nieuws

Veel verbazing over Donners afwijzing ‘no cure no pay’

Archief

De Consumentenbond is verbijsterd over het voorgenomen besluit van minister Donner om voor advocaten de proef met no cure no pay in letselschadezaken tegen te houden. “No cure no pay biedt de consument meer keuzemogelijkheden voor tariefafspraken in de advocatuur”, aldus de bond, die verlangt dat de Orde van Advocaten en de Tweede Kamer protest aantekenen.

De bond vindt dat Donner het argument dat er belangenverstrengeling optreedt voor advocaten, misbruikt. “Bovendien is het respectloos richting consumenten en advocaten, omdat over de proef vooraf heel goed is nagedacht. Dat de minister de proef wil tegenhouden, past in zijn plannen om de drempel voor consumenten te verhogen om naar de rechter te gaan”, aldus de bond. De minister pleitte al eerder voor verhoging van het griffierecht, verhoging van de eigen bijdrage in de gefinancierde rechtshulp en voor mediation om te voorkomen dat mensen naar de rechter gaan.
Uit onderzoek van de consumentenorganisatie blijkt dat verreweg de meeste consumenten niet erg volhardend zijn met klachten, maar snel afhaken en niet naar de rechter gaan, omdat dit een te kostbaar, ingewikkeld en te lang traject is. De bond wil dat de toegang tot het recht wordt verbeterd. “De mogelijkheid van ‘no cure no pay’ draagt daar mede toe bij.”
Brief
Donner stelt in een brief aan de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), dat de proef in strijd is met “de essentiële elementen die eigen zijn aan het beroep van advocaat en het rechtsbestel waarbinnen de advocaat zijn beroep uitoefent”.
Volgens de bewindsman is het onverenigbaar dat de advocaat bij verlies de kostenrisico’s van een procedure geheel of gedeeltelijk draagt en bij winst een belangrijk deel van de opbrengst krijgt. Dat maakt de advocaat praktisch tot partij in de procedure naast de cliënt. Dit roept de schijn van belangenvermenging op die niet past bij het beroep van advocaat.
De nadelen voor de samenleving als geheel zijn naar het oordeel van Donner groter dan de voordelen. Hij houdt vast aan het beleid om het verbod op ‘no cure, no pay’ als meest vergaande vorm van resultaatgerelateerde beloning te handhaven. Dit is ook de lijn die in de meeste Europese landen wordt gevolgd.

Reageer op dit artikel