nieuws

Vangnet-aov voor zelfstandige ondernemers

Archief

De arbeidsongeschiktheidsverzekeraars gaan een speciale aov bieden aan de zelfstandige ondernemers die bij afschaffing van de WAZ een aov willen sluiten, maar dat wegens gezondheidsrisico’s niet, of slechts onder voorwaarden, zouden kunnen.

Als op 1 juli de WAZ – de basisuitkering voor zelfstandige ondernemers – vervalt, zullen de meeste zelfstandigen die geen aanvullende aov hadden, nu wel een aov willen sluiten. Een deel van hen zal om gezondheidsreden niet geaccepteerd kunnen worden of slechts kunnen worden geaccepteerd met uitsluitingen en hoge premieopslagen. Zonder aov vallen deze ondernemers bij arbeidsongeschiktheid terug op de Algemene Bijstandswet waarbij zij het eigen vermogen moeten ‘opeten’, voordat zij een uitkering krijgen. Om dit te verhinderen gaan de arbeidsongeschiktheidsverzekeraars hun een speciale aov aanbieden.
De ‘vangnet’-aov heeft als arbeidsongeschiktheidscriterium ‘gangbare arbeid’, heeft een wachttijd van twee jaar en biedt uitsluitend dekking voor duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid. Als de verzekerde arbeidsongeschikt wordt in de eerste vijf jaar na sluiten van de verzekering, dan geldt een uitkeringsduur van vijf jaar. Wordt hij later dan vijf jaar na het sluiten van de alternatieve verzekering arbeidsongeschikt, dan loopt de uitkering door tot de 65-jarige leeftijd. De uitkering bedraagt maximaal e 11.500 per jaar, een bedrag dat gelijk is aan de huidige WAZ-uitkering. De nettopremie (exclusief provisie) bedraagt, afhankelijk van de beroepsklasse van de verzekerde, e 2.000 tot e 2.500.
Aanmelding
Om in aanmerking te komen voor de ‘vangnet-aov’, moeten de zelfstandigen zich binnen drie maanden nadat de WAZ (voluit: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen), is afgeschaft (dus voor 1 november) bij een verzekeraar hebben gemeld. Wie voor de reguliere aov wordt geconfronteerd met uitsluitingen of premieopslag, is vrij daarvoor te kiezen in plaats van voor de ‘vangnet-aov’.
Ook toekomstige zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor de speciale polis. Een voorwaarde is dan dat zij zich binnen drie maanden na de start van hun bedrijf voor zo’n aov hebben aangemeld.
De mogelijkheid bestaat dat de WAZ niet op 1 juli, maar later wordt afgeschaft. In verband hiermee heeft het Tweede-Kamerlid Smeets (PvdA) minister De Geus vragen gesteld over de nieuwe verzekering. Smeets wilde weten, hoe dat moet met zelfstandigen die zich willen verzekeren maar nog niet weten of 1 juli ‘wordt gehaald’. De Geus: “Degenen die geen op de WAZ aanvullende particuliere verzekering hebben”, maar straks wel verzekerd willen zijn, kunnen zich nu reeds tot een verzekeraar wenden. Na het sluiten van deze verzekering, zullen zij van verzekeraars het aanbod krijgen in deze verzekering de dekking uit te breiden onder invloed van de afschaffing van de WAZ. Indien zij voor een (thans) aanvullende verzekering worden geweigerd, heeft dat geen consequenties voor de toegang tot de alternatieve verzekering die na afschaffing van de WAZ door verzekeraars wordt aangeboden aan degenen met een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico.”
Bestaande verzekerden
Bestaande verzekerden, dat wil zeggen de zelfstandigen die reeds een aov hebben als aanvulling op de WAZ, moeten straks om verzekerd te zijn van eenzelfde uitkering, het verzekerd bedrag verhogen. Het Verbond van Verzekeraars zegt desgevraagd dat aan de verzekeraars geen advies is gegeven over de vraag of zulke verhogen zonder medische waarborgen dienen te geschieden. “De wijze waarop verzekeraars uitbreiding van de verzekering aanbieden aan hun verzekerden is eigen maatschappijbeleid. Hierover heeft het Verbond geen advies uitgebracht”, zegt Verbondswoordvoerder Hennie Zoontjes. “In de praktijk zien we dat zelfstandigen voor het WAZ-gedeelte geaccepteerd worden onder dezelfde condities zonder aanvullende medische keuringen.”
Doelgroep
Over de ‘vangnet-aov’ heeft het Verbond overleg gehad met MKB Nederland – dat jarenlang lobbyde voor de afschaffing van de WAZ omdat de meeste ondernemers dan goedkoper uit zouden zijn – en met minister De Geus. Met de afschaffing van de wet bespaart de overheid in 2005 e 25 mln en in 2007 zelfs e 110 mln.
De Geus vindt dat door de afschaffing van de WAZ de aov-verzekeraars een dusdanig grote extra markt in handen krijgen, dat zij als tegenprestatie moeten zorgen voor een vangnet voor de niet en moeilijk verzekerbare risico’s. “Bij de afschaffing van de WAZ wordt het risico van (on)verzekerbaarheid aan de particuliere markt overgelaten.”, schrijft De Geus aan de Tweede Kamer. Volgens het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS), het rekencentrum van de verzekeraars, “gaat er thans ongeveer e 1 mld om in de aov’s voor zelfstandige ondernemers”. Het CVS schat dat dit bedrag door de afschaffing van de WAZ met 30% kan toenemen tot e 1,3 à e 1,4 mld.
Minister De Geus en de FNV gaan ervan uit dat zo’n 60.000 tot 75.000 zelfstandigen gebruik zullen gaan maken van de ‘vangnet-aov’. “Wij denken echter dat het gaat om een groep van rond de vijfduizend”, zegt Zoontjes. “De FNV rekent daar ook mensen bij die nu onder condities aanvullend verzekerd zijn, hetgeen wij niet juist vinden omdat ze niet onverzekerd zijn. Ook rekent de FNV er mensen bij die niet verzekerd zijn, omdat ze dat te duur vinden. Bovendien is de mening gebaseerd op een enquête onder tweehonderd ondernemers, wat een te kleine groep is om representatief te zijn.”
Premie
“De verzekeraars zullen, zeker in de eerste jaren, verlies lijden op de nettopremie van e 2.000 tot e 2.500”, zegt Verbondswoordvoerder Zoontjes. Desondanks worden de polissen niet gepoold. De aov-verzekeraars zullen de resultaten ook niet laten meewegen in de tariefberekeningen voor de reguliere aov’s. Zoontjes zegt dat de verzekeraars officieel niet verplicht zijn de aov aan te bieden of genoemde premies te hanteren. “Wij adviseren hen, maar mogen van de NMa daar geen afspraken over maken. Ik verwacht echter niet dat er één aov-verzekeraar is die ons advies niet zal opvolgen.”
Niet iedereen is tevreden over de vangnetconstructie. De PZO bijvoorbeeld, de vereniging van 10.000 ondernemers zonder personeel, vreest dat grote groepen zelfstandigen zich straks niet kunnen of zullen verzekeren. “De overheid heeft slecht onderhandeld met de verzekeraars.” Ook FNV Bouw is niet tevreden; er zijn bezwaren tegen de nominale premie (de WAZ heeft een procentuele premie) en de lange wachttijd.
Voor het overige richten beide organisaties zich met hun kritiek vooral tegen de afschaffing van de WAZ, hetgeen een inmiddels ver gepasseerd station is. In een persbericht heeft het Verbond op de kritiek van de ondernemersorganisaties gereageerd met onder meer de mededeling dat “de afschaffing van de WAZ de gemiddelde zelfstandige geen extra geld zal kosten”. “De zelfstandige met een gemiddeld beroep en een gemiddelde leeftijd (40) zal voor een reguliere aov met een verzekerd bedrag van e 11.500 jaarlijks een premie betalen van zo’n e 1.300 netto (exclusief kosten en winstopslag voor verzekeraars), maar de WAZ biedt (een gelimiteerde) dekking voor eenzelfde verzekerd bedrag tegen een maximale premie van ongeveer e 2.200.

Reageer op dit artikel