nieuws

Vabar staat voor fundamentele herbezinning op haar toekomst

Archief

De organisatie van beursgevolmachtigden Vabar staat voor een fundamentele herbezinning op haar toekomst. Een afnemend ledental werpt de vraag op of de Vabar nog bestaansrecht heeft. Het antwoord daarop moet op de ledenraadsvergadering van 27 maart worden gegeven.

In haar ruim 40-jarig bestaan heeft de Vabar een niet eerder gekend dieptepunt bereikt qua ledental. Had de vereniging in 1990 nog 26 leden met een premie-omzet van ruim f 1,6 mld bij 140 verzekeraars, nu telt de organisatie op papier zestien leden met een premie-omzet van ruim f 1 mld bij ruim tachtig verzekeraars.
In de praktijk blijkt evenwel dat er een handjevol bedrijven als echte beursgevolmachtigde werkzaam is. De oorzaken: het verdwijnen van assuradeurenhuizen, de groei van het aantal huisvolmachten, en de drang van verzekeraars om rechtstreeks te willen opereren op de beurs, dan wel buiten de beurs om risico’s te accepteren.
Lot bezegeld
Met de teloorgang van de beursgevolmachtigden, van oudsher van belang voor de risicospreiding, lijkt ook het lot van de Vabar bezegeld. Een meerderheid van de leden kan alleen historische en emotionele redenen aanvoeren om de vereniging te laten voortbestaan.
Voorzitter E.A. ter Meulen, in het dagelijks leven directeur van het volmachtbedrijf Jacobs & Brom, wil niet zover gaan dat er sprake is van opheffing van de vereniging. “Er ligt geen voorstel op tafel dat in die richting gaat. Op de ledenraadsvergadering willen we ons oriënteren daarover, maar besluiten daarover zijn zeker niet voor eind dit jaar te verwachten.”
Ter Meulen bevestigt dat er wordt nagedacht over de toekomst van de Vabar. “Voorop staat dat de belangen van de beursgevolmachtigden zo goed mogelijk moeten worden behartigd. De vraag is of daarvoor een aparte organisatie als de Vabar nodig is. Het lijkt veel beter om mee te gaan met de veranderende markt.”
Papieren lid
Een voorstander van het opheffen van de Vabar en het oprichten van een sectie voor beursgevolmachtigden binnen de organisatie van provinciale gevolmachtigden NVGA, is directeur Dick W. Dortmond van ABN Amro Assuradeuren. Dit volmachtbedrijf sluit alleen nog posten van zakelijke cliënten via het bankkanaal. “Veel assuradeurenbedrijven zijn in naam nog lid van de Vabar, maar ze zijn nauwelijks nog actief op de beurs. Ook wij zijn een papieren lid, want er wordt door ons voor geen stuiver omgezet op de beurs.”
Dortmond bevestigt dat de Vabar een façade tracht hoog te houden als zij wijst op haar substantiële bruto premie-omzet van f 1 mld per jaar. “Minder dan de helft van dit bruto premievolume wordt op de beurs omgezet. Als wij ons lidmaatschap nu zouden opzeggen, scheelt dat de Vabar zeker f 300 mln aan premies.”
Geen rol van betekenis
Oog voor de realiteit klinkt ook door uit de woorden van directeur Henk van Calcar van verzekeraar Erasmus als hij zegt dat de beursgevolmachtigde niet langer een rol van betekenis speelt.
Zelf heeft Erasmus per 1 januari dit jaar beslotem om de beurstekening via haar drie volmachtbedrijven A.C. Fraser & Co, Tulleners van Buuren en Moes & Caviet over te sluiten naar de eigen risicodrager. “Op bijzondere risico’s zoals averij en kunst na, wordt 100% ondergebracht bij Erasmus. Van de f 280 mln premie-omzet is hooguit f 10 tot f 20 mln nog via onze beursgevolmachtigden gesloten”, aldus Van Calcar.
De volmachtbedrijven zijn daarom samengevoegd tot één vennootschap onder dezelfde namen. Van Calcar: “Dat betekent natuurlijk wel dat we maar één lidmaatschap van de Vabar zullen gaan aanhouden.”
Andere generatie
Schermer Assuradeuren, onderdeel van Delta Lloyd, zal het voorbeeld van de Erasmus-bedrijven voorlopig niet volgen, maar blijft bestaan naast Delta Lloyd Beurs, waarin ook Diligentia is opgenomen.
Zolang er makelaars zijn die zaken willen doen met beursgevolmachtigden is er volgens directeur Cees Boonacker van Schermer Assuradeuren geen noodzaak voor verandering. “Volmachtcapaciteit is nog steeds risicoloze capaciteit voor ons. Niets echter is er voor de eeuwigheid, daarom proberen we op elke beweging in de co-assurantiemarkt te anticiperen.”
In relatie tot de Vabar zegt Boonacker dat de tijden zijn veranderd. “De beurs is anders worden. Er loopt daar een andere generatie rond. Als Vabar moeten we ons afvragen of we nog wel doelstellingen nastreven die van deze tijd zijn. Het is verstandig dat we daarover gaan nadenken en niets onbesproken laten.”
Belangenbehartiging naar NVGA, VNAB, en Verbond
Bij opheffing van de Vabar kunnen haar taken verdeeld worden over de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB), de organisatie voor provinciale gevolmachtigden NVGA en het Verbond van Verzekeraars. De VNAB kan het secretariaat en diverse beurstaken uitvoeren, waaronder het deponeren van maatschappij-verdelingen en de controle van de SER-inschrijving. De NVGA zou het toezicht op de vakbekwaamheidseisen (diploma’s) kunnen uitoefenen en de belangen van de beursgevolmachtigden richting politiek kunnen behartigen. De belangenbehartiging van de wettelijk vertegenwoordigers van buitenlandse maatschappijen, die geen gevolmachtigden zijn, zou door het Verbond van Verzekeraars kunnen worden verzorgd.

Reageer op dit artikel