nieuws

Veel internet wat de klok slaat

Archief

KADER

Veel internet wat de klok slaat
Systeemhuizen brengen voortdurend verbeteringen aan in hun assurantieprogramma’s. Vaak op verzoek van gebruikers(verenigingen). Een groot aantal van de systeemhuizen heeft gereageerd op het verzoek van AssurantieMagazine om de laatste ontwikkelingen en toekomstige toepassingen op een rijtje te zetten. Veel van deze noviteiten hebben met internet te maken. EINDE KADER
IFC lanceert SureSite en Diagnose Suite
Het softwarebedrijf IFC, in het voorjaar overgenomen door Achmea-dochter Scaramea en bekend van de vergelijkingssoftware Diagnose, heeft de internetttool ‘SureSite’ en het uitgebreide vergelijkingssoftwarepakket ‘Diagnose Suite’ gelanceerd.
‘Diagnose Suite’ bezit dezelfde functionaliteiten als het voorgaande vergelijkingspakket Diagnose voor Windows, maar is op alle fronten aanzienlijk uitgebreid. Zo kan het intermediair met deze software vergelijkingen maken van honderden verschillende maatschappijproducten in de modules: Verkeer, Recreatie, Medisch, Leven, Wonen, Inkomen, Recht, Financieren en Diagnose Assistant. Diagnose Suite heeft een nieuwe rekenmachine en een compleet nieuw uiterlijk gekregen. Hierdoor zijn de prestaties, de snelheid en het gebruiksgemak toegenomen.
In november zal IFC software officieel haar allernieuwste internettool introduceren. In samenwerking met het internetbedrijf Clockwork is een volledig nieuw concept ontwikkeld, speciaal gericht op de assurantiemarkt. SureSite is een internettool waarmee het intermediair binnen “afzienbare tijd en op zeer eenvoudige wijze, interactief een professionele en volledige internetsite kan bouwen”. Zonder enige kennis van HTML of Java (script) kan het intermediair een site creëren waar het eigen bedrijfsimago volledig tot zijn recht komt. De huisstijl en het bedrijfslogo kunnen eenvoudig worden verwerkt en de inhoud van de website kan zo vaak worden gewijzigd als men wil. Bovendien gaat SureSite vele functionaliteiten bieden toegespitst op de assurantiebranche. Hierdoor kunnen cliënten en andere bezoekers van de site gebruik maken van verschillende rekentools. Daarnaast wordt het binnenkort mogelijk om premieberekeningen te laten plaatsvinden op de website.ACT biedt klant tussenpersoon inzicht in polisgegevens
Middels de Diamant module i.front-office kunnen klantgegevens, polisinformatie en de voortgang van schadeafhandeling via een internet/intranetapplicatie ter beschikking gesteld worden aan werknemers van bedrijfsrelaties.
Het gaat hierbij om zowel de collectief als persoonlijk gesloten dekkingen. Daarnaast kunnen de werknemers premieberekeningen en offertes berekenen. Verder kan diverse informatie worden verstrekt in de daarvoor bestemde nieuwsrubrieken.
Omniplan verwerkt nieuwe belastingstelsel in FP-programma
Omniplan heeft in haar FP-software ‘Financieel KeuzeModel’ het nieuwe belastingstelsel 2001 volledig geïmplementeerd.
Het is mogelijk om een planning zowel in het huidige als in het nieuwe stelsel door te rekenen en deze scenario’s met elkaar te vergelijken. Daarnaast worden ‘oude’ planningen geheel automatisch geconverteerd naar het nieuwe stelsel; hierbij worden de nog benodigde gegevens ter invulling aangeboden. Uiteraard wordt de fiscale berekening uitgebreid toegelicht in de zogenaamde toelichtingregels.
Fiscaal partnerschap
Bij de ontwikkeling van deze nieuwe versie heeft Omniplan aandacht besteed aan de invulling van het begrip ‘fiscaal partnerschap’. In het nieuwe stelsel is het mogelijk om binnen bepaalde grenzen een persoon te kwalificeren als ‘fiscale partner’. Gevolg hiervan is dat bepaalde (negatieve) inkomensbestanddelen in vrije verhoudingen toebedeeld kunnen worden aan een of beide partners. Cliënten willen dit toebedelen op de meest voordelige wijze laten plaatsvinden.
