nieuws

Vakbonden geven schot voor de cao-boeg

Archief

De vakbonden in het verzekeringsbedrijf maken zich ongerust over het klimaat waarin eind mei de cao-onderhandelingen moeten beginnen. In een open brief aan de werkgevers wordt gesteld dat er nog niets terecht is gekomen van twee afspraken in de lopende cao. Het gaat om de studie vut/flexibele pensionering en de ontwikkeling van interne werkgelegenheidsprojecten.

Volgens de bonden (De Unie, FNV Dienstenbond, Dienstenbond CNV, BBV en VHP) is er bij verzekeraars onwil en onmacht om tot acceptabele oplossingen te komen.
In de open brief, gericht aan Aegon-directeur René van der Smeede, de nieuwe voorzitter van de werkgeversdelegatie, staat: “Cao-onderhandelingen kenmerken zich in toenemende mate door voorbereidend overleg. Ingewikkelde of politiek gevoelige onderwerpen worden in commissieverband voorbereid danwel uitgewerkt. Deze werkwijze veronderstelt een open en serieuze wijze van overleg. Hiervan is in de praktijk echter niets gebleken.” De bonden betogen dat er voor de cao 1997 reeds zeven bijeenkomsten over vut/flexibele pensionering zijn gehouden (waarvan vier in studiecommissie-verband en met drie met de voltallige onderhandelingsdelegaties). “Hoewel de naamgeving van de studie-opdracht verwijst naar flexibele pensionering, en een vijftal uitgangspunten voor de studie in de cao zijn geformuleerd, hebben we moeten vaststellen dat van werkgeverszijde slechts verslechteringsvoorstellen voor de vut zijn gedaan, zonder dat een acceptabel alternatief bespreekbaar was.”
Prépensioen
Volgens de bonden kan slechts van een win-winsituatie worden gesproken als de vut wordt omgezet in pensioen, een onvervreemdbaar recht. “Prépensioen heeft een groot maatschappelijk draagvlak, en als verzekeraars speelt u handig in op deze vrijkomende markt. De opstelling van verzekeraars als werkgever staat hiermee in schril contrast en heeft bij ons tot de conclusie geleid dat thans verder praten hierover in studieverband geen enkele zin heeft.”
Het jongste voorstel van de werkgevers hield in: de vut-leeftijd (voor de binnendienst) met achttien maanden verhogen naar 62,5 jaar, het uitkeringsniveau verlagen van 80 naar 70%, geen pensioenopbouw over de laatste 2,5 jaar. “De werkgevers noemden dit een voorlooppensioen, maar in de kern gaat het om niet meer dan een uitgeklede vut-regeling”, vindt Dirk Kramer van De Unie.
Kramer wijst erop, dat het voorstel haaks staat op de maatschappelijke ontwikkelingen en de producten die verzekeraars in toenemende mate zelf op de markt brengen. In het onderzoek ‘Vervroegd uittreden wordt te duur’ van Coopers & Lybrand wordt vastgesteld dat binnen vijf jaar zo’n 70% van de bij een pensioenfonds aangesloten werknemers een prépensioenregeling zullen kennen in plaats van een vut-regeling. Kramer vindt het een saillant aspect, dat genoemd onderzoek deels gefinancierd is door Aegon, de maatschappij waar werkgeversonderhandelaar Van der Smeede aan verbonden is.
Afgeblazen
Het andere pijnpunt voor de bonden betreft de voorgenomen ontwikkeling van werkgelegenheidsprojecten rond het verzekeringsbedrijf voor eigen medewerkers. Voorstellen hiertoe van de paritaire commissie, waarin vertegenwoordigers van werkgevers en vakorganisaties zitting hebben, zijn op het allerlaatste moment door de werkgevers afgeblazen. “Maanden van voorbereiding blijken voor niets te zijn geweest.”
Volgens cao-onderhandelaar Theo de Weert van de Dienstenbond CNV is verdeeldheid aan werkgeverszijde de belangrijkste oorzaak van de gerezen problemen. Hij spreekt van een absoluut nulpunt. “In april zullen we onze leden raadplegen om onze inzet bij de komende cao-onderhandelingen te bepalen. Het is duidelijk dat het niet nakomen van twee afspraken een zware hypotheek legt op werkgevers.”
Van der Smeede: opnieuw praten
In een reactie op de open brief van de vakbonden stelt de voorzitter van de werkgeversdelegatie, René van der Smeede, “dat ook wij het betreuren dat het vooroverleg over omzetting van de bestaande vut-regeling in een vorm van flexibel pensioen geen resultaat heeft opgeleverd”. Hij vervolgt: “Wij als werkgevers blijven ervan overtuigd dat vernieuwing van pensioen- en vut-regeling binnen de sector van eminent belang zijn voor de kwaliteit van de verhouding werkgevers-werknemers. Wij zullen dit punt in de cao-onderhandelingen opnieuw aan de orde stellen in de verwachting dat zinvol overleg daarover mogelijk zal blijken.” Met betrekking tot werkgelegenheidsprojecten, schrijft Van der Smeede: “Wij zullen dit punt tijdens het verdere overleg zeker op de agenda houden”.

Reageer op dit artikel