nieuws

Univé sleept ziektekostencontract van de krijgsmacht binnen

Archief

Univé wordt per 1 januari 1995 de (eerste) ziektekostenverzekeraar voor militairen en hun gezinsleden. Het gaat om ongeveer 120.000 mensen, onder wie 55.000 actief vrijwillig dienende militairen. Univé en het ministerie van defensie hebben hiertoe vorige week een intentieverklaring ondertekend. Vrijwel alle grote ziektekostenverzekeraars waren hiervoor in de race.

Het contract is voor de maatschappij van groot belang, omdat circa 35.000 gezinsleden van militairen en post-actieve militairen op dit moment al bij Univé verzekerd zijn. De militairen zelf hebben in het huidige systeem recht op geneeskundige verzorging in natura, verstrekt door of via de Militair Geneeskundige Dienst.
Fiscale reden
De reden dat er op korte termijn een ziektekostenverzekering voor militairen moet komen, is van fiscale aard. De geneeskundige zorg in zijn huidige vorm is namelijk aan te merken als loon in natura, waarvan de fiscale waarde nauwkeurig en per individuele militair moet (kunnen) worden bepaald.
“Het ministerie van financiën is er enige jaren geleden mee akkoord gegaan om, in een overgangsperiode die op uiterlijk 1 januari 1995 afloopt, de fiscalisering van de geneeskundige verzorging voorlopig met een vaste afkoopsom af te doen. Tevens is gebleken dat in het bestaande stelsel onvoldoende mogelijkheden bestaan om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in het stelsel van gezondheidszorg.”
Stichting
De tijd dringt nu zodanig, dat de staatssecretaris Gmelich Meijling het parlement de mededeling heeft gedaan, dat er binnenkort een Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK) wordt opgericht. Hij vraagt het parlement om goed te keuren, dat deze oprichting zonder machtiging van de volksvertegenwoordiging gebeurt.
De stichting zal worden belast met de uitvoering van de ziektekostenverzekering en zal werkzaamheden verrichten die overwegend beheersmatig van karakter zijn. Daarbij moet worden gedacht aan voorstellen met betrekking tot premievaststelling, zorginkoop, de verzekerdenregistratie etc. Het merendeel van de feitelijke werkzaamheden zal op contractsbasis worden uitbesteed aan een ziektekostenverzekeraar (zo goed als zeker wordt dat dus Univé – red.).
Zowel de benoeming en het ontslag van de voorzitter en de overige leden van het bestuur van de stichting behoren tot de bevoegdheid van de minister van defensie. Overigens zal de helft van het bestuur worden benoemd op voordracht van de centrales van overheidspersoneel.
Premie
De premie wordt gebaseerd op de totale kosten van de curatieve geneeskundige verzorging van militairen en hun gezinsleden. De structuur van de bijdrage zal zijn afgeleid van die van de Ziekenfondswet.
Met de centrales van overheidspersoneel is overeenstemming bereikt over de compensatie van de premies. De militairen ontvangen vanaf 1 januari een extra vaste vergoeding voor overwerk, waardoor de inkomenseffecten van de invoering van de ziektekostenverzekering minimaal zijn.
Tussenstap
Het nieuwe systeem van ziektekostenverzekering voor militairen dat per 1 januari 1995 wordt ingevoerd, moet worden beschouwd als een tussenstap.
In de nabije toekomst zal de verzekering volledig worden ondergebracht bij een ziektekostenverzekeraar, evenals nu al het geval is voor de groep van post-actieve militairen. “Deze laatste stap kan pas worden gezet op het moment dat de om operationele redenen noodzakelijke binding van de militair in werkelijke dienst aan de militaire geneeskundige dienst bij wet is geregeld. De Militaire ambtenarenwet zal daartoe worden aangepast.”
Univé: tevens voet aan de grond in Limburg
In het kader van het ziektekostencontract voor de krijgsmacht garandeert Univé minimaal 60 arbeidsplaatsen voor Defensie-personeel in Kerkrade of omgeving. Op langere termijn verwacht zij uitbreiding van de werkgelegenheid. Univé: “De vestiging in Limburg biedt mogelijkheden voor de uitvoering van alle andere verzekeringsvormen. Limburg is de enige provincie in ons land waar wij op dit moment nog geen eigen vestiging hebben”.

Reageer op dit artikel