In deze nieuwe versie wordt dit op de meest gunstige wijze berekend. Volgens Omniplan uniek omdat (voor zover bekend) geen enkel ander software programma zo ver gaat. Zo heeft de belastingdienst laten weten, dat zij deze rekenexercitie vooralsnog niet zal implementeren in de aangiftediskette. In de volgende versie van het programma zal de pensioenmodule uitgebreid worden met onder andere berekeningen volgens het beschikbaar premiestelsel en een jaarruimteberekening. PLAATJE Omniplan TOEVOEGENAssistent Automatisering wil ondersteuning gebruikers optimaliseren
Met het internet en de bestaande gebruikers als voornaamste inspiratiebronnen is Assistent Automatisering op zoek gegaan naar methodes om de ondersteuning aan haar gebruikers te optimaliseren. Dit heeft geresulteerd in een aantal vernieuwende functionaliteiten.
Voor Assistent-gebruikers is een druk op de knop voldoende om de gehele database naar de helpdesk te sturen. Hierbij wordt de gebruiker gevraagd om een omschrijving van het probleem op te geven. Na het versturen van de database wordt een fax gegenereerd die opgestuurd kan worden naar de helpdesk.
Met de informatie op deze fax en de opgestuurde database kan de helpdesk een kijkje nemen in de database van de gebruiker om het probleem op te lossen of de vraag te beantwoorden. Dit zonder de hoge kosten van een consultant op locatie. Met de ingebouwde Back-up/Restore functie is het terugzetten van de door de helpdesk teruggestuurde database niet moeilijk meer. Verder heeft Assistent een eenvoudige oplossing bedacht voor het opstellen van een samengestelde selectie, iets wat soms problemen oplevert. De gebruiker kan nu in ‘klare taal’ een selectie invoeren, bijvoorbeeld alle klanten met een avp bij Amev, en deze met één druk op de knop als fax versturen. De gewenste selectie krijgt de gebruiker vervolgens teruggefaxt van de helpdesk.
Onder het motto ‘veel weten meer dan één’ heeft het bedrijf enkele nieuwsgroepen opgezet. In de nieuwsgroepen kan de (toekomstige) gebruiker vragen stellen over de werking of installatie van de diverse programma’s van Assistent automatisering. De vragen kunnen vervolgens worden beantwoord door medegebruikers. De helpdesk houdt een oogje in het zeil om ervoor te zorgen dat de gebruikers wel de juiste antwoorden krijgen. Door de nieuwsgroepen ontstaat niet alleen een uitgebreid naslagwerk voor de gebruikers maar ontstaan er ook contacten tussen de verschillende gebruikers van de verschillende programma’s.SDV Eurodata realiseert elektronische dossiervorming
Het software SDV Eurodata heeft een toepassing voor elektronische dossiervorming ontwikkeld.
Alle vervaardigde correspondentie wordt bij de betreffende polis, schade of verzekeringsnemer opgeslagen waardoor het mogelijk is deze op een later tijdstip terug te vinden of opnieuw te genereren. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden externe documenten in te scannen en op te slaan bij de klant, polis of schade.
Het bedrijf SDV Eurodata heeft als primaire activiteit het ontwikkelen van software voor het verzekeringswezen en het uitvoeren van projecten voor verzekeraars. De aanwezige toepassingen zijn geschreven voor grotere volmachtkantoren en maatschappijen. De software levert een back-officesysteem voor schadeverzekeringen waarbinnen de standaardfunctionaliteit is opgenomen (van offerte tot en met een geïntegreerde financiële administratie). De klant is vrij in de keuze van te implementeren branchemodules. Ook eventuele maatwerk aanpassingen behoren tot de mogelijkheden.
Correspondentie
Alle correspondentie kan rechtstreeks vanuit de toepassing als e-mail, fax of te printen document verzonden worden. Verder is het mogelijk om, afhankelijk van de uitgevoerde handelingen, de toepassing een voorstel van te vervaardigen correspondentie te genereren. Zo zal bij een nieuwe autopolis het systeem automatisch komen met een groene kaart, polis en factuur.
Steeds nadrukkelijker leeft de vraag hoe een portefeuille zich ontwikkeld heeft, hoe de rentabiliteit van klanten en tussenpersonen zich verhoudt tot de geleden schade et cetera. Binnen de applicatie worden daarvoor nu een aantal bestanden gegenereerd die rechtstreeks in een analyse-tool worden ingelezen waardoor het mogelijk wordt de informatie te ontleden naar diepere niveaus, trends te ontdekken en deze zaken grafisch weer te geven. Een en ander, indien gewenst, te benaderen via het internet. Internet
Aan de back-officeapplicatie is een internetmodule gekoppeld die het voor de tussenpersoon mogelijk maakt schades in te voeren in het systeem van de maatschappij. Via internet worden invoerschermen beschikbaar gesteld waarmee de tussenpersoon de schade kan aanmelden, het verloop kan bekijken en eventueel zaken kan wijzigen.
De mutaties op zich worden (na diverse controles) automatisch verwerkt in de productiebestanden van de maatschappij waardoor een efficiëntere invoer bereikt is. Ook voor polisgegevens zal op korte termijn een toepassing beschikbaar komen. !!!!Plaatje SDV.jpg!!!!!Essentium levert componenten voor productontwikkeling
Essentium Insurance Product Development Environment (IPDE) introduceert op componenten gebaseerde productontwikkelingstechnieken in de verzekeringswereld. Op basis van een generieke productstructuur kunnen verzekeringsproducten worden samengesteld uit herbruikbare componenten, zonder gebruik van traditionele programmeertalen.
De IPDE combineert een snelle time-to-market met lage productontwikkelingskosten. Tevens biedt IPDE een enkele bron voor verzekeringsproductdefinities; deze productdefinities kunnen door de gehele ‘Essentium Product Suite’ gebruikt worden.
De ‘Essentium Calculation Server’ is een softwareproduct dat in staat is alle mogelijke verzekeringsberekeningen voor alle typen verzekeringsproducten te maken. Dit product kan in het gehele verzekeringstraject worden ingezet, dus tijdens productontwikkeling, productimplementatie, distributie & verkoop- en polisadministratie. De multifunctionele inzet van deze software creëert berekeningen die centraal en op een universele wijze worden uitgevoerd, zodat zij altijd exact dezelfde uitkomst hebben. Essentium WebSell
Essentium WebSell is een offertesysteem dat een snelle verkoop van verzekeringsproducten via het internet mogelijk maakt. Met WebSell kan de klant informatie en offertes opvragen over verzekeringsproducten en vervolgens de meest geschikte polis afsluiten. WebSell is geschikt om, zonder enige codeverandering, ieder willekeurig verzekeringsproduct te offreren.
Essentium WebSell realiseert zo een aanzienlijke verkorting van de time-to-market van nieuwe verzekeringsproducten en een verlaging van de softwareontwikkelingskosten van de verzekeringsmaatschappijSysteemhuis Anva komt met maatschappijmodule
Tijdens het 25-jarig jubileum introduceerde Anva al een aantal noviteiten, waaronder ‘Webview’ en Webdesk’. Verder zal vanaf 2001 het volmachtsysteem Anva5 aangevuld zijn met een maatschappijmodule, waarmee het programma geschikt wordt om de administratie van verzekeraars te automatiseren, inclusief ADN berichtenverkeer.
Met de module Webview is het mogelijk om de polis- en relatiegegevens, schades, openstaande posten en lopende wijzigingen via Internet beschikbaar te stellen aan de klant. Medio 2001 wordt het mogelijk om verzekeringsnemers wijzigingen te laten doorgeven via websites.
Vanaf 2001 zal het volmachtsysteem ANVA5 aangevuld met deze module ook geschikt zijn om de administratie van verzekeraars te automatiseren inclusief ADN berichtenverkeer. De Noordhollandsche van 1816 in Oudkarspel is de eerste verzekeraar die deze noviteit zal gaan gebruiken. Webdesk is een elektronische helpdesk op het Anva Extranet waarin klanten hun meldingen (calls) kunnen bekijken. Dit kunnen nog door de Anva helpdesk te behandelen vragen zijn maar ook reeds afgehandelde meldingen. Binnenkort wordt het ook mogelijk om zelf berichten aan te maken die vervolgens door de Anva helpdesk in behandeling worden genomen. Paraplu
Anva desktop is een op internet-technologie gebaseerd programma dat geautomatiseerd wordt geïntegreerd met backofficeprogramma’s. Anva desktop wordt als een ‘paraplu’ boven bestaande administratieve applicaties gehangen. Daaronder valt ook de integrale koppeling met de Anva4/5-software. Hiermee speelt Anva in op de vraag naar de integratie van programma’s die in de assurantiebranche worden gebruikt.
In samenwerking met Van der Heide assurantiemakelaars in Scherpenzeel heeft Anva het Risico Analyse Systeem (RAS) ontwikkeld. Met dit systeem is het mogelijk om in een Word-document een volledig overzicht te krijgen van de verzekerde en te verzekeren risico’s van de zakelijke klant. Het systeem is flexibel zodat een risicoanalyse ook voor de particuliere relaties kan worden vervaardigd. De benodigde klant- en polisinformatie komen automatisch uit Anva4 (niet volmachtsysteem) of uit Anva5 (volmachtsysteem). Ziektekosten volmacht
Met de aan het volmachtsysteem Anva5 gekoppelde ziektekostenmodule is het mogelijk om het gehele traject van ziektekostenverzekeringen geautomatiseerd op kantoor te verwerken, inclusief de volledige registratie en afhandeling van claims.
‘Internet biedt tussenpersoon veel meer mogelijkheden’
Assurantiekantoren kunnen het internet mogelijk als een bedreiging van de eigen dienstverlening zien. ABZ is er van overtuigd dat een tussenpersoon dankzij goed gebruik van het internet een nog betere adviseur voor zijn klant kan zijn.
Uit onderzoek van ABZ zou blijken dat het intermediair nu nog 70% van zijn tijd moet besteden aan het administreren. Door efficiënt gebruik te maken van de moderne technieken kunnen de eigen bedrijfsprocessen sneller verlopen.
De mogelijkheden van het internet zijn legio. Met behulp van het internet kunnen bijvoorbeeld offerte-, polis- en informatieaanvragen sneller worden uitgewisseld en beantwoord. Prolongaties gaan straks via internettechnologie. Een eenvoudig advies of informatie kan zonder de tussenkomst van een adviseur via de eigen website van het assurantiekantoor aan de eindconsument beschikbaar worden gesteld. De via internet te ontsluiten informatie kan eveneens worden benut om een actief Customer Relationship Management (CRM) beleid te voeren. En daarmee vragen beantwoord te krijgen als: ‘Wie worden er in mijn buurt 18 jaar’, ‘Welke huizen zijn er verkocht en aan wie?’ en ‘Welke gezinnen komen er de komende maand in mijn buurt wonen?’. Op basis van deze mutatiemomenten bij de klant kan zo een goed verkoopmoment worden gecreëerd. X-Net
Om de groeiende stroom berichten adequaat af te wikkelen en de huidige dienstverlening van ABZ uit te breiden, is het ICT-bedrijf gestart met de ontwikkeling van X-Net. Het X-Net heeft een geheel nieuwe architectuur, gebaseerd op de nieuwste internetmogelijkheden. Het X-Net kan onder meer interactieve informatie-uitwisseling bieden, communicatiediensten leveren en transacties ondersteunen.
De tussenpersoon zal bijvoorbeeld via het X-Net voor zijn klant kunnen kijken hoe het er met een schadebeoordeling of reparatie voor staat.Intersoftware vernieuwt software voor kredietbemiddelaars
Het consumptief krediet vergelijkings- en adviesprogramma IPF (Intersoftware Personal Finance) is vernieuwd en omgebouwd van een 16-bits Windows-omgeving naar een 32-bits windows-platform.
De afgelopen maanden is een grondige ombouw- en uitbreiding doorgevoerd. Diverse nieuwe maatschappijen zijn aan de vele al aanwezige maatschappijen toegevoegd zoals De Nederlandsche Voorschotbank. Ook is het kredietbeschermingsproduct van Levob erin opgenomen. Verder is aandacht besteed aan mailing en import- en export naar andere producten als Word en Excel.
Met het pakket kunnen professionele kredietbemiddelaars op eenvoudige en snelle wijze tariefsberekeningen uitvoeren, waarna (eventueel gebruik makend van het Financierings Data Netwerk (FDN) direct het financieringscontract afgedrukt kan worden. De in de applicatie ingebouwde koppeling met de internetsite van Intersoftware zorgt ervoor dat nieuwe rentetarieven op eenvoudige wijze gedownload kunnen worden. Inmiddels is begonnen met de uitlevering aan de circa vierhonderd gebruikers. ASN brengt Castle Hypotheekadvies onder windows
Assurantie Systemen Nederland (ASN) heeft het nieuwe Castle Hypotheekadvies volledig onder Windows ontwikkeld.
Castle Hypotheekadvies kan worden geleverd als pakket op een pc (single user), als pakket met meerdere gebruikers (client server) of als onderdeel van een totaalpakket waarin ook andere activiteiten van een intermediair kunnen worden ondersteund, zoals assurantiën.
Het pakket biedt diverse mogelijkheden om een hypotheekadvies te genereren. Zowel op basis van een beperkte set beschikbare gegevens, maar ook via een zeer uitgebreide inventarisatie van de klant kan een hypotheekadvies worden gemaakt. Met het adviespakket kunnen serviceberekeningen worden gemaakt, zoals Maximale Hypotheek, NHG-toets, makelaarscourtage, notariskosten et cetera. Daarnaast kan men met het programma de totale financiële situatie van klanten registreren en analyseren. Ook biedt het de mogelijkheid om de meest voorkomende hypotheekproducten spaar, leven, annuïteit, belegging en universal-life te berekenen. De universal-lifehypotheekberekening kan meerdere verzekeringsproducten, zoals lijfrente, koopsompolis en dergelijke van eventueel meer dan een persoon meenemen in de berekeningen van de hypotheek. Aanvang- en vervolgstortingen voor depots kunnen zelfstandig meegerekend worden. Dit houdt in dat er verschillende scenario’s nagebootst kunnen worden. Verder kunnen alle deelnemende depots geregistreerd en gespecificeerd worden. Dit maakt nauwkeurige berekeningen en analyses op eenvoudige wijze mogelijk. Op dit moment wordt hard gewerkt om het pakket uit te breiden met de fiscaliteiten 2001, de module Maxima voor de actuele rentes en voorwaarden, alsmede de koppeling met het Hypotheek Data Netwerk (HDN) voor het versturen van onder andere offerteaanvragen. Plaatje ASN.jpegE-mail onderdeel van Online Software
Vaak wordt algemene software als Outlook gebruikt voor het ontvangen en verzenden van e-mailberichten. Enige samenhang met cliënt-, polis- en schadegegevens is er niet. Reden voor het bedrijf Online Software om de e-mailfunctionaliteit te integreren in het softwarepakket.
Doordat internet via de e-mailmodule onderdeel uitmaakt van het pakket kunnen e-mailberichten zonder problemen op verschillende niveaus opgeslagen worden in het assurantiepakket. Vanuit cliënt-, polis- of schadegegevens kan direct een e-mail in de outbox geplaatst worden.
De inbox die ook onderdeel uitmaakt van de e-mailmodule verzorgt alle binnenkomende berichten in het assurantiepakket. Verder kunnen alle berichten ook direct worden opgeslagen in het dossier waar ook de overige correspondentie, gescande documenten en ADN-berichten zijn opgeslagen. ADN
In 2001 zullen alle Online-gebruikers overgaan van de Dos-versie naar de windows-versie van ADN. Door deze stap het is het bedrijf in staat om de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van internettechnologie goed tot zijn recht te laten komen. De ADN-module onder windows is een losse module die in principe aan elk assurantiepakket gekoppeld kan worden. Deze module zal ook onderdeel uit gaan maken van de nieuwe Generieke Interface Module (GIM).
www.assurantiekantoor.net
Online Web Art, het internetbedrijf van de Online Groep, biedt een oplossing voor het professionele intermediair die op een snelle en tegen een gunstige prijsstelling een eigen website wensen op www.assurantiekantoor.net of het eigen geregistreerde internetdomein.
De consument kan op deze zoekmachine van Online alle assurantiekantoren in Nederland bereiken. Daarbij moet opgemerkt worden dat banken en direct-writers geweerd zullen worden. Het intermediair kan zijn website zonder tussenkomst van Online, zelfstandig naar eigen inzicht aanpassen. Mutaties worden direct zichtbaar op internet. Plaatjes online 1.jpg, online2 jpg

Reageer op dit artikel