel