nieuws

Veel vacatures moeilijk vervulbaar

Archief

Voor veel werkgevers is het vorig jaar moeilijker geworden om aan personeel te komen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat bijna de helft van de vacatures eind september vorig jaar moeilijk vervulbaar was.

Een jaar eerder gold dat nog maar voor eenderde van de vacatures. Vooral personeel met een beroepsopleiding is moeilijk te krijgen.
In de verzekeringsbedrijfstak bestaat dezelfde trend. Bij het Verbond van Verzekeraars zijn weliswaar geen cijfers over 1998 bekend, maar dat het probleem onveranderd groot is, is duidelijk.
Vacatures
Het aantal langlopende vacatures (langer dan zes maanden) is in 1997 bijna verdubbeld ten opzichte van 1996. Vooral voor de binnendienst is het aantal moeilijk te vervullen vacatures sterk toegenomen. Door 33 maatschappijen (er deden er 95 mee aan de enquête, red.) werd aangegeven dat er in totaal sprake was van 337 langlopende vacatures, waarvan 264 voor de binnendienst en 73 voor de buitendienst. Van de 33 maatschappijen met langdurige vacatures in 1997 gaven 19 maatschappijen in 1996 ook al aan langdurige vacatures te hebben.
Initiatieven
Het Verbond van Verzekeraars staat op het standpunt dat het vacatureprobleem in eerste instantie een zaak is voor de maatschappijen zelf. Om die reden initieert het Verbond geen collectieve acties. Het Verbond ziet het wel als haar taak om de plaats van het verzekeringsbedrijf in de arbeidsmarkt te verbeteren. Maatschappijen moeten conform CAO-afspraken opleidingsplannen en loopbaanbegeleidingsplannen opstellen.
Werklozen
Het Verbond van Verzekeraars is samen met de vakorganisaties betrokken in een CAO-project om werklozen aan het werk te krijgen. Als een werkloze voldoet aan bepaalde eisen, qua opleiding en attitude, dan komt hij in principe in aanmerking voor een opleiding.
Deze opleiding wordt betaald door de werkgever die een vacature heeft openstaan waar de werkloze voor in aanmerking komt. Het project wordt begeleidt door de vakorganisaties, het Verbond is mede-organisator. Het project moet in het najaar van start gaan.
Rondje langs verzekeraars
Dat het vacatureprobleem groot is, is duidelijk. Minder duidelijk is, hoeveel vacatures de grootste verzekeraars in ons land hebben, hoe lang staan die vacatures openstaan, en welke initiatieven er door maatschappijen worden ontplooid, naast de reguliere wervingscampagnes, om de problemen het hoofd te bieden? Een kleine inventarisatie onder enkele grote maatschappijen.
Nationale Nederlanden
Nationale Nederlanden (NN) heeft 5.300 werknemers en een stabiel aantal van gemiddeld 250 vacatures. Dat betreft dus 5% van het totaal aantal werknemers. Volgens woordvoerder Anton van Tuijl “niet dramatisch hoog, maar we willen het aantal wel omlaag brengen.” Als oorzaken noemt Van Tuijl de krappe arbeidsmarkt en een gezonde groei van de productie.
NN is onlangs gestart met een geheel nieuwe arbeidsmarktcampagne, zowel via TV als via dagbladen. Daarnaast organiseert het bedrijf regelmatig banenmarkten, neemt deel aan Banenbeurzen en kent de verzekeraar een interne bonusregeling voor het aanbrengen van nieuwe collega’s. Ook het Internet wordt ingezet voor werving. Via de website van NN (www.nn.nl) kunnen belangstellenden zien welke vacatures het bedrijf heeft en hoe te reageren.
Aegon
Aegon kent vacatures op drie niveaus: starters (academici en HBO’ers, gemiddeld 25 per jaar); reguliere vacatures binnen de werkmaatschappijen van het bedrijf (aantal werd niet genoemd) en vacatures voor de financiële adviesfuncties (ook hier geen aantallen). Op de vraag hoe lang de vacatures open staan zegt woordvoerder Peter Mulder: “Dat is niet aan te geven, dat varieert heel sterk.”
Initiatieven zijn vooral gericht op ogen en oren open houden op universiteiten en HBO-instellingen. Verder onderhoudt het bedrijf contacten met studenten- en studieverenigingen en verzorgt zij presentaties.
Delta Lloyd
Delta Lloyd heeft op dit moment 115 vacatures open staan. Het grootste deel van deze vacatures staat gemiddeld drie tot zes maande open. Knelpunten zijn er vooral binnen de afdelingen Informatica Service en Leven. Delta Lloyd geeft aan “uiteraard veel aandacht te besteden aan haar arbeidsmarktcommunicatie. We zijn zoveel mogelijk aanwezig op banenmarkten bij Universiteiten en Hogescholen en organiseren al of niet in samenwerking met andere partijen ook activiteiten. Op termijn zullen we door middel van een nieuwe campagne onze arbeidsmarktcommmunicatie een nieuwe impuls gaan geven. Verder hebben we een beperkte Internet-site speciaal voor de arbeidsmarkt geopend (www.deltalloyd.nl).”
AXA
Bij AXA Verzekeringen staan 83 vacatures open voor de gemiddelde duur van vier maanden. Naast de ‘gewone’ werving via advertenties komt AXA door middel van ‘mond-op-mond’-reclame aan nieuwe mensen.
Verder verzorgt de verzekeraar presentaties op mbo, hbo en Universiteiten, stelt ze stageplaatsen beschikbaar, en worden headhunters, werving- en selectiebureaus en uitzendbureaus ingeschakeld. Ook organiseert de verzekeraar open dagen. Via Internet (www.axa.nl) komen open sollicitaties binnen. Tevens worden daar vacatures geplaatst. Het bedrijf biedt verder internationale loopbaanmogelijkheden.
Interpolis
Interpolis had halverwege de maand juni 60 vacatures openstaan op een werknemersaantal van 2.500, met een looptijd van een aantal maanden. “Er zijn echter wel uitschieters naar meer dan een jaar”, aldus woordvoerder Marco Simmers. Acties die Interpolis onderneemt zijn: kennismakingsbijeenkomsten, wervingsbureaus, adverteren, open sollicitaties, Internet (www.interpolis.nl), het netwerk van collega’s, arbeidsbureaus, bezoeken aan opleidingsinstituten, stagiaires en de interne doorgroei mogelijkheden.
Amev
Amev heeft op dit moment 50 vacatures, waarvan 26 op mbo-niveau en 24 op HBO-niveau. Een middel dat Amev inzet, is plaatsing van vacatures op de Fortis vacaturebank. Extern worden de vacatures geplaatst op de Internet-site van Amev (www.amev.nl).
De verzekeraar organiseert banendagen, werkt samen met uitzendbureaus, werving- en selectiebureaus en search-bureaus. De medewerkers van Amev krijgen een bonus van f 300 voor het aanbrengen van een nieuwe collega. Voor de moeilijk vervulbare vacatures kent de verzekeraar een integraal werving/selectie- en opleidingstraject. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met uitzendbureau Start. Een Talent Ontwikkelingsprogramma is ontwikkeld met als doel goede medewerkers binnen te halen en het behouden van medewerkers door perspectief te bieden.
Zilveren Kruis
Bij het Zilveren Kruis bestaan op dit moment 90 vacatures en dit is een vrij constant aantal. Het betreft vooral vacatures voor mbo- en hbo-functies. Vooral het personeel voor de callcenters is moeilijk te krijgen. De verzekeraar hanteert de ‘gewone’ wervingsmethodes, zoals advertenties en werving- en selectiebureaus. Incidenteel organiseren ze informatiebijeenkomsten.
Langlopende vacatures
1997 1996 1995
Aantal maatschappijen 33 27 28
Aantal vacatures 337 196 167
binnendienst 264 132 111
buitendienst 73 64 56
bron: Centrum voor Verzekeringsstatistiek

Reageer op dit artikel