nieuws

Veel variatie in oplossingen voor dekkingshiaat sturende werknemer

Archief

De meeste belangrijke (auto)aansprakelijkheidsverzekeraars hebben inmiddels een oplossing gevonden voor het dekkingshiaat dat zeer concreet is geworden door een arrest van de Hoge Raad van 12 januari jl. Dit arrest kent in de wandelgangen twee namen: de een spreekt over ‘Vonk Montage/Van der Hoeven’, de ander spreekt over het ‘Arena’-arrest. Hieronder een alfabetisch overzicht van de oplossingen die vooraanstaande (auto)aansprakelijkheidsverzekeraars hebben getroffen.

Diverse maatschappijen hebben er, om uiteenlopende redenen, niet voor gekozen om de trom te roeren met hun oplossing voor het verzekeringsgat dat ontstond voor bestuurders van motorvoertuigen die onder werktijd (in een auto van de zaak of in hun eigen auto) bij een verkeersongeval betrokken raken. De WAM-polis biedt geen mogelijkheid om hun eigen letselschade vergoed te krijgen (art. 4 lid 1a WAM) en de avb biedt evenmin soelaas, omdat daarop standaard het motorrijtuigenrisico is uitgesloten.
In eerdere edities van AM hebben is reeds aandacht besteed aan de oplossing van volmachtbedrijf Wutrich (AM 15, pag. 1), van verzekeraar Royal & Sun Alliance (AM 16, pag. 10) en volmachtbedrijf Turien & Co (AM 19, pag. 5). Hieronder de oplossingen van de grote(re) jongens.
Centraal Beheer
Centraal Beheer heeft de volgende oplossingen bedacht. Bij bedrijfsauto’s en gemotoriseerd werkmaterieel is aansluiting gezocht bij de WA-dekking van de wagenparkverzekering. Het ‘nieuwe risico’ kan worden gedekt tegen een premietoeslag van ( 85 per verzekerd object.
Ten bate van werknemers die dienstreizen maken in hun eigen auto is een koppeling gemaakt naar de algemene aansprakelijkheidsverzekering van het bedrijf. Voor deze extra dekking betaalt de werkgever in zijn avb een toeslag van ( 6 per werknemer.
Delta Lloyd
Bij Delta Lloyd is voor een gedifferentieerde oplossing gekozen. Ten eerste: bedrijfswagens (motorrijtuigen met een kenteken op naam van het bedrijf). Hiervoor kan een Schade Inzittendenverzekering (SVI) worden gesloten, met als voorwaarde dat ook (minimaal) het WA-risico is verzekerd. Het gaat om een verzekerd bedrag van ( 2 mln per gebeurtenis.
Ten tweede: lease-auto’s in gebruik bij werknemers. Hiervoor biedt Delta Lloyd een collectieve vorm van de SVI met de volgende bijzonderheden:
– de dekking geldt uitsluitend voor de persoon die als werknemer de beschikking heeft over de auto, maar bij schade is niet relevant of de auto op dat moment privé of in het kader van het loondienstverband werd gebruikt;- de premie wordt berekend over het (gemiddelde) aantal in gebruik zijnde lease-auto’s, en is gerelateerd aan de standaardpremie volgens het SVI-tarief van Delta Lloyd (( 100 voor een personenauto).Ten derde: auto’s van de werknemer zelf. Voor deze categorie is eveneens gekozen voor een collectieve vorm van de SVI, met specifiek op deze auto’s afgestemde uitgangspunten:
– als verzekerden gelden de personen die op het schademoment werknemer/bestuurder zijn van een andere auto dan een auto met kenteken op naam van de werkgever (het verzekerde bedrijf) of een auto die door dat bedrijf in gebruik is uit hoofde van een lease-overeenkomst (dus nagenoeg altijd de eigen auto(‘s) van de werknemer/bestuurder zelf);- voor dekking is vereist dat de schadeveroorzaking heeft plaatsgehad onder zodanige omstandigheden dat de werkgever jegens de getroffen werknemer aansprakelijk is (volgens huidige jurisprudentie). Dit komt in de voorwaarden met name tot uiting door een uitsluiting inzake opzet/grove schuld;- de premie wordt zoveel mogelijk gebaseerd op het totaal van de jaarlijks voor dergelijke ritten gedeclareerde kilometers.Delta Lloyd hanteert voor beide SVI-dekkingen vooralsnog een selectief acceptatiebeleid. “Dat betekent dat het bedrijf waarvoor een verzekering wordt aangevraagd in ieder geval reeds een relevante bedrijvenverzekering (zoals een brand-, avb- of transportverzekering) bij ons heeft lopen”, aldus de maatschappij.
Interpolis
Interpolis heeft primair gekozen voor dekking op de Schadeverzekering Inzittenden (SVI), die inmiddels ook te sluiten is op allerlei soorten motorvoertuigen en ook op zelfrijdend werkmaterieel alsmede zelfrijdende landbouwwerktuigen. De premie bedraagt # 40,91 per object.
Voor werknemers die een dienstreis in hun eigen wagen maken, heeft Interpolis een vangnet in de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gemaakt. In polistaal: “deze dekking geldt alleen als het kentekenbewijs van het betreffende motorrijtuig niet op naam van de werkgever staat”.
De premie is afhankelijk van het (totaal) aantal personeelsleden. Tot twintig werknemers bedraagt de premie # 6 per werknemer (met een maximum van # 100), bij twintig tot vijftig werknemers # 5 per werknemer (max. # 200), bij vijftig tot honderd werknemers # 4 per werknemer (max # 300) en bij honderd of meer werknemers # 3.Interpolis heeft deze verzekeringsoplossing per 8 oktober ingevoerd.
Royal Nederland
“Het sluiten van een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) biedt (met inachtneming van de maximumuitkering per gebeurtenis) een complete dekking en dus de oplossing”, hield Royal Nederland het met haar samenwerkende intermediair reeds eind juli voor. In concreto kwam de maatschappij met een collectieve vorm van de SVI, te sluiten door de werkgever ten behoeve van zijn werknemers/bestuurders en eventueel andere ondergeschikten of hulppersonen. Een dergelijke SVI is bij Royal Nederland overigens niet beschikbaar voor motorrijtuigen die worden gebruikt als taxi, voor verhuurdoeleinden of voor koeriersdiensten en evenmin voor motorrijtuigen die zijn ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen.
De jaarpremies voor personen-, bestel- en vrachtwagens variëren als volgt: bij een geel kenteken is de premie ( 81, bij een grijs kenteken ( 47,25 en voor kleinbussen ( 150. Voor werk- en landmaterieel, tractoren en landbouwmachines bedraagt de premie ( 125, voor motoren en bromfietsen ( 150, en voor overige motorrijtuigen op aanvraag.
Met het oog op werknemers die ‘in de baas z’n tijd’ een eigen auto besturen heeft Royal naast de reguliere SVI een apart te sluiten ‘Dienstreizen SVI’ ontwikkeld. Als voorwaarde om zo’n Dienstreizen SVI te kunnen sluiten, hanteert de maatschappij wel als voorwaarde dat het wagenpark van de werkgever bij haar verzekerd is.
De premie voor de Dienstreizen SVI is afhankelijk van het aantal werknemers (personeelsleden met een bedrijfswagen niet meegerekend). Bij minder dan 150 werknemers bedraagt de premie ( 7,50 per werknemer per jaar (minimumpremie ( 250). Bij meer dan 150 werknemers moet de premie worden aangevraagd.
Stad Rotterdam
Begin oktober heeft Stad Rotterdam de ‘Schadeverzekering voor Bestuurders’ (SVB) op de markt gebracht. Kenmerken zijn:
– de verzekering wordt gesloten door de werkgever, bij wie de werknemer en andere ondergeschikten verzekerd zijn als bestuurder van een motorrijtuig dat wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden;- de volgende motorvoertuigen, indien meeverzekerd, kunnen onder de dekking vallen: de eigen motorrijtuigen van de verzekeringnemer (de werkgever), de door de werkgever geleasde motorrijtuigen, de eigen motorrijtuigen van het personeel tijdens dienstreizen, en het werk- en landmateriaal van de werkgever.”Omdat dit product bedoeld is om de leemte in de dekking op de WAM-polis en de avb op te vullen, wordt de SVB gesloten in combinatie met de (al dan niet collectieve) motorvoertuigenpolis en/of de avb”, aldus Stad Rotterdam. Met andere woorden: het product is niet als losse polis te sluiten.
Bij een verzekerd bedrag van # 1 mln (( 2,2 mln) gelden de volgende premies: betreft het een eigen motorvoertuig van de werkgever, dan geldt bij ‘rijbewijs categorie A en B(E)’ een premie van ( 99,17 per object; in andere situaties ( 77,13 per object. Voor taxi’s en lesauto’s moeten de premies worden aangevraagd. Ten aanzien van motorrijtuigen van de werknemer geldt als premiegrondslag het door werknemers jaarlijks in totaal gedeclareerde kilometers. Tot 5.000 declaratie-kilometers bedraagt de premie ( 44,07; van 5.000 tot 10.000 km ( 66,11; van 10.000 tot 15.000 km ( 88,15 en boven 15.000 km geldt een ‘premie op aanvraag’.
Er geldt voorts een minimumjaarpremie van ( 132,22 (# 60). De provisie is 20% doorlopend.
Woudsend
Bij Woudsend is dezelfde Schadeverzekering voor Bestuurders ingevoerd als bij ASR-zuster Stad Rotterdam (zie bij Stad Rotterdam)..
Zwolsche Algemeene
Omdat het bewuste arrest van de Hoge Raad (uitsluitend) betrekking heeft op de werkgeversaansprakelijkheid ten opzichte van de bestuurder van een motorrijtuig, heeft de Zwolsche Algemeene niet gekozen voor de oplossing SVI (Schadeverzekering Inzittenden). “Met een SVI wordt in feite een verzekering en een daarmee samenhangende premie geboden die te ruim is”, betoogt de Zwolsche.
De maatschappij heeft ervoor gekozen om werkgevers die bij haar een wagenpark- en/of een aansprakelijkheidsverzekering hebben ondergebracht een aanvullende, specifieke dekking op een van die polissen te bieden. Indien een werkgever beide soorten verzekering bij de Zwolsche heeft gesloten, wordt de aanvulling op de avb geregeld. “Voor werkgevers die geen wagenparkverzekering of avb hebben lopen bij de Zwolsche Algemeene is in beginsel deze uitbreiding niet beschikbaar.”
Bij een verzekerd bedrag van maximaal # 500.000 per jaar geldt voor bedrijfsmotorvoertuigen de volgende premiestelling: personen-, bestel-, vrachtauto en busje: # 25; werk- en landbouwmaterieel # 60;
motoren, bromfietsen # 75.
Met het oog op dekking voor dienstreizen in eigen auto’s van de werknemers geldt een premie die gebaseerd is op het totaal aantal werknemers van het bedrijf. Tot en met vijf werknemers bedraagt de premie # 60; van zes tot en met tien werknemers # 90; van elf tot en met twintig werknemers # 120; van 21 tot en met vijftig werknemers # 150; boven de vijftig werknemers # 3 per werknemer.
Advies Technische Commissie Varia van de NVA
De Technische Commissie Varia van de NVA heeft zich ook over het Arena-arrest gebogen en daarover de collega’s het volgende geadviseerd. Voor zover het gaat om werknemers met een bedrijfswagen: beveel de werkgever aan een (collectieve) Schadeverzekering Inzittenden (SVI) te sluiten. Als de werknemer zijn privé-auto zakelijk gebruikt: wijs de werkgever erop, dat hij moet zorgen voor een adequate kilometervergoeding, die de werknemer ook moet gebruiken voor het sluiten van een SVI (en eventueel een cascoverzekering). Natuurlijk dient de werkgever dit in een overeenkomst met de werknemer vast te leggen.

Reageer op dit artikel